МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ" 2014-2020
ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ
№ BG05M9OP001-2.005 "АКТИВНО ВКЛЮЧВАНЕ"

П О К А Н А

Уважаеми клиенти,
Булгаргаз ЕАД ни уведоми неофициално, че в периода 28.08.2017 - 02.09.2017 г. са възможни смущения в газоподаването, включително прекратяването му в следствие на изпитания по транзитния газопровод на територията на Украйна и Румъния. Газоснабдяването ще се извършва за сметка на резервите по мрежата и хранилището в с.Чирен.

Възможно е да не се стигне до спиране на газоподаването но не е сигурно.

Настоящото писмо е предварително предупреждение за да можете да си планирате производствените процеси предварително.

Конкретните данни по предстоящото спиране ще Ви бъдат съобщени след изясняването им.

Община Белово в качеството си на бенефициент по Проект "Център за социална интеграция и рехабилитация" - община Белово по Оперативна програма
"Развитие на човешките ресурси", Процедура BG05M9OP001-2.005 "Активно включване" и на основание Договор № BG05M9OP001-2.005-0117, ще осъществи подбор на:  Рехабилитатор - 1бр

Инвестиционно Предложение (ИП) "Преустройство и ремонт на съществуваща многофункционална сграда в люпилня и реконструкция на съществуващи рибарници" в УПИ І-172, м.Яденица, Община Белово.

Уведомява работодателите на общините Септември и Белово, че разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на насърчителни мерки за заетост по Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ) през месец Юли 2017г.

Oбщина Белово в качеството си на бенефициент по Проект „Център за социална интеграция и рехабилитация"– община Белово по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", Процедура  BG05M9OP001-2.005 „Активно включване"и на основание Договор № № BG05M9OP001-2.005-0117 , ще осъществи подбор на специалисти: Рехабилитатор - 1бр. и Логопед - 1бр.

Допълнение към становище по представените възражения срещу ОВОС за проект "Яденица"

Заповед на кмета на Община Белово за настъпване на "Восъчна зрялост" на посевите