Днес 30.03.2017 г. в 10:30 часа в изпълнение на Решение № 339 от 24.02.2017г.на ОбС - гр. Белово и Заповед № 123 от 11.04.2016г. на Кмета на община Белово е назначена комисия в състав:

При проявен интерес, всеки заинтересован може да направи искане за закупуване, адресирано до община Белово, както и оглед на имотите.

 Съобщение за публично обявление за издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти "Река Крива река и река Чаирска - ПБВ".

УВАЖАЕМИ ДАНЪКОПЛАТЦИ,    

Уведомяваме Ви, че от 09.02.2017 г. започна плащането на данък върху недвижимите имоти, такса битови отпадъци и данък върху превозните средства за 2017 г.  Дължимите налози може да заплатите на две равни вноски както следва:


- първа вноска до 30.06.2017 г.
- втора вноска  до 31.10.2017 г.

Министърът на околната среда и водите, на основание чл. 62а, ал.1 във връзка с чл.52, ал.1, т.1, буква "а" от Закона за водите обявява, че е постъпила административна преписка с искане за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект.

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ И ОБСЪЖДАНЕ НА ИЗГОТВЕНИЯ ПРОЕКТ ЗА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА БЕЛОВО

АГЕНЦИЯТА ПО ЗАЕТОСТТА

към Министъра на труда и социалната политика

Ви кани най-любезно да вземете участие в

ТРУДОВА БОРСА

15.03.2017г., 10.00 ч., в Залата на Общински съвет, гр. Белово,

ул. “Орфей” №4А

На основание чл.37ж ал.4 от ЗСПЗЗ, във връзка с §3 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ (осн. - дв.бр. 13 от 2017 г. в сила от 07.02.2017 г. ) и във връзка с чл. 3, ал.3, т.1 от Устройствения правилник на Областните дирекции "Земеделие".