С Ъ О Б Щ Е Н И Е

ОТ
"В и К - Белово" ООД

Уважаеми абонати,
Уведомяваме Ви, че поради извършване на ремонтни дейности/аварии/, дезинфекция по Водопроводната мрежа, чиито оператор е "ВиК - Белово" ООД, ви уведомяваме, че се налага да се преустанови временно водоподаването на питейна вода, както следва:

Уведомление за промяна на инвестиционно предложение

Обявление на Министъра на регионалното развитие и благоустройството и Решение на Министерски съвет № 230 от 3 април 2020 г., за отчуждаване на имоти и части от имоти – частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект: "Нова ЖП Гара Костенец", част от проект "Модернизация на железопътната линия София – Пловдив: участък Ихтиман-Септември", на територията на община Белово, област Пазарджик, землище с. Габровица.

Заповед №131а

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.194 от ЗУТ, подписаното споразумение между Община Белово и МРРБ, изпратено писмо до собственик на УПИ XXVIII-138, кв.18 на с.Габровица и във връзка с реализация на проект "Неотложно аварийно укрепване на свлачища в кв.17 и 18, с.Габровица"

Заповед №131

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.194 от ЗУТ, подписаното споразумение между Община Белово и МРРБ, изпратено писмо до собственик на УПИ XXVIII-138, кв.18 на с.Габровица и във връзка с реализация на проект "Неотложно аварийно укрепване на свлачища в кв.17 и 18, с.Габровица"

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

ОТ
"В и К - Белово" ООД

Уважаеми абонати,
Уведомяваме Ви, че поради извършване на ремонтни дейности/аварии/, дезинфекция по Водопроводната мрежа, чиито оператор е "ВиК - Белово" ООД, ви уведомяваме, че се налага да се преустанови временно водоподаването на питейна вода, както следва:

Изх.148/07.04.2020г.

ДО КМЕТА НА ОБЩИНА БЕЛОВО

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ОТ
"В и К - Белово" ООД

ЗАПОВЕД
№ 139/07.04.2020г.

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.137,ал.1 от Закона за горите, чл.32, ал.1 от Закона за администрацията, във връзка със Заповед на Обладсен управител № РД-67/26.03.2020г. за определяне на пожароопасен сезон в горските територии на област Пазарджик,

НАРЕЖДАМ: