Доставка и монтаж на система за видеонаблюдение, система за контрол на достъпа и домофонна система за целите на проект "Ремонт, реконструкция, закупуване на оборудване и/или обзавежданна на образователна инфраструктура - ДГ "Щурче"" ID: 9078865

"Аварийно укрепване на левия устой на мост над река Марица, свързващ махала Дунева в с. Момина Клисура, Община Белово, област Пазарджик, находящ се в имот с идентификатор 03592.501.1515" ID: 9068028

"Избор на изпълнител за извършване на специализиран превоз" ID: 9067880

"Предоставяне на електронни съобщителни услуги за нуждите на Община Белово" по обособени позиции. ID: 9065661


Обособена позиция № 1: "Чрез мобилна обществена клетъчна мрежа с национално покритие по стандарт  GSM/UMTS"
Обособена позиция № 2: "Чрез фиксирана телефонна мрежа".
Предмет на настоящата обществена поръчка е осигуряване на мобилни и фиксирани телефонни услуги и предоставяне на пакет от опълнителни услуги, съгласно техническо задание.

Инженеринг, проектиране и СМР на улица в квартал малко Белово.

Поръчката включва проектиране на две улици в квартал малко Белово на град Белово - улица "Яне Сандански" и улица "Могилата"

Упражняване на строителен надзор включително контрол на количествата, качеството и съответствието на изпълняваните строителни и монтажни работи и влаганите материали при изпълнение на инвестиционен проект: "Зониране и реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа в кв. Малко Белово – II етап".

Избор на изпълнител за извършване на специализиран превоз.

Извършване на оценка за съответствие на инвестиционните проекти; Строителен надзор; инвеститорски контрол.