На основание чл.4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за изрършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003.,изм. и доп.)

ОС "Земеделие" - Септември съобщава на заинтересованите лица, че са изготвени предварителни регистри на имотите по чл. 72, ал.4 от ППЗСПЗЗ участващи в процедурата за създаване на масиви за ползване в землищата на: Община Септември, Община Белово, Община Лесичово.

На 12.08.2017г. от 08:00 часа ще се извърши дезакаризация на тревните площи против кърлежи и комари на територията на град Белово и прилежащите села от общината.

ОТ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

"В и К-Белово" ЕООД уведомява жителите на ул. "Христо Ботев", гр. Белово за авария на захранващ питеен водопровод на 02.08.2017 г.

Спряна е подаването на питейна вода в горепосочения район до отстраняване на аварията. В резултат на аварията и ремонтните дейности, които ще се извършват водата в ниските участъци на района ще бъде с влошено качество за определен период от време. При необходимост от спиране на водоподаването при други налагащи се аварийно-ремонтни дейности ще информираме своевременно потребителите и населението чрез обяви.

"В и К-Белово" ЕООД

Заповед № ТУ-146/24.07.2017 г. на Областен управител на област Пазарджик за изработване на ПУП-ПП за обект на техническата инфраструктура - трасе на въздушен електропровод.

Приложено, изпращаме Ви Заповед № РД-02-15-69 / 25.07.2017г. на заместник - министъра на регионалното развитие и благоустройството за разрешаване изработването на Подробен устройствен план (ПУП) за обект: "Увеличаване на обема на долния изравнител на ПАВЕЦ "Чайра" с изграждане на язовир "Яденица" и реверсивен напорен тунел за връзка с язовир "Чайра" (Обект "Яденица") на територията на: община Велинград - с. Пашово, с. Юндола и община Белово - гр. Белово, с. Сестримо, за разгласяване по реда на чл. 124б, ал.2 от Закона за устройство на територията.

За вас работодатели

Агенция по заетостта

Дирекция "Бюро по труда"- Септември

Уведомява работодателите от общините Септември и Белово, че разполага с финансови средства за сключване на договори по програми за обучение и заетост по Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ), както следва:

ОБЯВА

Уведомяват се гражданите на община Белово, че в ПИ № 000352 на територията на "Импрегнация 2000" АД ще се изгражда обект "Площадкова газопреносна линия и котелно на природен газ".

Проектът ще отговаря на всички действащи изисквания за опазване на околната среда.

Обектът ще бъде завършен до края на Септември 2017 г.