Съобщение за публично обявление за издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти "Река Крива река и река Чаирска - ПБВ".

УВАЖАЕМИ ДАНЪКОПЛАТЦИ,    

Уведомяваме Ви, че от 09.02.2017 г. започна плащането на данък върху недвижимите имоти, такса битови отпадъци и данък върху превозните средства за 2017 г.  Дължимите налози може да заплатите на две равни вноски както следва:


- първа вноска до 30.06.2017 г.
- втора вноска  до 31.10.2017 г.

Министърът на околната среда и водите, на основание чл. 62а, ал.1 във връзка с чл.52, ал.1, т.1, буква "а" от Закона за водите обявява, че е постъпила административна преписка с искане за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект.

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ И ОБСЪЖДАНЕ НА ИЗГОТВЕНИЯ ПРОЕКТ ЗА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА БЕЛОВО

АГЕНЦИЯТА ПО ЗАЕТОСТТА

към Министъра на труда и социалната политика

Ви кани най-любезно да вземете участие в

ТРУДОВА БОРСА

15.03.2017г., 10.00 ч., в Залата на Общински съвет, гр. Белово,

ул. “Орфей” №4А

На основание чл.37ж ал.4 от ЗСПЗЗ, във връзка с §3 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ (осн. - дв.бр. 13 от 2017 г. в сила от 07.02.2017 г. ) и във връзка с чл. 3, ал.3, т.1 от Устройствения правилник на Областните дирекции "Земеделие".

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА,чл.124 и чл. 125 ал.2 от Закона за горите, писмо с изх. № 06-00- 16/20.02.2017 г. на ТПДГС - Белово.

УВАЖАЕМИ ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ,

Съгласно разпоредбите на чл. 37и от ЗСПЗЗ  до 10.03.2017 г./вкл./ Община Белово обябвява Прием на заявления  за предоставяне на пасища и мери от общински поземлен фонд.