От месец май 2015 година в община Белово се реализира проект „Нови възможности за грижа” по Схема за безвъзмездно предоставяне на финансова помощ „Нови алтeрнативи”, финансиран от ОП ”РЧР”, Европейски социален фонд. По проекта се осъществяват дейности по предоставяне на социалната услуга „Личен асистент”. Обслужваните потребители са 42 лица и деца с увреждания, като има назначени 35 лица като лични асистенти на 4, 6 или 8 часов работен ден.

На основание Заповед № 30/22.01.2016г. на Кмета на Община Белово,област Пазарджик, обявява търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5/пет/ години на имоти, публична общинска собственост.

На 21.12.2015 година кметът на община Белово - инж. Костадин Варев подписа договор с МТСП по проект "Център за почасово предоставяне на социални услуги в общността или в домашна среда - община Белово".

Съобщение за публично обявяване, съгласно чл.75 за откриване на процедура, за изменение на резрешителното за водовземане на минерална вода - изключителна държавна собственост, от находище "Белово", КЕИ "Топлата вода-открит" , гр. Белово, общ. Белово, обл. Пазарджик.

Във връзка с гроздоберната кампания 2015г, Ви напомняме, че съгласно чл.8 на Регламент 436/2009г. всички производители на винено грозде са длъжни да подадат декларации за произведените количества грозде за реколта 2015г.

Относно: Издадена от заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството Заповед № РД-02-15-157/26.11.2015 г. за допускане изработване на проекти на Подробни устройствени планове-изменение на плана за регулация и плана за застрояване (ПУП-ИПРЗ) за имоти засегнати от трасето на жп линията "София-Пловдив", в железопътен участък Ихтиман-Септември

Покана за публично обсъждане на намерение за поемане на общински дълг за "Избор на финансова/кредитна институция за отпускане на банков заем за финансиране на плащанията на инвестиционни обекти реализирани на територията на община Белово"

На основание чл.44, ал.1, т.1 и ал.2 от ЗМСМА и във връзка с чл. 63, ал.2 от Закона за местните данъци и такси

Документация:

Заповед - Изтегли