УВАЖАЕМИ ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ,

Съгласно разпоредбите на чл. 37и от ЗСПЗЗ до 11.03.2019 г./вкл./ Община Белово обябвява Прием на заявления за предоставяне на пасища и мери от общински поземлен фонд.

Заявлението за предоставяне е по образец, одобрен със Заповед № РД 46-90 от 26.02.2016 год. на Минисъра на земеделието и храните и същото може да получите и подадете в Деловодството на Общината в рамките на работното време от 8.30 ч. до 17.00 ч.

Обява за обществено обсъждане на предложение за поемане на дългосрочен обществен дълг, с цел финансиране на инвестиционен проект

Изх. № ФД - 350/18.02.2019г.

Община Белово кани местната общественост на 22.02.2019год. от 16.00 часа в залата на общински съвет Белово, етаж 4-ти на ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПОЕМАНЕ НА ДЪЛГОСРОЧЕН ДЪЛГ, С ЦЕЛ ФИНАНСИРАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ "Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци" В ПОЛЗА НА МЕСТНАТА ОБЩНОСТ НА ОБЩИНА БЕЛОВО, с цел вземане на Решение за поемане на общински дълг чрез сключване на договор за кредит с "ФЛАГ" ЕАД за изпълнение на дейности по АДФИ № BG16M1ОP002-2.002-0004-C1 от 15.02.2018 година, чрез ОПОС.

Съобщение от "В и К - Белово" ООД

Уважаеми абонати,
Уведомяваме Ви
, че поради извършване на ремонтни дейности/аварии/дезинфекция по В и К мрежата ви уведомяваме, че от 00.00ч. на 15.02.2019г. до 24.00ч. на 15.02.2019г. ще се извърши гореописаната дейност, като водоподаването за с. Дъбравите ще бъде преустановено.

Уведомяваме жителите на с.Дъбравите да се запасят с необходимите им водни количества.

Извиняваме се за причиненото Ви неудобство.

При въпроси от Ваша страна може да ни потърсите на e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. и тел. 03581/21-50.

ДО
ДИРЕКТОРА НА
РИОСВ ПАЗАРДЖИК

У В Е Д О М Л Е Н И Е
за инвестиционно предложение

от "ЕКО – ХИДРО – 90" ООД гр.Пазарджик, ЕИК: 112580619

УВАЖАЕМИ Г-Н ДИРЕКТОР,
Уведомяваме Ви, че "ЕКО – ХИДРО – 90" ООД гр.Пазарджик, ЕИК: 112580619 има следното инвестиционно предложение:

Дружеството, възоснова на изготвения и одобрен "Доклад за резултатите от детайлните георогопроучвателни работи с изчисляване на запасите от мрамори, годни за производство на трошени фракции за пътно строителство, асфалтови смеси и бетон, извършени в "Чешмата", находище "Чешмата", в землището на с.с. Дъбравите и Мененкьово, община Белово, с изчислени запаси по състояние към 01.09.2013 год.", след регистриране на търговското откритие и на основание чл.2, т.2 от Закона за подземните богатства има следното инвестиционно предложение (ИП):

"Добив на скални материали от находище "Чешмата", община Белово, област Пазарджик"

Документи:

Уведомление за инвестиционно предложение/ 12.02.2019г. / - Изтегли

За вас работодатели

Дирекция "Бюро по труда" - гр. Септември провежда процедури за кандидатстване на работодатели за преференции по програми и насърчителни мерки за заетост и обучение на безработни лица

Дирекция "Бюро по труда"- гр. Септември уведомява работодателите от общините Септември и Белово, че разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на програми и насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ) през февруари 2019 г., както следва:

ОБЯВА

МИГ Белово, Септември, Велинград
с подкрепата на
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020

ОБЯВЯВА процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.074 МИГ Белово, Септември, Велинград мярка 4.1.1 "Инвестиции в земеделски стопанства", финансирана от ПРСР 2014-2020г. от стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Белово, Септември, Велинград.

Цел на процедурата за безвъзмездна финансова помощ:
Повишаване на конкурентоспособността на земеделските стопанства

Очакваните резултати от подпомагането се изразяват в подобряване на цялостната дейност на земеделските стопанства, в т.ч. внедрени нови продукти, процеси и технологии и обновяване на наличните производствени материални и/или нематериални активи; постигане на сътрудничество с производителите и преработвателите на земеделски продукти; повишена енергийната ефективност в земеделските стопанства; подобрени условията на труд, подобрени хигиенни, ветеринарни, фитосанитарни, екологични и други условия на производство; подобрено качество на произвежданите земеделски продукти; осигурени възможности за производство на биологични земеделски продукти.

Изх. № 23/31.01.2019г.

До кмета
на
община Белово

Уважаеми г-н кмете,
На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии (Ниво - ДВ, бр.12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г.) "ВиК Белово" ООД - Белово, гр. Белово 4470, ул. "Яденица" 1, Ви уведомява и обществеността на община Белово, че има инвестиционно предложение за

"Изготване на обосновка за водовземане на подземни води от каптиран извор "Мердевен", предназначен за питейно-битово водоснабдяване на с. Голямо Белово, намиращ се в имот с идентификатор 03592.5.124 по КК гр. Белово с ЕКАТТЕ 03592, община Белово с ЕКАТТЕ PAZ04, Област Пазарджик с ЕКАТТЕ PAZ", с цел получаване на разрешително за водоползване от БД ИБР - Пловдив.

Изх. № 22/31.01.2019г.

До кмета
на
община Белово

Уважаеми г-н кмете,
На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии (Ниво - ДВ, бр.12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г.) "ВиК Белово" ООД - Белово, гр. Белово 4470, ул. "Яденица" 1, Ви уведомява и обществеността на община Белово, че има инвестиционно предложение за

"Изготване на обосновка за водовземане на подземни води от каптиран извор КЕИ "Яловарника", предназначен за питейно-битово водоснабдяване на с. Момина Клисура, намиращ се в ПИ 000440 по КВС на с. Момина Клисура с ЕКАТТЕ 48903, община Белово с ЕКАТТЕ PAZ04, Област Пазарджик с ЕКАТТЕ PAZ", с цел получаване на разрешително за водоползване от БД ИБР - Пловдив.