На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.) , "АЛЕКСА-БЪЛГАРИЯ" ЕООД, ЕИК: 203955416, област Пазарджик, община Белово, гр. Белово ПК4470, ул. “Освобождение" № 62, ет. 2

 

За вас работодатели
Агенция по заетостта
Дирекция "Бюро по труда" - Септември

Бюрото по труда в град Септември започва прием на заявления на безработни лица за включване в обучение за придобиване на професионална квалификация.
Безработните лица, които искат да се обучат и да си намерят работа, могат да подадат заявление в бюрото по труда за обучение по професия:

ДО
ОБЩИНА БЕЛОВО

Дата 20.02.2018

ОТНОСНО: Профилактични ремонтни дейности на електросъоръжения

Уважаеми клиенти,

С цел подобряване качеството на предлаганите от нас услуги и свеждане до минимум причините за поява на аварийни ситуации, се налага извършване на профилактични ремонтни дейности по електросъоръжения, които захранват Ваши обекти. Тези дейности ще предизвикат временно прекъсване на електрозахранването на обектите, фигуриращи в приложената таблица, съдържаща и информация за времето и продължителността на прекъсванията.

Близо 9 700 безработни и неактивни лица ще бъдат наети през 2018 г. по новия проект "Работа", който стартира на 16 февруари. Той е продължение на успешната реализация през миналата година на пилотната програма "Работа", която обхвана общините с най-висока безработица в Северозападна България и благодарение на която до края на 2017 г. 1 139 безработни от региона бяха включени в заетост.

За вас работодатели

Агенция по заетостта

Дирекция "Бюро по труда" - Септември

Уведомява работодателите от община Септември и Белово, че разполага с финансови средства за сключване на договори по програми за обучение и заетост по Закона на насърчаване на заетостта (ЗНЗ), както следва:

Относно: Декларация по чл.15 от НОАМТЦУ на територията на община Белово

Във връзка с подадените декларции по чл. 15 от НОАМТЦУ за определяне на такса битови отпадъци в зависимост от количеството изхвърлени отпадъци, Ви уведомяваме, че на територията на град Белово няма да се предоставя съд – тип "Кофа" с обем 0,11 м/куб и съд тип "Бургас" . Сметопочистването и сметоизвозването ще се осъществява само с контейнер тип "Бобър" с обем 1,1 м/куб на стойност 3 000 лв. На заявилите съд "Кофа" с обем 0,11 м/куб и съд тип "Бургас" ще бъде предоставен съд тип "Бобър" с обем 1,1 м/куб.

ИНЖ. КОСТАДИН ВАРЕВ

КМЕТ НА ОБЩИНА БЕЛОВО

Съобщение за публично обявление Открита процедура за издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект - два ръкава на река Карабаалица, с цел "Водоснабдяване за други цели"