ЗАПОВЕД

№ РД-07-54/04.08.2020г.
гр. Пазарджик

На основание чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ и във връзка счл.3, ал.3, т.1 от Устройствения правилник на Областните дирекции "Земеделие".

ЗАПОВЯДВАМ:

ЗАПОВЕД

№ РД-07-53/04.08.2020г.
гр. Пазарджик

На основание чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ и във връзка счл.3, ал.3, т.1 от Устройствения правилник на Областните дирекции "Земеделие".

ЗАПОВЯДВАМ:

ЗАПОВЕД

№ РД-07-52/04.08.2020г.
гр. Пазарджик

На основание чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ и във връзка счл.3, ал.3, т.1 от Устройствения правилник на Областните дирекции "Земеделие".

ЗАПОВЯДВАМ:

ЗАПОВЕД

№ РД-07-51/04.08.2020г.
гр. Пазарджик

На основание чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ и във връзка счл.3, ал.3, т.1 от Устройствения правилник на Областните дирекции "Земеделие".

ЗАПОВЯДВАМ:

О Б Я В А

ОС "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - Септември съобщава на заинтересованите лица, че са изготвени предварителни регистри на имотите по чл.72, ал.4 от ППЗСПЗЗ участващи в процедурата за създаване на масиви за ползване в землищата на:

Уважаеми жители на град Белово,
Аварията на ВиК мрежата на град Белово е отстранена. Водоподаването на територията на града ще бъде възстановено до два часа.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

ОТ
"В и К - Белово" ООД

Уважаеми абонати,
Уведомяваме Ви, че поради извършване на ремонтни дейности/аварии/, дезинфекция по Водопроводната мрежа, чиито оператор е "ВиК - Белово" ООД, ви уведомяваме, че се налага да се преустанови временно водоподаването на питейната вода, както следва:

Днес 24.07.2020г., Петя Стойкова - специалист "УТС, КР" при Община Белово на основание & 4 от ЗУТ изготви съобщение и го постави на видно място на информационното табло на Община Белово и сайта на общината.