С Ъ О Б Щ Е Н И Е

ОТ
"В и К - Белово" ООД

Уважаеми абонати,
Уведомяваме Ви, че поради извършване на ремонтни дейности/аварии/, дезинфекция по Водопроводната мрежа, чиито оператор е "ВиК - Белово" ООД, ви уведомяваме, че се налага да се преустанови временно водоподаването на питейна вода, както следва:

Изх.148/07.04.2020г.

ДО КМЕТА НА ОБЩИНА БЕЛОВО

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ОТ
"В и К - Белово" ООД

ЗАПОВЕД
№ 139/07.04.2020г.

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.137,ал.1 от Закона за горите, чл.32, ал.1 от Закона за администрацията, във връзка със Заповед на Обладсен управител № РД-67/26.03.2020г. за определяне на пожароопасен сезон в горските територии на област Пазарджик,

НАРЕЖДАМ:

Отдел "Местни данъци и такси"

УВАЖАЕМИ ДАНЪКОПЛАТЦИ,

Уведомяваме Ви, че съгласно параграф 26 от предходните и заключителни разпоредби от Закона за мерките и действията по време на извънредно положение , обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., през 2020 г. отстъпка 5 на сто ще се прави на лицата, предплатили до 30 юни данъка върху недвижимите имоти за цялата година или данъка върху превозните средства за цялата година.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА РАБОТОДАТЕЛИ

От 31 март 2020 г. Агенцията по заетостта открива процедура за кандидатстване на работодатели за изплащане на компенсации по реда на чл.1, ал.1 от Постановление № 55 от 30.03.2020 г. за определяне на условията и реда за изплащане на компенсации на работодатели с цел запазване на заетостта на работниците и служителите при извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г.

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.194, ал.1,2,3 от ЗУТ, подписаното споразумение между Община Белово и МРРБ, изпратено писмо до собственик на УПИ XXVII-138, кв.18 на с.Габровица и във връзка с реализация на проект "Неотложно аварийно укрепване на свлачища в кв.17 и 18, с.Габровица"

НАРЕЖДАМ:

Собственикът на ПИ XXVII-138, кв.18 в с.Габровица - Александър Марков Райнов да осигури свободен достъп за извършване на неотложни аварийно-строителни укрепителни дейности, като съгласно проекта се изгради стена 4 и част от стена 3, заедно с предвидени дренажни шахти в имота.

Община Белово набира доброволци за епидемията от COVID-19 за извършване на доставка на необходими храни и медикаменти

- Желаещите трябва да са здрави - без температура, кашлица и други симптоми. Да не страдат от хронични респираторни, кардиологични и диабетни заболявания.

За допълнителна информация тел. 0886/11-66-32

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

ОТ
"В и К - Белово" ООД

Уважаеми абонати,
Уведомяваме Ви, че поради извършване на ремонтни дейности/аварии/, дезинфекция по Водопроводната мрежа, чиито оператор е "ВиК - Белово" ООД, ви уведомяваме, че се налага да се преустанови временно водоподаването на питейна вода, както следва: