Уважаеми съграждани,
За девета поредна година Община Белово се присъединява към националната кампания "Да изчистим България заедно". Инициативата "Да изчистим България заедно" е подета от bTV Меdia Group и се превърна в най-мащабния обществен проект в страната. Целта е да се обединят усилията на медиите, гражданите, бизнеса и институциите за да бъдат градовете и селата ни по-чисти, за да опазим българската природа и да провокираме общественото съзнание и отговорност.

За Вас работодатели
Агенция по заетостта
Дирекция "Бюро по труда" - гр.Септември

Уведомява работодателите от общините Септември и Белово, че към 04.09.2019г. разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на програми за обучение и заетост и обучение на възрастни по Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ), както следва:

З А Д А Н И Е

ЗА ОБХВАТ И СЪДЪРЖАНИЕ НА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА
НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА БЕЛОВО,
ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК

ДО
КМЕТ НА ОБЩИНА БЕЛОВО
ИНЖ. КОСТАДИН ВАРЕВ

УВЕДОМЛЕНИЕ

ОТ "В и К - Белово" ООД, ЕИК 112107477, със седалище и адрес на управление: град Белово, обл. Пазарджик, п.к. 4470, ул. "Яденица" № 1, предтавлявано от инж. Румен Тасков Иванчев - управител.

Относно: График за предстоящо дезинфекциране на Водопроводна мрежа и питейната вода на територията на Община Белово.

ДО
ГОСПОДИН КОСТАДИН ВАРЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА БЕЛОВО
УЛ. ОРФЕЙ № 4А
4470, ГР. БЕЛОВО

Инвестиционно предложение относно: "Добив на скални материали от находище "Чешмата" в землищaтa на с.Дъбравите и с.Мененкьово, Община Белово, Област Пазарджик"

ОБЯВА
МИГ Белово, Септември, Велинград
с подкрепата на
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020

ОБЯВЯВА процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.151 МИГ Белово, Септември, Велинград мярка 6.4.1 "Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности", финансирана от ПРСР 2014-2020г. от стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Белово, Септември, Велинград.

За Вас работодатели
Агенция по заетостта
Дирекция "Бюро по труда" - гр.Септември

Уведомява работодателите от общините Септември и Белово, че към 02.09.2019г. разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на програми за обучение и заетост и обучение на възрастни по Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ), както следва:

Община Белово търси да назначи служители по реда на КТ

Позиции: