ВОМР с подкрепата на ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
"Развитие на човешките ресурси" 2014 – 2020

"Местна Инициативна Група - Белово, Септември, Велинград" кани желаещите да представят проектни предложения по ОПРЧР Мярка 2.2.1 "Активно приобщаване, включително с оглед насърчаване на равните възможности и активното участие и по-добрата пригодност за заетост“ от стратегията за ВОМР на МИГ "Белово, Септември, Велинград“ посредством процедура на подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.017 "МИГ Белово, Септември, Велинград - активно приобщаване, включително с оглед насърчаване на равните възможности и активното участие и по-добрата пригодност за заетост“.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

ОТ
"В и К - Белово" ООД

Уважаеми абонати,

Уведомяваме Ви, че поради извършване на ремонтни дейности/аварии/, дезинфекция по водопроводната мрежа, чиито оператор е ВиК - Белово ООД, ви уведомяваме, че се налага да се преустанови временно водоподаването на питейна вода, както следва:

ЗАПОВЕД
№ 60 / 08.03.2019г.
град Белово

На основание чл.44, ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с Наредбата за условията и реда за изхвърлянето, събирането (включително разделното), транспортирането, претоварването, оползотворяването и обезвреждането на битови, строителни, биоразградими, опасни и масово разпространени отпадъци на територията на община Белово Раздел 11 чл.7, т.10, относно предстоящите СИРНИ ЗАГОВЕЗНИ - Поклади - през месец март 2019год, с оглед спазване на местните празници при запалване на традиционните огньове

До
"Родопи" АД
бул. Освобождение № 83
4470 гр. Белово

ЕХП-129/27.02.2019

На Ваше уведомление от 21.11.2018г. и
допълнителна информация от 31.01.2019г.

Относно:
Инвестиционно предложение (ИП): Допълнение на използваните материали, за горене в парен котел, към съществуваща електрическа и топлоцентрала на "Родопи" АД в ПИ с идентификатор 03592.501.1564 по КККР на гр. Белово, общ. Белово, обл. Пазарджик

На 9ти и 10ти март от 10 часа / начален час 10,00 часа/ в сградата на общински съвет Белово в гр. Белово, ще се проведе безплатно обучение по проект "Предприемачеството - нова възможност за моето бъдеще" на СНЦ "Институт за интеграция, научноизследователска и развойна дейност и образование" (ИНИРДО) в партньорство с Община Рудозем, финансиран от ОПРЧР.

Съобщение за публично обявление за издаване на Разрешително за водовземане  чрез изградени съоръжения от повърхностен воден обект.

На основание чл.26, ал.3 от Закона за нормативните актове и във връзка с чл.77 от АПК, Община Белово чрез настоящото публикуване предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и изразят становища по проекта за Процедура за избор на финансова/кредитна институция или финансов посредник, в законоустановения срок от 30 дни.