ОБЩИНА БЕЛОВО

РЕШЕНИЕ № 644/28.03.2019 г.

На основание чл.110, ал.1, т.5 и чл.126, ал.6, т.1 от ЗУТ, чл. 1, ал. 1, т.11 от ЗМСМА и чл.129, ал.1 от ЗУТ Общински съвет – Белово реши:

ОДОБРЯВА Проект на ПУП- ПП /парцеларен план/ за подземно трасе на оптична кабелна линия, започващо от съществуващ оптичен кабел в регулацията на гр.Белово, преминаващо в югозападна посока по селскостопански пътища /ПИ с идентификатори 03592.2.990, 03592.2.1033, 03592.2.1013, 03592.2.1035 и 03592.2.1036/. продължаващо в посока запад по местни пътища /ПИ с идентификатори 03592.2.1025, 03592.2.1041 и 03592.2.1039/ до достигането на землищната граница на гр.Белово със с.Момина Клисура.

За Вас работодатели
Агенция по заетостта
Дирекция "Бюро по труда" - гр.Септември

Уведомява работодателите от общините Септември и Белово, че разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на програми и насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ) към месец Юни 2019г, както следва:

ВОМР с подкрепата на ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА

"Развитие на човешките ресурси" 2014 – 2020

"Местна Инициативна Група - Белово, Септември, Велинград" кани желаещите да представят проектни предложения по ОПРЧР Мярка 2.3"Повишаване на достъпа до услуги, които са на достъпна цена, устойчиви и висококачествени, включително здравни и социални услуги от общ интерес" от стратегията за ВОМР на МИГ "Белово, Септември, Велинград" посредством процедура чрез подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.044 "МИГ Белово, Септември, Велинград - повишаване качеството на живот на хората в неравностойно положение"

ДО
ДИРЕКТОРА НА
РИОСВ ПАЗАРДЖИК

У В Е Д О М Л Е Н И Е

за инвестиционно предложение

Приложение №2 относно информация за преценяване на необходимостта от ОВОС

За Вас работодатели

Агенция по заетостта
Дирекция "Бюро по труда" - Септември

Уведомява работодателите от общините Септември и Белово, че разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на програми за обучение и заетост и обучение на възрастни по Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ) към месец май 2019 г., както следва:

Проект на общи условия за предоставяне на ВиК услуги на потребителите от ВиК Оператор - "ВиК-Белово" ООД

ЗАПОВЕД

№ 135/16.05.2019

На основание Наредба за провеждане на конкурсите за държавни служители във връзка с получено писмо от Министерството на културата Изх. № 08-00-354/09.05.2019г./ Наш Вх.АО 725/13.05.2019г./