МИГ - Белово, Септември, Велинград отваря прием на проектни предложения по мярка 2.2 "Подобряване на производствения капацитет в МСП", финансирана от ОПИК 2014-2020г. от СВОМР на МИГ Белово, Септември, Велинград.

ДO
КМЕТА НА
ОБЩИНА БЕЛОВО

ул. "Орфей" № 4А
4470 гр. Белово

КОПИЕ:
"АЛЕКСА-БЪЛГАРИЯ" ЕООД

гр. Белово
ул. "Освобождение" № 62, ет.2

Относно: Преценяване на необходимостт от ОВОС на инвестиционно предложение: "Изграждане на промишлено предприятие за производство на алуминиеви детайли под налягане" в поземлен имот (ПИ) с индетификатор 03592.1.2239, м. "Крайчинец" по КККР на гр.Белово, обл. Пазарджик, с вх.№ ПД-01-1068/12.04.2018 г.

Дирекция "Бюро по труда"- Септември уведомява работодателите от общините Септември и Белово, че разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на програми и насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ) през април 2018 г., както следва:

Уважаеми младежи,

Заповядайте на 17.04.2018г. от 10.00 часа в Кафе - сладкарница "Загоре" гр.Септември, ул. "Симеон Велики" на Трудова Борса по

Проект "Готови за работа"

на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси".

Ще присъстват работодатели, които ще предложат възможности за Вашата трудова реализация.

З А П О В Я Д А Й Т Е !

До Кмета на гр. Белово

У В Е Д О М Л Е Н И Е

От "БулгарМин Инженеринг" АД - гр. Панагюрище
ЕИК: 112532478
ул. "Гаврил Кръстевич" 2

Уважаеми Господин Кмет,

Уведомяваме Ви, че ще се извършва взривяване на 27.03.2018 г. в периода между 13:00 - 18:00 часа в кариера "Малък Гайтановец" - гр. Белово.

За вас работодатели

Агенциа по заетостта Дирекция "Бюро по труда" - Септември

Уведомява работодателите от общините Септември и Белово, че разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ) през 2018 г.


- Безработни на "зелени работни места" (чл. 55д от ЗНЗ)
- Обучение на възрастни по чл. 63 от ЗНЗ

ОБЯВА

Връзка с избор на изпълнител за организиране и провеждане на "Професионално информиране, консултиране и ориентиране" по проект "Разкриване на център за социална рехабилитация и интеграция на лица в неравностойно положение и техните семейства в община Белово", Схема за безвъзмездна финансова помощ "Активно включване" по Оперативна програма развитие на човешките ресурси, договор № BG05M9OP001-2.005-0117– С01.

УВЕДОМЛЕНИЕ

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ,
УВЕДОМЯВАМЕ ВИ, ЧЕ ПО ДАННИ НА "БУЛГАРМИН ИНЖЕНЕРИНГ" АД-ГР. ПАНАГЮРИЩЕ,
НА 27.03.2018 г. В ПЕРИОДА МЕЖДУ 13:00 – 18:00 ч. В КАРИЕРАТА "МАЛЪК ГАЙТАНОВЕЦ" ГР. БЕЛОВО ЩЕ СЕ ИЗВЪРШИ ВЗРИВЯВАНЕ.

 

Общинска администрация-Белово