Инвестиционни предложения: "Оранжерия за зеленчуци с хидропонна технология на отглеждане" и "Ремонт на съществуваща сграда, преустройство на подземен етаж в помещение за люпилня, реконструкция на съществуващи рибарници"

График на прегледите с ехограф за ранна диагностика на рака на гърдата и на щитовидната жлеза

"Възстановяване и укрепване на слаб участък от общински път с. Сестримо - ВЕЦ Сестримо, община Белово".

"В и К-Белово" ЕООД уведомява жителите на ул. "Климент Охридски", гр. Белово за авария на захранващ питеен водопровод на 20.10.2017 г.

Спряно е подаването на питейна вода в горепосочения район до отстраняване на аварията. В резултат на аварията и ремонтните дейности, които ще се извършват водата в ниските участъци на района ще бъде с влошено качество за определен период от време.

При необходимост от спиране на водоподаването при други налагащи се аварийно-ремонтни дейности ще информираме своевременно потребителите и населението чрез обяви.

 "В и К-Белово" ЕООД 

СПРАВКА във връзка с упражняването на контрола по изпълнение изискванията на Наредба № 2/2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.