ВОМР с подкрепата на ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
"Развитие на човешките ресурси 2014 – 2020"

МИГ "Белово, Септември, Велинград", кани желаещите да представят проектни предложения по мярка 1.7 "Приспособяване на работниците, предприятията и предприемачите към промените" от стратегията за ВОМР на МИГ "Белово, Септември, Велинград" посредством процедура чрез подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ: № BG05M9OP001- 1.033 "МИГ Белово, Септември, Велинград - приспособяване на работниците, предприятията и предприемачите към промените"

До
Г-Н КОСТАДИН ВАРЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА БЕЛОВО
УЛ. "ОРФЕЙ" 4А
4470, ГР. БЕЛОВО

КМЕТ НА С. АКАНДЖИЕВО
4483, С.АКАНДЖИЕВО

Относно: Инвестиционно предложение (ИП) "Изграждане на къмпинг 1 звезда с места за паркиране на каравани и обслужващи постройки - туристическа кухня, контейнери за санитарно-хигиенно нужди, помпена станция, барбекю и беседки"  в УПИ V-371, 374, кв.41, по плана на с. Аканджиево, общ. Белово, обл. Пазарджик, внесено с вх.№ ПД-01-2524/03.12.2018г.

ОБЯВА

МИГ Белово, Септември, Велинград
с подкрепата на
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020

ОБЯВЯВА процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.151 МИГ Белово, Септември, Велинград мярка 6.4.1 "Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности", финансирана от ПРСР 2014-2020г. от стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Белово, Септември, Велинград.

П О К А Н А

за участие в еднодневна информационна среща,
свързана с подготовка на проекти по мярка 6.4.1 "Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности", финансирана от ПРСР 2014-2020г. от стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Белово, Септември, Велинград -процедура № BG06RDNP001-19.151 МИГ Белово, Септември, Велинград

Във връзка с отворена процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.151 МИГ "Белово, Септември, Велинград" - мярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“, финансирана от ПРСР 2014-2020г. от стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Белово, Септември, Велинград

Община Белово на основание чл.128, ал.1 и ал.2 от ЗУТ обявява: Изработен и приет е ПУП – ПП /парцеларен план/ за определяне на проектно, подземно трасе на оптична кабелна линия, преминаваща през землищата на гр.Белово, с.Момина клисура и с.Сестримо, община Белово.

Проектът е изложен в общината, ет.2, стая № 12. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в "Държавен вестник" заинтересованите лица могат да направят писмени възражения до общинска администрация.

Община Белово на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ обявява: Във връзка с проект "Модернизация на железопътната линия София – Пловдив: железопътни участъци София – Елин Пелин и Елин Пелин – Септември" за участък Ихтиман – Септември е изготвен коригиран проект на ПУП – ПП /парцеларен план/ за териториите, необходими за изграждането на жп линията София – Пловдив, участъци Елин Пелин – Ихтиман и Ихтиман – Септември, разположени в землището на с.Габровица, ЕКАТТЕ 14163, община Белово, обл.Пазарджик. Корекцията е в частта на имоти 049006 и 023043 от КВС за землището.

Проектът е изложен в община Белово, ет.2, стая № 12. На основание чл. 128, ал.5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в "Държавен вестник" заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания до общинска администрация.

Уведомление
за инвестиционно намерение
от "Теленор България" ЕАД
гр. София, ж.к. "Младост" 4, Бизнес парк София, сграда 6

На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ бр.25/2003г. изм. и доп.) Ви уведомяваме за нашето инвестиционно предложение:

Изграждане на съоръжение на техническата инфраструктура: Приемо-предавателна станция №6435 на "Теленор България" ЕАД, находящ се на адрес: УПИ № V, "Културен дом", кв. 29, по ПУП на с. Мененкьово, общ. Белово.

ДО
КОСТАДИН ВАРЕВ
КМЕТ на ОБЩИНА БЕЛОВО
гр. Белово, ул. "Орфей" 4А
пк.4470

ОТНОСНО: Уведомяване за инвестиционно намерение съгласно чл.4, ал.2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за въздействието на околната среда за проект за Рехабилитация "ПАВЕЦ Белмекен, ВЕЦ Сестримо и ВЕЦ Момина Клисура"