ЗАПОВЕД № 6 / 12.01.2021г.

На основание чл.44, ал.2, във връзка 44, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 48, ал.3, т.3 и чл. 49, ал.1 от Закона за защита при бедствия, както и за организирането, ръководството и координацията на превантивните дейности по защита на населението при възникване на бедствия, аварии и инциденти на територията на Община Белово.

ДО
ИНЖ.КОСТАДИН ВАРЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА БЕЛОВО

КМЕТ НА С.ДЪБРАВИТЕ

РИОСВ-4/06.01.2021г.

Относно: Инвестиционно предложение (ИП) "Закриване и рекултивация на сметище за битови отпадъци" в УПИ I 87,88, м."Вучата могила" по КККР на с.Дъбравите, общ. Белово, обл. Пазарджик, внесено с искане за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС с вх.ПД-01-550-(3)/06.01.2020г.

Съобщение

От
"В и К - Белово" ООД

Относно: Авария на напорен водопровод от ПСт "Владикин Извор" до с. Дъбравите, Община Белово

"В и К Белово" ООД - гр. Белово Ви съобщава за авария на напорен водопровод до с. Дъбравите, констатирана в началото на работния ден.

Поради авария на напорен водопровод, е спряно подаването на вода за ПБН на с.Дъбравите.

В момента се извършват дейности от служители на "В и К Белово" ООД - гр. Белово, с цел възстановяване на водоподаването.

Надяваме се днес авариините дейности да приключат днес и водоподаването да бъде възстановено.

 Решение № 749 / 05.10.2020

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Белово, област Пазарджик обявява:

Със Заповед № ТУ-194/07.12.2020 г. на Областен управител на област Пазарджик на основание §4к, ал.6 от ПЗР на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), във връзка с чл.28б, ал.8 от ППЗСПЗЗ и т.3.7. от заповеди № РД-46-494/22.08.2003 г. на МЗГ и № РД-02-14-454/22.08.2003 г. на МРРБ за техническите изисквания и условията за контрол по плановете по §4к, ал.1 от ПЗР на ЗСПЗЗ и чл.32, ал.1 от закона на администрацията е одобрено:

Относно: Инвестиционно предложение (ИП): "Аварийно укрепване на десен и среден устой на мост за Дунева махала" и изграждане на подпорни стени на десен и ляв бряг на река Марица в с. Момина Клисура, общ.Белово, обл. Пазарджик, внесено с вх.№ ПД-01-565/08.10.2020 г. и допълнителна информация от 14.10.2020г.

ДО
Г-Н КМЕТА
НА ОБЩИНА БЕЛОВО
ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК

Приложено изпращаме Ви СЪОБЩЕНИЕ, съгласно чл. 75, ал.(1) по ЗВ за открита процедура за изменение на параметрите в разрешително за ползване на повърхностен воден обект - река Марица, с цел - "Изграждане и реконструкция на съоръжения за линейна инфраструктура, пресичаща воден обект", (Обект: Основен ремонт на мост над река Марица, свързващ махала Дунева с центъра на село Момина клисура - промяна по време на строителство).

Инвестиционно предложения (ИП) "Закриване и рекултивация на сметище за битови отпадъци" в УПИ I 87,88 м. Вучата могила на с. Дъбравите