На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 и чл.134  от ЗУТ Общински съвет – Белово реши:

Официално откриване - 15 часа, 14.01.2017 г, в сградата на музея

Съпътстващо събитие - представяне на "Накити Калияне"

Със Заповед № 15 от 10.01.2017 г. на кмета на община Белово инж. Костадин Варев дните от 12.01.2017 г. до 13.01.2017 г. (вкл.) са обявени за неучебни за цялата община Белово за всички училища, детски градини и ДЦДУ.

ОБЩИНА БЕЛОВО

Община Белово на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ обявява, че във връзка с изготвяне на ПУП и технически проекти за проект „Модернизация на железопътната линия София-Пловдив: железопътни участъци София-Елин Пелин и Елин Пелин-Септември” за участък Ихтиман-Септември са коригирани:

Във връзка с влезлите в сила изменения на Закона за автомобилните превози Разрешенията за извършване на таксиметров превоз на пътници са валидни до изтичането на срока, за който са издадени, но не по-късно от 31 декември 2016 година.

Уведомление

за инвестиционно предложение

от "БГ КАПРА" ЕООД със седалище и адрес на управление: гр.Сапарева баня, ул. Хан Аспарух 12, ЕИК 204243400, представлявано от Станимира Маркова

О Б Я В Л Е Н И Е

ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

                        по чл.62а , ал.3,т.2 и във връзка с чл.127, ал.1 от ЗУТ

На основание чл.62а, ал.3,т.2 и във връзка с чл.127, ал.1 от ЗУТ, ще се проведе обществено обсъждане за промяна предназначението на ПИ с идентификатор 03592.502.2095 по КККР на гр. Белово,  номер  по предходен план -1545,кв.30,УПИ  XIX-Озеленяванепо ПУП на гр.Белово в  незастроен имот за жилищни нужди.

Общественото обсъждане, ще се проведе на 23.01.2017г. от 14.00 ч. в Община Белово, ет.4 голяма заседателна зала.

Уведомление

за инвестиционно предложение

от "Профарм 2000" ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. Лозенец, бул. Джеймс Баучер 54 ЕИК 204244484, представлявано от Йован Спасов.