П О К А Н А

за участие в еднодневна информационна среща, свързана с подготовка на проекти по
Мярка 7.5 "Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура" от стратегията за ВОМР на МИГ "Белово, Септември, Велинград" посредством процедура на подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ BG06RDNP001-19.127 МИГ "Белово, Септември, Велинград".

ЗАПОВЕД
РД-06-351 / 05.11.2018г.
гр. Пазарджик

На основание чл.37ж ал.4 от ЗСПЗЗ във връзка чл. 37в, ал.1 от ЗСПЗЗ

ЗАПОВЯДВАМ:

НАЗНАЧАВАМ комисия, която да ръководи сключването на споразумения за ползване на земеделски земи пасища, мери и ливади в землището на гр. Белово, община Белово за календарната 2019г. в състав:

СЪОБЩЕНИЕ

за изменение на процедура на подбор на проекти BG05M9OP001- 2.1 - 001
МИГ "Белово, Септември, Велинград - социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите",

ВОМР с подкрепата на ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
"Развитие на човешките ресурси" 2014 – 2020

ОБЯВА
МИГ Белово, Септември, Велинград
с подкрепата на
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020

ОБЯВЯВА процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.124 МИГ Белово, Септември, Велинград – Мярка 7.2 "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура", финансирана от ПРСР 2014-2020г. от стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Белово, Септември, Велинград.

До
Г-н Кмета на
Община Белово
Област Пазарджик

Приложено изпращаме Ви СЪОБЩЕНИЕ, съгласно чл.62а, ал.(1) и (2) от Закона за водите, за открита процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект - река Яденица, с цел - "Изграждане на нови съоръжения за линейна инфраструктура, пресичаща воден обект и за защита на вредното въздействие от водите" - (покриване на участък от р.Яденица, изграждане на 6 бр. дънни прага, облицовка на компроментирани участъци по речното корито), в регулацията на град Белово, община Белово, област Пазарджик, съгласно чл.46,ал.1,т.1,букви "б,г" от ЗВ.

Заповед № 324/29.10.2019г.

На основание чл.44,ал.2 от ЗМСМА и във връзка с чл.63, ал.2 от Закона за местните данъци и такси

ОПРЕДЕЛЯМ:

I. Границите на районите, в които ще се извършва събирането и извозването на битови отпадъци, както и честотата на сметоизвозване през 2018 - 2019г.

До
Кмета на Община
Белово

Относно: Гроздоберна кампания 2018г.

Уважаеми г-н/г-жо кмет,
Във връзка с гроздоберна кампания 2018г., Ви напомняме, че съгласно чл.8 на Регламен 436/2009г. всички производители на винено грозде са длъжни да подадат декларации за произведените количества грозде за реколта 2018г. Същите да бъдат подадени в два екземпляра в офиса на ТЗ на ИАЛВ гр.Пловдив

О Б Я В А

МИГ Белово, Септември, Велинград
с подкрепата на
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020г.

ОБЯВЯВА процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.074 МИГ Белово, Септември, Велинград мярка 4.1.1 "Инвестиции в земеделски стопанства", финансирана от ПРСР 2014-2020г. от стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Белово, Септември, Велинград.