ДО
ДИРЕКТОРА НА
РИОСВ ПАЗАРДЖИК

У В Е Д О М Л Е Н И Е

за инвестиционно предложение

Приложение №2 относно информация за преценяване на необходимостта от ОВОС

За Вас работодатели

Агенция по заетостта
Дирекция "Бюро по труда" - Септември

Уведомява работодателите от общините Септември и Белово, че разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на програми за обучение и заетост и обучение на възрастни по Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ) към месец май 2019 г., както следва:

Проект на общи условия за предоставяне на ВиК услуги на потребителите от ВиК Оператор - "ВиК-Белово" ООД

ЗАПОВЕД

№ 135/16.05.2019

На основание Наредба за провеждане на конкурсите за държавни служители във връзка с получено писмо от Министерството на културата Изх. № 08-00-354/09.05.2019г./ Наш Вх.АО 725/13.05.2019г./

За Вас работодатели

Агенция по заетостта
Дирекция "Бюро по труда" - Септември

Уведомява работодателите от общините Септември и Белово, че разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на програми за обучение и заетост и обучение на възрастни по Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ) към месец май 2019 г., както следва:

Общ устройствен план - Белово 2019г.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ

ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ – ПАЗАРДЖИК

ТП на НОИ – Пазарджик уведомява, че на 20 май 2019г. от 10:00 часа до 15:00 часа, в НЧ „Св.Св.Кирил и Методий-1927”гр.Белово, мобилни екипи от експерти на ТП на НОИ по график ще консултира гражданите при избор на по-благоприятен индивидуален коефициент за изчисляване размера на пенсията. Консултации ще се извършват само срещу документ за самоличност (лична карта) и представен оригинален документ за брутното трудово възнаграждение или доход, върху който са внесени осигурителни вноски за 3 последователни години от последните 15 години осигурителен стаж по избор преди 01.01.1997 г. За лицата, които нямат поне 36 месеца осигурителен доход след 31.12.1999 г., електронната услуга „Изчисляване на прогнозна пенсия“ не изчислява индивидуален коефициент по новата методика.