Обявление за разкриване на нови работни места

Обявление за разкриване на нови работни места

УВАЖАЕМИ ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ,

Съгласно разпоредбите на чл. 37и от ЗСПЗЗ  до 10.03.2016 г./вкл./ Община Белово обябвява Прием на заявления  за предоставяне на пасища и мери от общински поземлен фонд.

УВАЖАЕМИ ДАНЪКОПЛАТЦИ, 

            Уведомяваме Ви, че от 01.02.2016 г. започна плащането на данък върху недвижимите имоти, такса битови отпадъци и данък върху превозните средства за 2016 г.  Дължимите налози може да заплатите на две равни вноски както следва:

Община Белово на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ обявява, че е изработен проект ЧИ ПУП –  ПЗР  на квартали: 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 10а, 11, 12, 12а, 13, 14, 15, 15а, 15б, 16, 17, 19 и 21 с изменение на  ИПРЗ от 1971 г. и ПУП – ПУР от 2008 г. на курорт Чаира, в землище с. Сестримо, общ.Белово, изготвен съгласно Техническо задание към ПУП –  ПЗР  прието с решение № 782/ 30.01.2015 г. на ОС-Белово и във връзка с решение № 803/ 27.02.2015 г. на ОС-Белово.

УВАЖАЕМИ ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ,


Съгласно разпоредбите на ЗСПЗЗ и Решение № 44/28.01.2016 г. на Общински съвет – Белово община Белово предоставя под наем пасища и мери от общински поземлен фонд без търг или конкурс на собственици или ползватели, чиито животновъдни обекти са регистрирани на територията на община Белово и притежават пасищни селскостопански животни, вписани по надлежния ред в интегрираната информационна система на БАБХ, съобразно броя и вида на регистрираните животни за срок от 5/пет/ години и годишна наемна цена от 10 лв./дка.

Провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища
в страната и в чужбина, за времето от 16.05.2016 г. до 07.06.2016 г. в
61-ва механизирана бригада – Карлово и
2-ра механизирана бригада – Стара Загора

Обява - Изтегли

Приложено изпращаме Ви съобщение за публично обявяване, съгласно чл.62а ал.1 и ал.2 за открита процедура, за издаване на разрешително за ползване на воден обект - Река Марица, част от водно тяло с код BG3MA900R201 - "Река Марица от град Долна Баня до град Белово", с цел заустване на температурно замърсени производствени отпадъчни води за проектиране на обект: "Електрическа топлоцентрала за производство на електрическа и топлинна енергия от биомаса с растителен произход с електрическа мощност 1,5 MW", град Белово, община Белово, Област Пазарджик.