СЪОБЩЕНИЕ

ДО
КМЕТА НА ОБЩИНА

Относно: Предоставяне на тестова версия на Единна система за туристическа информация, видео инструкции за работа и попълване на данни в Националния туристически регистър.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН/ГОСПОЖО КМЕТ,

Единната система за туристическа информация (ЕСТИ), разработена и внесена от Министерството на туризма, към настоящия момент функционира и поетапно в нея се включват със свои профили и подават данни лица, извършващи дейност в местата за настаняване.

СЪОБЩЕНИЕ

УПИ, X-14,кв.10А по плана на курорт Чайра одобрен с Решение № 803/2015г. на ОС - Белово и Заповед № 438/13.12.2017г. на кмета на Община Белово за одобрено ЧИ ПУП-ПРЗ ее собственост на Община Белово, съгласно АЧОС № 6255/09.02.2018г. Построено масивно жилище в имота е отразено в разписания лист с неустановен собственик.

Изходящ № РР-06-8/2019
ЕХП-329/05.07.2019г.

ДО
КМЕТА НА
ОБЩИНА БЕЛОВО
ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК

Приложено изпращаме Ви СЪОБЩЕНИЕ, съгласно чл.62а, ал.(1) и (2) от Закона за водите, за открита процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект - р.Марица, с цел "Реконструкция и изграждане на нови съоръжения за линейна инфраструктура, пресичаща воден обект" - мост (обект: "Основен ремонт на мост над река Марица, свързващ махала Дунева с центъра на село Момина Клисура") в землището на с. Момина Клисура, община Белово, област Пазарджик, съгласно чл.46, ал.1, т.1,буква "г" от ЗВ

От 01 Юли 2019 г.
Агенция по заетостта стартира в цялата страна:

- 3 нови услуги ,
- 5 подобрени услуги,
- 7 пакета стандартизирани услуги за безработни лица от уязвимите групи на пазара на труда.

Уважаеми абонати,
Уведомяваме Ви, че поради извършване на ремонтни дейности/аварии/, дезинфекция по Водопроводната мрежа, чиито оператор е "ВиК - Белово" ООД, ви уведомяваме, че се налага да се преустанови временно водоподаването на питейна вода, както следва:

ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл. 90 и чл. 91 от Кодекса на труда и във връзка с чл. 8, ал. 5 от Закона за развитие и закрила на културата и чл. 28, ал. 5 и ал. 6 от Закона за културното наследство и заповед № 178/24.06.2019 г. на Кмета на община Белово обявява конкурс за длъжността Директор на Общински културен институт – Исторически музей, гр. Белово.

Място на работа: гр.Белово; Характер на работата: организация, ръководство и контрол на цялостната работа в Общинския културен институт – Исторически музей – гр. Белово.

Правоотношението с Директора на музея е срочно за 5 години, съгласно чл. 28, ал. 6 от Закона за културното наследство.

Заповед и Протокол от извършена проверка относно спазване на изискванията за извършване на адресна регистрация или промяна на адрес в периода 2018-2019г. в Община Белово.

Съобщение за публично обявяване за издаване на Разрешение за водовземане и ползване на повърхностен воден обект - река Яденица.