РЕШЕНИЕ № 355/31.03.2017

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 129, ал. 1  от ЗУТ Общински съвет – Белово реши:

ОДОБРЯВА ПУП – ПРЗ на ПИ № 000093 в землище на с. Сестримо, като територия за рекреационни дейности „вилна зона”, ЕКАТТЕ 66319 Община Белово, Област Пазарджик.

Председател:

В. Савов

Документи:

Решение / 16.05.2017 г. / - Изтегли

 

Община Белово в качеството си на бенефициент по Проект "Развитие на ЦСРИ на лица в неравностойно положение и техните семейства в община Белово", по процедура BG05M9OP001-2.005 "Активно включване", договор № BG05M9OP001-2.005-0117-C01, ще осъществи подбор на ръководител - 1бр.

О Б Я В А

„НАЦИОНАЛНА  ЕЛЕКТРИЧЕСКА  КОМПАНИЯ”  ЕАД

На основание чл. 97, ал. 4 във връзка с чл. 81, ал. 1, т. 2 от Закона за опазване на околната среда

УВЕДОМЯВА

всички заинтересувани физически и юридически лица, че са организирани срещи за обществено обсъждане на доклад за оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) с всички приложения към него за инвестиционно предложение:

Проект „Яденица” за Увеличаване на обема на долния изравнител на ПАВЕЦ „Чаира” чрез изграждане на язовир „Яденица” и реверсивен напорен тунел за връзка с язовир „Чаира”.

към чл. 4, ал. 1 от Наредбата за ОВОС
(Ново - ДВ, бр. 12 от 2016 г.,
 в сила от 12.02.2016 г.)                  
      
ДО
ДИРЕКТОРА НА
РИОСВ ПАЗАРДЖИК


У В Е Д О М Л Е Н И Е
за инвестиционно предложение

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“ 2014-2020 ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ № BG05M9OP001-2.005 “АКТИВНО ВКЛЮЧВАНЕ“

НА ВНИМАНИЕТО НА ЖИТЕЛИТЕ ОТ ОБЩИНА БЕЛОВО!!!


НА 08. 05. 2017 г. ОТ 08:00 ЧАСА ЩЕ СЕ ИЗВЪРШИ ДЕЗАКАРИЗАЦИЯ НА ТРЕВНИТЕ ПЛОЩИ ПРОТИВ КЪРЛЕЖИ И КОМАРИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД БЕЛОВО И ПРИЛЕЖАЩИТЕ СЕЛА ОТ ОБЩИНАТА.

 

ОТ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Съобщение относно откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект - язовир "Белмекен" с цел промишлено водоснабдяване.

Община Белово в качествтото си на Възложител на основание чл.6, ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване оценка на въздействието върху околната среда (НУРИОВОС), уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че осигурява обществен достъп до Информацията за преценяване необходимостта от ОВОС по Приложение No.2 към чл. 93, ал.1, т.2 от Закона за опазване на околната среда за своето инвестиционно предложение за:
"Изграждане на инсталация за компостиране на зелени и/или биоразградими отпадъци с капацитет 2000 т/г." в законоустановения срок.