Уведомява работодателите на общините Септември и Белово, че разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на насърчителни мерки за заетост по Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ) през месец Юли 2017г.

Oбщина Белово в качеството си на бенефициент по Проект „Център за социална интеграция и рехабилитация"– община Белово по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", Процедура  BG05M9OP001-2.005 „Активно включване"и на основание Договор № № BG05M9OP001-2.005-0117 , ще осъществи подбор на специалисти: Рехабилитатор - 1бр. и Логопед - 1бр.

Допълнение към становище по представените възражения срещу ОВОС за проект "Яденица"

Заповед на кмета на Община Белово за настъпване на "Восъчна зрялост" на посевите

Становище по представените възражения срещу ОВОС за проект "Яденица"

Протокол от обществено обсъждане на ДОВОС и ДОСВ за инвестиционно предложение: Проект: "Яденица" за увеличаване на обема на долния изравнител на ПАВЕЦ "Чайра" чрез изграждане на язовир "Яденица" и реверсивен напорен тунел за връзка с язовир "Чайра", проведено в гр. Белово.

 Община Белово в качеството си на бенефициент по Проект "Център за социална интеграция и рехабилитация" - община Белово по Оперативна програма
"Развитие на човешките ресурси", Процедура BG05M9OP001-2.005 "Активно включване" и на основание Договор № BG05M9OP001-2.005-0117, ще осъществи подбор на: Логопед - 1бр., Психолог - 1бр., Рехабилитатор - 1бр, Трудотерапевт - 1бр.

На основание чл. 41 от Закона за защита при бедствия,Наредба за реда за създаване и организиране на дейността на доброволните формирования, приета с ПМС № 123/25.06.2012 г., Наредба № Із-2431 от 19 септември 2011 г.  за създаване, поддържане и водене на регистрите на доброволните формирования за защита при бедствия и на преподавателите за обучение на доброволци.


Община Белово набира доброволци за доброволно формирование „Община Белово“ за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях Формированието е създадено на териториален принцип, за самостоятелни действия и/или за подпомагане на основните съставни части на Единната спасителна система (ЕСС).