ДО
КМЕТА НА
ОБЩИНА БЕЛОВО
ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК

Приложено изпращаме Ви СЪОБЩЕНИЕ, съгласно чл.62а, ал.(1) и (2) от Закона за водите, за открита процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект - река "Яденица" с цел - "изграждане на нови съоръжения и реконструкция на съоръжения за защита от вредното въздействие на водите" ("корекция, укрепване и доизграждане на подпорни стени по коритото на р.Яденица") в землището на град Белово и с. Голямо Белово, община Белово, обл. Пазарджик, съгласно чл.46, ал.1,т.1, нуква "г" от ЗВ.

Изплащане на обезщетения на сервитутно право на имот с ограничен режим на ползване, съгласно чл.210 от Закон за устройство на територията /ЗУТ/, за изграждане на обект: "Модернизация на жп линията София – Пловдив, участък Ихтиман – Септември, разположени в землището на град Белово, ЕКАТТЕ 03592"

ДО
КМЕТА НА
ОБЩИНА БЕЛОВО
ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК

КОПИЕ ДО:

РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ- ПАЗАРДЖИК

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КМЕТ,

Приложено, изпращаме Ви СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ, съгласно чл.62а,ал.2 за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане на подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения - един каптиран естествен извор КЕИ "Владикин извор", разположен на територията на ПИ с идентификатор 03592.501.2128 по КККР на гр. Белово, община Белово, област Пазарджик, с цел на водовземане - "Обществено питейно-битово водоснабдяване".

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ, УВЕДОМЯВАМЕ ВИ, ЧЕ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС ЗАБОЛЯВАНЕТО АФРИКАНСКА ЧУМА ПО СВИНЕТЕ, ОТ 10.01.2020 г. ще започне извършването на проверки от ветеринарномедицински специалисти в личните стопанства за отглеждане на свине и при установяване на отглеждане на свине без регистрация на животновъдния обект, неспазване на мерките за биосигурност, без идентификация на животните и не съхраняване на документи ще се предприемат действия за евтаназия на животните по хуманен начин и налагане на глоба.

Общинска администрация – Белово

З А П О В Е Д
№ 23 / 21.01.2020г.

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл. 124 и чл. 125, ал.2 от Закона за горите и във връзка с писмо с изх.№ 06-00-2/07.01.2020г. на Директора на ТП "Държавно горско стопанство Белово" - гр. Белово,

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ "ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН"

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ
за издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект

О Б Я В А

Общински съвет – Белово открива процедура за избор на трима съдебни заседатели към Пазарджишки районен съд за мандат 2020 – 2024 година.

О Б Я В А

Общински съвет - Белово открива процедура за избор на един съдебен заседател към Пазарджишки окръжен за мандат 2020 – 2024 година.

Кандидатите за съдебни заседатели следва да отговарят на следните изисквания: