Заповед на кмета на Община Белово за настъпване на "Восъчна зрялост" на посевите

Становище по представените възражения срещу ОВОС за проект "Яденица"

Протокол от обществено обсъждане на ДОВОС и ДОСВ за инвестиционно предложение: Проект: "Яденица" за увеличаване на обема на долния изравнител на ПАВЕЦ "Чайра" чрез изграждане на язовир "Яденица" и реверсивен напорен тунел за връзка с язовир "Чайра", проведено в гр. Белово.

 Община Белово в качеството си на бенефициент по Проект "Център за социална интеграция и рехабилитация" - община Белово по Оперативна програма
"Развитие на човешките ресурси", Процедура BG05M9OP001-2.005 "Активно включване" и на основание Договор № BG05M9OP001-2.005-0117, ще осъществи подбор на: Логопед - 1бр., Психолог - 1бр., Рехабилитатор - 1бр, Трудотерапевт - 1бр.

На основание чл. 41 от Закона за защита при бедствия,Наредба за реда за създаване и организиране на дейността на доброволните формирования, приета с ПМС № 123/25.06.2012 г., Наредба № Із-2431 от 19 септември 2011 г.  за създаване, поддържане и водене на регистрите на доброволните формирования за защита при бедствия и на преподавателите за обучение на доброволци.


Община Белово набира доброволци за доброволно формирование „Община Белово“ за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях Формированието е създадено на териториален принцип, за самостоятелни действия и/или за подпомагане на основните съставни части на Единната спасителна система (ЕСС).

Община Белово в качеството си на бенефициент по Проект "Център за социална интеграция и рехабилитация" - община Белово по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", Процедура BG05M9OP001-2.005 "Активно включване" и на основание Договор № BG05M9OP001-2.005-0117, ще осъществи подбор на: Социален работник - 1бр.

Община Белово в качеството си на бенефициент по Проект "Център за социална интеграция и рехабилитация" - община Белово по Оперативна програма
"Развитие на човешките ресурси", Процедура BG05M9OP001-2.005 "Активно включване" и на основание Договор № BG05M9OP001-2.005-0117, ще осъществи подбор на: Трудотерапевт - 1бр, Рехабилитатор - 1бр, Психолог - 1бр, Медицински специалист - 1бр, Логопед - 1бр.

УВЕДОМЛЕНИЕ
за инвестиционно предложение

от "ВАТИЯ ХОЛДИНГ" АД, гр. София, ул. Самоков 28И, комплекс ЕСТЕ тел. +359 2 854 81 10