ПОКАНА/ОБЯВА


МИГ Белово, Септември, Велинград
с подкрепата на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014 – 2020


на 21.06.2018 г. ОТВОРИ ЗА ПРИЕМ

процедура за подбор на проектни предложения # BG16RFOP002-1.007 МИГ Белово, Септември, Велинград "Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията", финансирана от ОПИК 2014-2020г. от стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Белово, Септември, Велинград.

ОБЯВЯВА процедура за подбор на проектни предложения № BG16RFOP002-1.007 МИГ Белово, Септември, Велинград „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“, финансирана от ОПИК 2014-2020г. от стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Белово, Септември, Велинград.

ОБЯВЯВА процедура за подбор на проектни предложения # BG06RDNP001-19.031 МИГ Белово, Септември, Велинград Мярка 21 "Съхраняване, развитие и валоризиране на местното природно, културно наследство и традиции" , финансирана от ПРСР 2014-2020г. от стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Белово, Септември, Велинград.

ИЗХ. НОМЕР ФД – 721/15.05.2018г.

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
На основание чл. 15 от Закона за общинския дълг Кмета на Община Белово кани местната общност - всички граждани, обществени организации и юридически лица, които имат регистрация, осъществяват дейности и ползват услуги на територията на община Белово, на ОБСЪЖДАНЕ НА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ПОЕМАНЕ НА ДЪЛГОСРОЧEН ДЪЛГ от Община Белово чрез сключване на договор за кредит с Фонд "ЕЕВИ".

Проект на "Общ устройствен план /ОУП/ на община Белово" /Доклад/

Протокол на комисия за разпределение на пасища по чл. 37и от ЗСПЗЗ

Организиране и провеждане на "Професионално информиране, консултиране и ориентиране" на лица от целевата група ползващи услугите на ЦСРИ – гр. Белово.

ОП "ОКОЛНА СРЕДА 2014-2020"

Община Пазарджик стартира изпълнението на проект: "Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци за общини: Батак, Белово, Брацигово, Лесичово, Пещера, Пазарджик и Септември".