Избор на консултант за "Изпълняване на оценка за съответствието на инвестиционния проект и упражняване на строителен надзор на проектиране, строителство, доставка и монтаж за изграждане на инсталация за компостиране и съпътстваща инфраструктура на проект за Компостираща инсталация за разделно събирани зелени отпадъци в УПИ II 86, местност "Вучата могила", землище село Дъбравите, ЕКАТТЕ – 24414, община Белово" ID: 00112-2018-0004

Документи:

Тръжна документация / 27.04.2018г. / - Изтегли

Техническа спецификация / 27.04.2018г. / - Изтегли

Проект на договор / 27.04.2018г. / - Изтегли

Методика за оценка на оферти / 27.04.2018г. / - Изтегли

ПУП - ПРЗ на ПИ с пл.№ 000086 и ПИ с пл.№ 000087 з-ще Дъбравите / 27.04.2018г. / - Изтегли

Прединвестиционно проучване / 27.04.2018г. / - Изтегли

ПУП - Парцелен план за трасе / 27.04.2018г. / - Изтегли

Удостоверение / 27.04.2018г. / - Изтегли

Разпореждане / 27.04.2018г. / - Изтегли

Образец 1 - Опис на документи / 27.04.2018г. / - Изтегли

Образец 2 - ЕЕДОП / 27.04.2018г. / - Изтегли

Образец 3 - Декларация от подизпълнител / 27.04.2018г. / - Изтегли

Образец 4 - Техническо предложение / 27.04.2018г. / - Изтегли

Образец 5 - Ценово предложение / 27.04.2018г. / - Изтегли

Образец 6 - Декларация валидност оферти / 27.04.2018г. / - Изтегли

Образец 7 - Декларация спазени задължения / 27.04.2018г. / - Изтегли

Електронен файл ЕЕДОП - PDF / 27.04.2018г. / - Изтегли

Електронен ЕЕДОП - XML / 27.04.2018г. / - Изтегли

Електронен ЕЕДОП - TXT / 27.04.2018г. / - Изтегли