Разпределение на общинските съветници в постоянни комисии към Общински съвет - БЕЛОВО за мандат 2019 – 2023 г.

Постоянна комисия по "Бюджет, финанси и икономическо развитие"
1. Васил Петров Савов - Председател
2. Еленко Страхилов Ветренски - заместник-председател
3. Иван Ангелов Кехайов - член
Постоянна комисия по "Устройство на територията, строителство и общинска собственост":
1. Румен Иванов Стойчев - Председател
2. Стефан Георгиев Стефанов - заместник-председател
3. Христо Ангелов Цветанов - член
Постоянна комисия по "Опазване на околната среда, земеделие, горско и водно стопанство":
1. Станислав Александров Танев - Председател
2. Атанас Павлов Тасев - заместник-председател
3. Любомир Георгиев Калайджийски - член
Постоянна комисия по "Законност, обществен ред и сигурност, жалби и сигнали и петиции":
1. Еленко Страхилов Ветренски - Председател
2. Румен Иванов Стойчев - заместник-председател
3. Мая Димитрова Гераксиева - член
Постоянна комисия по "Образование, култура, здравеопазване и социални дейности":
1. Атанас Павлов Тасев - Председател
2. Станислав Александров Танев - заместник-председател
3. Велизар Здравков Илов - член
Постоянна комисия по "Предотвратяване и установяване на конфликт на интереси":
1. Стефан Георгиев Стефанов - Председател
2. Васил Петров Савов - заместник-председател
3. Стойко Стойчев Стефанов - член