З А П О В Е Д
№ 107/16.03.2020г.

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и Протокол от проведено заседание на Щаба при кризи на Община Белово във връзка с усложнената епидемиологична обстановка и с цел намаляване на риска от възникване на заболяване от COVID-19 на територията на община Белово.

З А П О В Е Д
№ 106/16.03.2020г.

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и Протокол от проведено заседание на Щаба при кризи на Община Белово във връзка с усложнената епидемиологична обстановка и с цел намаляване на риска от възникване на заболяване от COVID-19 на територията на община Белово.

За Вас работодатели
Агенция по заетостта
Дирекция "Бюро по труда" - гр.Септември

Уведомява работодателите от общините Септември и Белово, че към 05.03.2020г. разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на програми и насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ), както следва:

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

ОТ
"В и К - Белово" ООД

Уважаеми абонати,
Уведомяваме Ви, че поради извършване на ремонтни дейности/аварии/, дезинфекция по Водопроводната мрежа, чиито оператор е "В и К - Белово" ООД, ви уведомявам, че се налага да се преустанови временно водоподаването на питейна вода, както следва:

Относно: Изпускане на водни количества в р.Крива след ВЕЦ "Сестримо" в размер до 20m3/сек.

Уважаеми госпожи и господа,

"Национална електрическа компания" ЕАД извършва планови ремонтни дейности по съоръжения на ВЕЦ "Момина Клисура" в периода 10.02.2020г - 01.05.2020г. изискващи пълно спиране на централата, изпразване на напорния тръбопровод и понижаване на водното ниво на дневен изравнител "Момина Клисура".

Относно: Уведомяване преди изпускане на води в р.Крива във връзка с пълно спиране на ВЕЦ "Момина Клисура" в периода 10.02.2020г - 10.04.2020г.

Уважаеми дами и господа,

На основание График за използване на водите на комплексните и значими язовири през месец февруари 2020г. Ви уведомяваме, че във връзка с извършваните монтажни работи във ВЕЦ "Момина Клисура" и необходимостта от изпразване на дневен изравнител и напорен тръбопровод за периода 10.02 - 10.04.2020г., е възможно изпускане на води в р.Крива след ВЕЦ "Сестримо" при работа на ВЕЦ.

В съответствие с одобрени заявки наши номера № 43,44 и 45 от ТДУ "Запад", както и на основание графика Ви информираме, че при намерение от страна на ЦДУ/ТДУ да бъдат изпускани води в реката вследствие работата на ПАВЕЦ "Белмекен" и ВЕЦ "Сестримо" ще получите уведомление по оперативен път преди изпускането на водите.

След уведомяване от наша страна за предстоящото изпускане на съответните количества вода в р.Крива е необходимо отговорните институции да преценят обстановката и при необходимост да създадат организация за безпроблемно отвеждане на изпусканите води в поречието на реката с цел ограничаване на вредното им въздействие.

С УВАЖЕНИЕ,
ГЕОРГИ БЕЛОВОДСКИ

УПРАВИТЕЛ НА НЕК ЕАД, Предприятие "Водноелектрически централи"

Документи:

Съобщение АО-411 / 06.03.2020г. / - Изтегли

До
ОБЩИНА БЕЛОВО

Относно: Профилактични ремонтни дейности на електросъоръжения

С цел подобряване качеството на предлаганите от нас услуги и свеждане до минимум причините за поява на аварийни ситуации, се налага извършване на профилактични ремонтни дейности по електросъоръжения, които захранват Ваши обекти. Тези дейности ще предизвикат временно прекъсване на електрозахранването на обектите, фигуриращи в приложената таблица, съдържаща и информация за времето и продължителността на прекъсванията.

РАЗЯСНИТЕЛНА КАМПАНИЯ

Уважаеми жители на Община Белово, във връзка със заболяванто Африканска чума по свинете /АЧС/ и промените в Закона за ветеринарномедицинската дейност, за отглеждане на свине в личното стопанство е необходимо да има регистриран животновъден обект по реда на чл.137,ал.11 от Закона за ветеринарномедицинската дейност.

Съгласно Наредба № 44 от 20.04.2006г. за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти, стопаните могат да отглеждат за "лични нужди", в личното стопанство до: