Открита процедура за Възлагане на обществена поръчка с предмет: Избор на изпълнител за извършване на СМР по обособени позиции ID: 00112-2018-0010

Обособена позиция 1 - Проект: "Реконструкция и подмяна на вътрешна водопроводна мрежа – с. Дъбравите" и
Обособена позиция 2 - Проект: "Реконструкция и подмяна на вътрешна водопроводна мрежа – с. Мененкьово".

Обявления

11.09.2018 г.