Покана към заинтересованите лица за изготвяне на ЕО и ОС към ОУПО Белово