Избор на изпълнител за извършване на специализиран превоз.

Документи:

Проект на договор / 22.08.2016 г. / - Изтегли

Техническа спецификация / 22.08.2016 г. / - Изтегли

Техническо предложение / 22.08.2016 г. / - Изтегли

Ценово предложение / 22.08.2016 г. / - Изтегли

Декларация по чл. 54, ал. 1, т.3, т. 4, т.5 от ЗОП / 22.08.2016 г. / - Изтегли

Декларация по чл. 54, ал. 1, т.1, т.2, т. 7 от ЗОП / 22.08.2016 г. / - Изтегли

Декларация - Списък на персонал / 22.08.2016 г. / - Изтегли

Декларация - Списък на превозните средства / 22.08.2016 г. / - Изтегли

Декларация за подизпълинтели / 22.08.2016 г. / - Изтегли

Декларация за участие като подизпълнител / 22.08.2016 г. / - Изтегли

Декларация за съгласие с клаузите на проекто-договора / 22.08.2016 г. / - Изтегли