Съобщение относно издаване на Разрешително за ползване на порърхностен воден обект.

ДО
ОБЩИНА БЕЛОВО

Относно: Профилактични ремонтни дейности на електросъоръжения

Уважаеми клиенти,
С цел подобряване качеството на предлаганите от нас услуги и свеждане до минимум причините за появата на аварийни ситуации, се налага извършване на профилактични ремонтни дейности по електросъоръжения, които захранват Ваши обекти. Тези дейности ще предизвикат временно прекъсване на електрозахранването на обектите, фигуриращи в приложената таблица, съдържаща и информация за времето и продължителността на прекъсванията.

Европейската комисия предложи да се превърне 2021 г. в Европейска година на железопътния транспорт , тъй като тя отбелязва няколко важни годишнини за железопътния транспорт: 20-годишнината от първия железопътен пакет на ЕС, 175-годишнината от първата железопътна връзка между две столици на ЕС (Париж-Брюксел ), както и 40 години TGV и 30 години ICE.

За вас работодатели

Дирекция "Бюро по труда"- Септември провежда процедури за кандидатстване на работодатели за преференции по програми и насърчителни мерки за заетост и обучение на безработни лица

Дирекция "Бюро по труда" – Септември уведомява работодателите от общините Септември и Белово, че към 29.06.2020 година разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на насърчителни мерки за обучение и заетост и обучение на възрастни по Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ), както следва:

Съобщение относно обект "Рекултивация на депо за твърди битови отпадъци в землището на село Дъбравите"

Съобщение относно Предложение на кмета на Община Белово до ОС Белово за "Рекултивация на депо за твърди отпадъци в землището на село Дъбравите" и определяне на обекта за "Обект от първостепенно значение" по смисъла на ЗУТ и параграф 1, т.6 от ДР на ЗОС.

ЗАПОВЕД
№ 209/17.06.2020г.

На основание чл.44,ал.2 от ЗМСМА, и във връзка с писмо изх. № РД-12-02-504/15.06.2020г. на директора на ОД "Земеделие", гр.Пазарджик, на основание чл.4,ал.4 от Наредба №8121з-968/2014г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделски земи:

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

ОТ
"В и К - Белово" ООД

Уважаеми абонати,
Уведомяваме Ви, че поради извършване на ремонтни дейности/аварии/, дезинфекция по Водопроводната мрежа, чиито оператор е "ВиК - Белово" ООД, е възможно временно преустановяване на водоподаването на питейната вода: