Уважаеми замеделски стопани,
Съгласно разпоредбите на чл. 37и от ЗСПЗЗ  до 12.03.2018 г./вкл./ Община Белово обябвява Прием на заявления  за предоставяне на пасища и мери от общински поземлен фонд.

Агенция по заетосста

Дирекция "Бюро по труда" - Септември

Информация за работодателите, желаещи да участват в схема "Обучения и заетост за младите хора".

Проект: "Обучение и заетост за младите хора"

Справка във връзка с упражняването на контрола по изпълнение изискванията на Наредба № 2/2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.

Задание за обхват и съдържание на екологична оценка на общ устройствен план (ОУП) на община Белово, област Пазарджик.

Заповед № РД 06-4/08.01.2018 г. на Директора на ОД "Земеделие" - Пазарджик

Решение № ПК-01-ЕО/2018г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на директора на РИОСВ-Пазарджик, с характер "да не се извършва екологична оценка" на Проект за частично изменение на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване (ЧИ на ПУП-ПРЗ) с изменение на ИПРЗ от 1971 г. и ПУП-ПУР от 2008г. на курорт Чаира в землище с. Сестримо, общ. Белово, обл. Пазарджик

На основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА, чл. 124 и чл. 125 от Закона за горите, и писмо с изх.№ 06-00-4/05.01.2018г. на ТПДГС - Белово