Консултантска услуга за изготвяне на анализи и прединвестиционни проучвания, идейно проектиране на инсталация за компостиране и съпътстваща инфраструктура, изготвяне на документи относно овос, правна и консултантска помощ на Община Белово при подготовка на необходимата изискуема документация за кандидатстване по обявената от оперативна програма "Околна среда 2014-2020 г." процедура № BG16M1OP002-2.002 "Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци" - ID: 778281

Документи:

Тръжна документация / 21.03.2017г. / - Изтегли

Становище - ВИК / 21.03.2017г. / - Изтегли

Доклад за морфологичен състав / 21.03.2017г. / - Изтегли

Проект за ПУП / 21.03.2017г. / - Изтегли