Позиция: специалист "Устройство на територията и строителство, Незаконно строителство и архив"
Код по НКПД 33433008

Уведомление за инвестиционно предложение за бетонова площадка с площ от 1000 кв.м., в рамките на отреденото за това УПИ III – 86 "За предварително третиране на отпадъци и сепарираща инсталация" .

За инвестиционно предложение "Модернизация на железопътна линия София - Пловдив в участъка Елин Пелин - Септември", по което възложител е ДП "НКЖИ", от МОСВ е проведена изискващата се по глава шеста на ЗООС процедура по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), съвместена с процедура по оценка на съвместимост (ОС).
В резултат на проведената процедура е постановено Решение № 6-6/2014г. по ОВОС, с което се одобрява осъществяването на инвестиционното предложение по преработен Вариант С на трасето на железопътната линия.

На основание чл. 84, ал. 6 от Закона за публичните финанси и Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Белова , кметът на Община Белово г-н Костадин Варев кани местната общност на

ОБЯВЛЕНИЕ

 

Община Белово на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ обявява, че са изработени проекти:
 
„Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) за въздушна линия 20 kV „Ливада бачия” в участък от възлова станция 20 kV „Яденица” до стълб № 18 на територията на община Велинград – землище на с.Юнаците о община Белово – землище гр.Белово.
 
„Подробен устройствен план за увеличаване на обема на долния изравнител на ПАВЕЦ „Чаира” с изграждане на язовир „Яденица” и реверсивен напорен тунел за връзка с язовир „Чаира” на територията на община Велинград – землище на с.Пашови, с.Юндола и община Белово – землище гр.Белово, с.Сестримо.

Община Белово в качеството си на бенефициент по Проект "Център за социална интеграция и рехабилитация"– община Белово по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", Процедура BG05M9OP001-2.005 "Активно включване" и на основание Договор № BG05M9OP001-2.005-0117 , ще осъществи подбор на Рехабилитатор - 1 бр.

Документите следва да се подават лично в община Белово, за Проект "Център за социална интеграция и рехабилитация" - община Белово в срок от
01.12.2017 г. до 06.12.2017 г. включително - 17.00 часа.

Обява

до заинтересованите лица и общественост

На основание чл.4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

Агенция "Пътна инфраструктура"

СЪОБЩАВА

За следното инвестиционно предложение:

Основен ремонт на път І-8 "София - Пловдив" от км 89+170 до към 218+815

За Вас безработни лица

Агенция по заетостта

Дирекция "Бюро по труда" -

Септември уведомява беработните лица от община Септември, че към 29.11.2017г. разполага с финансови средства за сключване на договори за стимулиране на мобилността по насърчителни мерки от Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ).