Община Белово в качеството си на бенефициент по Проект "Център за социална интеграция и рехабилитация" - община Белово по Оперативна програма
"Развитие на човешките ресурси", Процедура BG05M9OP001-2.005 "Активно включване" и на основание Договор № BG05M9OP001-2.005-0117, ще осъществи подбор за лица желаещи да се включат в обучение и субсидирана заетост.

Община Белово в качеството си на бенефициент по Проект "Център за социална интеграция и рехабилитация" - община Белово по Оперативна програма
"Развитие на човешките ресурси", Процедура BG05M9OP001-2.005 "Активно включване" и на основание Договор № BG05M9OP001-2.005-0117, ще осъществи подбор на:  Личен асистент - 25 бр.

Уведомление и документи за трасета към ПУП-ПП за трасета на Обект: Захранващ водопровод, кабел и канал до имоти 000086 и 000087 в землище село Дъбравите.

Дирекция “Бюро по труда” - Септември уведомява работодателите от общините Септември и Белово, че разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на програми и насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ) през септември 2017 г., както следва:

ОБЩИНА БЕЛОВО

СПОРТНИ БАЗИ И СПОРТ ЗА ВСИЧКИ

ОРГАНИЗИРАТ

 

ИЗКАЧВАНЕ НА ВРЪХ МУСАЛА

 

02.09.2017 г. / СЪБОТА /

ТРЪГВАНЕ 07:00 ч. ОТ АВТОГАРА БЕЛОВО

 

ТАКСА 20 лв.

 

ЗАПИСВАНИЯ И ИНФОРМАЦИЯ НА

ТЕЛЕФОН 0879 155 663

ОБЩИНА БЕЛОВО

СПОРТНИ БАЗИ И СПОРТ ЗА ВСИЧКИ

ОРГАНИЗИРАТ

 

ПЪРВИ ОБЩИНСКИ ТУРНИР ПО ТЕНИС НА КОРТ

ЗА ЖЕНИ И МЪЖЕ

 

НАЧАЛО НА ТУРНИРА

01.09.2017 г. / ПЕТЪК / - 18:00 часа

 

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ :

КВ. "РАЗСАДНИКА"

 

КРАЕН СРОК ЗА ЗАПИСВАНЕ : 31.08.2017 г.

 

ТАКСА ЗА УЧАСТИЕ : 10 лв.

 

ЗАПИСВАНИЯ И ИНФОРМАЦИЯ

ТЕЛЕФОН 0879 155 663

Обявление
за заседания на комисиите по чл. 37В от ЗСПЗЗ

За сключване на доброволни споразумения за ползване на земеделските имоти по масиви в землищата, за стопанската 2017/2018г. на територията на община Септември, община Белово и община Лесичово.

ДО

ДИРЕКТОРА НА

РИОСВ ПАЗАРДЖИК

Искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС)

от "МАРКОВ 88" ООД със седалище и адрес на управление на дейността: с. Габровица, ул. "Десета" 10, община Белово, област Пазарджик, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 203734243, представлявано от Йорданка Кирилова Костадинова.