ОБЯВА

МИГ Белово, Септември, Велинград
с подкрепата на
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020

ОБЯВЯВА процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.152 МИГ Белово, Септември, Велинград мярка 4.2.1 "Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти", финансирана от ПРСР 2014-2020г. от стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Белово, Септември, Велинград.

Цел на процедурата за безвъзмездна финансова помощ:
Модернизиране на технологичната база и внедряване иновации в преработвателните предприятия.
Очакваните резултати от подпомагането се изразяват в създадени работни места, въведени нови продукти или технология, модернизирани предприятия; намалена себестойност на произвежданата продукция, постигнато съответствие с ново въведени стандарти на ЕС, подобрено сътрудничество с производителите на суровини, опазване на околната среда, включително намаляване на вредните емисии и отпадъци, подобрена енергийна ефективност в предприятията, подобрена безопасност и хигиенни условия на производство и труд, подобрено качество и безопасност на храните и тяхната проследяемост, подобрени възможности за производство на биологични храни чрез преработка на първични земеделски биологични продукти.
Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони.

П О К А Н А

за участие в еднодневна информационна среща, свързана с подготовка на проекти по

Мярка 4.2.1 "Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти" от стратегията за ВОМР на МИГ "Белово, Септември, Велинград" посредством процедура на подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ BG06RDNP001-19.152 МИГ "Белово, Септември, Велинград".

Във връзка с отворена процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.152 МИГ "Белово, Септември, Велинград" - "Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти", финансирана от ПРСР 2014-2020г. от стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Белово, Септември, Велинград,
Ви каним да вземете участие в еднодневна информационна среща, свързана с подготовка на проекти, която ще се проведе на 08.01.2019 г. в град Белово, ул. "Орфей" № 4А ,заседателна зала на Общински съвет Белово от 10:30 часа.

На срещата ще бъде представена възможността за кандидатстване по процедура по № BG06RDNP001-19.152 МИГ "Белово, Септември, Велинград" - "Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти", финансирана от ПРСР 2014-2020г. от стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Белово, Септември, Велинград, практически въпроси свързани с изготвянето и подаването на проектното предложение, допустимост на дейности, разходи, специфика при изискванията за административно съответствие и допустимост на проекта, критерии за техническа и финансова оценка.

04.12.2018 г.
гр. Белово

Документи:

Покана / 04.12.2018г. / - Изтегли

ОБЯВА

За обществеността от "Родопи" - АД - гр. Белово

Уважаеми г-н/г-жа Директор,
Уведомяваме Ви, че "Родопи" - АД - гр. Белово ЕИК: 82105467
седалище и адерес на управлението:

Област Пазарджик, община Белово, гр. Белово 4470 гр. Белово, бул. Освобождение 83
лице, управляващо/предоставляващо дружеството/едноличния търговец (лице за контакти):
Венцислав Борисов Славчев,
Борислав Кирилов Тенчев

има следното инвестиционно предложение: Допълнение на използваните материали, за горене в парен котел, към съществуваща електрическа и топлоцентрала на "Родопи" АД в ПИ с идентификатор 03592.501.1564 по КККР на гр. Белово, общ. Белово, обл. Пазарджик.

ПОКАНА

ОБЩИНА БЕЛОВО

има удоволствието да покани всички заинтересовани страни на заключително събитие за представяне на постигнатите резултати по проект:

"РАЗКРИВАНЕ НА ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ НА ЛИЦА В НЕРАВНОСТОЙНО ПОЛОЖЕНИЕ И ТЕХНИТЕ СЕМЕЙСТВА В ОБЩИНА БЕЛОВО",
които се осъществява по ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
"РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ" 2014-2020 ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ № BG05M9OP001-2.005 "АКТИВНО ВКЛЮЧВАНЕ"

ОБЯВА

МИГ Белово, Септември, Велинград
с подкрепата на
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020

ОБЯВЯВА процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.127 МИГ Белово, Септември, Велинград – Мярка 7.5 "Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура", финансирана от ПРСР 2014-2020г. от стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Белово, Септември, Велинград.

П О К А Н А

за участие в еднодневна информационна среща, свързана с подготовка на проекти по
Мярка 7.5 "Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура" от стратегията за ВОМР на МИГ "Белово, Септември, Велинград" посредством процедура на подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ BG06RDNP001-19.127 МИГ "Белово, Септември, Велинград".

ЗАПОВЕД
РД-06-351 / 05.11.2018г.
гр. Пазарджик

На основание чл.37ж ал.4 от ЗСПЗЗ във връзка чл. 37в, ал.1 от ЗСПЗЗ

ЗАПОВЯДВАМ:

НАЗНАЧАВАМ комисия, която да ръководи сключването на споразумения за ползване на земеделски земи пасища, мери и ливади в землището на гр. Белово, община Белово за календарната 2019г. в състав:

СЪОБЩЕНИЕ

за изменение на процедура на подбор на проекти BG05M9OP001- 2.1 - 001
МИГ "Белово, Септември, Велинград - социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите",

ВОМР с подкрепата на ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
"Развитие на човешките ресурси" 2014 – 2020