ДО
ДИРЕКТОРА НА
РИОСВ ПАЗАРДЖИК

У В Е Д О М Л Е Н И Е
за инвестиционно предложение

От инж. Костадин Варев – Кмет на община Белово, тел/ факс 03581/27-70
/име, адрес и телефон за контакт, гражданство на възложителя – физическо лице/

За Вас работодатели

Агенция по заетостта
Дирекция "Бюро по труда" - Септември

Уведомява работодателите от общините Септември и Белово, че разполага с финансови средства за сключване на договори за обучение на възрастни по Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ) през 2019г, както следва:

ПОКАНА/ОБЯВА

МИГ Белово, Септември, Велинград
с подкрепата на
Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014 – 2020

ОБЯВЯВА процедура за подбор на проектни предложения № BG16RFOP002-2.050 МИГ Белово, Септември, Велинград "Подобряване на производствения капацитет в МСП" по мярка 2.2 "Подобряване на производствения капацитет в МСП" , финансирана от ОПИК 2014-2020г. от стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Белово, Септември, Велинград.

ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА , чл. 90 и чл. 91 от Кодекса на труда и във връзка с чл. 8, ал. 5 от Закона за развитие и закрила на културата и чл. 28, ал. 5 и ал. 6 от Закона за културното наследство и Заповед № 91/ 15.04.2019 година на Кмета на Община Белово

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА
ДИРЕКТОР на ОБЩИНСКИ КУЛТУРУН ИНСТИТУТ –
ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – гр. Белово
при Община Белово

До
Областните управители

Уважаеми Госпожи и Господа,
Ромският образователен фонд е фондация със седалище Будапеща, Унгария, чиято основна цел е да спомага за намаляването на огромната разлика в образованието на ромите и неромите чрез политики и програми, които подпомагат качественото образование на ромите, включително десегрегацията на образователната система. Основен приоритет на Ромския Образователен Фонд е да пропомага изработването и осъществяването на образователни политики, които допринасят за включването на ромите в образователната система.

За Вас работодатели
Агенция по заетостта
Дирекция "Бюро по труда" - Септември

Уведомява работодателите от общините Септември и Белово, че разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на програми за обучение и заетост и обучение на възрасни по Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ) през 2019г., както следва:

Обява за нбиране на предложения за доставка на плодове и зеленчуци по схема "Училищен плод" и мляко и млечни продукти по схема "Училищно мляко"

I. Описание на обявата
Във връзка с избор на доставчик по схеми "Училищно мляко" и "Училищен плод" за 2019/2020, 2020/2021 и 2021/2022, учебна година.

Максималният брой доставки за всяка една от учебните години по схема "Училищно мляко" e 50бр. и по схема "Училищен плод" е 46бр.

Агенцията по заетостта насърчава трудовата мобилност и през 2019

Нови 250 безработни ще могат да се възползват и през 2019 г. от мерките на Агенцията по заетостта за насърчаване на трудовата мобилност, регламентирани в чл. 42 от Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ). Те дават възможност за финансова подкрепа и стимулиране на насочени от бюрата по труда лица, които започват работа в друго населено място, различно от местоживеенето им.