Доставка на нетна активна електрическа енергия и координатор на балансираща група за обектите на Община Белово.

"Реконструкция на улица "Яне Сандански" в кв. Малко Белово, община Белово" ID: 00112-2017-0004

Възстановяване сградата на народно читалище "Св.Св. Кирил и Методий - 1910" след пожар, УПИ-V - Културен дом, кв. 29 по ПУП на с. Мененкьово Община Белово ID: 00112-2017-0002.

Консултантска услуга за изготвяне на анализи и прединвестиционни проучвания, идейно проектиране на инсталация за компостиране и съпътстваща инфраструктура, изготвяне на документи относно овос, правна и консултантска помощ на Община Белово при подготовка на необходимата изискуема документация за кандидатстване по обявената от оперативна програма "Околна среда 2014-2020 г." процедура № BG16M1OP002-2.002 "Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци" - ID: 778281