Инженеринг, проектиране и СМР на улица в квартал малко Белово.

Поръчката включва проектиране на две улици в квартал малко Белово на град Белово - улица "Яне Сандански" и улица "Могилата"

Упражняване на строителен надзор включително контрол на количествата, качеството и съответствието на изпълняваните строителни и монтажни работи и влаганите материали при изпълнение на инвестиционен проект: "Зониране и реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа в кв. Малко Белово – II етап".

Избор на изпълнител за извършване на специализиран превоз.

Извършване на оценка за съответствие на инвестиционните проекти; Строителен надзор; инвеститорски контрол.