ДО
КМЕТ НА ОБЩИНА БЕЛОВО
ИНЖ. КОСТАДИН ВАРЕВ

УВЕДОМЛЕНИЕ

ОТ "В и К - Белово" ООД, ЕИК 112107477, със седалище и адрес на управление: град Белово, обл. Пазарджик, п.к. 4470, ул. "Яденица" № 1, предтавлявано от инж. Румен Тасков Иванчев - управител.

Относно: График за предстоящо дезинфекциране на Водопроводна мрежа и питейната вода на територията на Община Белово.

ДО
ГОСПОДИН КОСТАДИН ВАРЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА БЕЛОВО
УЛ. ОРФЕЙ № 4А
4470, ГР. БЕЛОВО

Инвестиционно предложение относно: "Добив на скални материали от находище "Чешмата" в землищaтa на с.Дъбравите и с.Мененкьово, Община Белово, Област Пазарджик"

ОБЯВА
МИГ Белово, Септември, Велинград
с подкрепата на
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020

ОБЯВЯВА процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.151 МИГ Белово, Септември, Велинград мярка 6.4.1 "Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности", финансирана от ПРСР 2014-2020г. от стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Белово, Септември, Велинград.

За Вас работодатели
Агенция по заетостта
Дирекция "Бюро по труда" - гр.Септември

Уведомява работодателите от общините Септември и Белово, че към 02.09.2019г. разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на програми за обучение и заетост и обучение на възрастни по Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ), както следва:

Община Белово търси да назначи служители по реда на КТ

Позиции:

За Вас безработни лица

Агенция по заетостта

Дирекция "Бюро по труда" - Септември

Уведомява безработните лица от общините Септември и Белово, че към 26.08.2019г. разполага с финансови средства за сключване на договор за стимулиране на мобилността и/или предприемачеството по насърчителни мерки от Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ) и/или обучение както следва:

П Р О Т О К О Л № 2/ 27.08.2019г.

относно заседание за избор на директор на Исторически музей, гр. Белово

Днес, 27.08.2019 г. от 11.00 ч. в Община Белово, гр.Белово, ул."Орфей" № 4А, се проведе заседание за избор на директор на Исторически музей, гр. Белово, съгласно Заповед 232/21.08.2019 г. на кмета на община Белово.

Изх.№ 291/27.08.2019г.

О Б Я В А

за набиране на предложения за доставка на продукти по Схема "Училищен плод" и Схема "Училищно мляко"

в ОУ "Отец Паисий"- с.Сестримо