Община Белово на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ обявява: Във връзка с проект "Модернизация на железопътната линия София – Пловдив: железопътни участъци София – Елин Пелин и Елин Пелин – Септември" за участък Ихтиман – Септември е изготвен коригиран проект на ПУП – ПП /парцеларен план/ за териториите, необходими за изграждането на жп линията София – Пловдив, участъци Елин Пелин – Ихтиман и Ихтиман – Септември, разположени в землището на с.Габровица, ЕКАТТЕ 14163, община Белово, обл.Пазарджик. Корекцията е в частта на имоти 049006 и 023043 от КВС за землището.

Проектът е изложен в община Белово, ет.2, стая № 12. На основание чл. 128, ал.5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в "Държавен вестник" заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания до общинска администрация.

Уведомление
за инвестиционно намерение
от "Теленор България" ЕАД
гр. София, ж.к. "Младост" 4, Бизнес парк София, сграда 6

На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ бр.25/2003г. изм. и доп.) Ви уведомяваме за нашето инвестиционно предложение:

Изграждане на съоръжение на техническата инфраструктура: Приемо-предавателна станция №6435 на "Теленор България" ЕАД, находящ се на адрес: УПИ № V, "Културен дом", кв. 29, по ПУП на с. Мененкьово, общ. Белово.

ДО
КОСТАДИН ВАРЕВ
КМЕТ на ОБЩИНА БЕЛОВО
гр. Белово, ул. "Орфей" 4А
пк.4470

ОТНОСНО: Уведомяване за инвестиционно намерение съгласно чл.4, ал.2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за въздействието на околната среда за проект за Рехабилитация "ПАВЕЦ Белмекен, ВЕЦ Сестримо и ВЕЦ Момина Клисура"

ОБЯВА

МИГ Белово, Септември, Велинград
с подкрепата на
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020

ОБЯВЯВА процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.152 МИГ Белово, Септември, Велинград мярка 4.2.1 "Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти", финансирана от ПРСР 2014-2020г. от стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Белово, Септември, Велинград.

Цел на процедурата за безвъзмездна финансова помощ:
Модернизиране на технологичната база и внедряване иновации в преработвателните предприятия.
Очакваните резултати от подпомагането се изразяват в създадени работни места, въведени нови продукти или технология, модернизирани предприятия; намалена себестойност на произвежданата продукция, постигнато съответствие с ново въведени стандарти на ЕС, подобрено сътрудничество с производителите на суровини, опазване на околната среда, включително намаляване на вредните емисии и отпадъци, подобрена енергийна ефективност в предприятията, подобрена безопасност и хигиенни условия на производство и труд, подобрено качество и безопасност на храните и тяхната проследяемост, подобрени възможности за производство на биологични храни чрез преработка на първични земеделски биологични продукти.
Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони.

П О К А Н А

за участие в еднодневна информационна среща, свързана с подготовка на проекти по

Мярка 4.2.1 "Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти" от стратегията за ВОМР на МИГ "Белово, Септември, Велинград" посредством процедура на подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ BG06RDNP001-19.152 МИГ "Белово, Септември, Велинград".

Във връзка с отворена процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.152 МИГ "Белово, Септември, Велинград" - "Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти", финансирана от ПРСР 2014-2020г. от стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Белово, Септември, Велинград,
Ви каним да вземете участие в еднодневна информационна среща, свързана с подготовка на проекти, която ще се проведе на 08.01.2019 г. в град Белово, ул. "Орфей" № 4А ,заседателна зала на Общински съвет Белово от 10:30 часа.

На срещата ще бъде представена възможността за кандидатстване по процедура по № BG06RDNP001-19.152 МИГ "Белово, Септември, Велинград" - "Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти", финансирана от ПРСР 2014-2020г. от стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Белово, Септември, Велинград, практически въпроси свързани с изготвянето и подаването на проектното предложение, допустимост на дейности, разходи, специфика при изискванията за административно съответствие и допустимост на проекта, критерии за техническа и финансова оценка.

04.12.2018 г.
гр. Белово

Документи:

Покана / 04.12.2018г. / - Изтегли

ОБЯВА

За обществеността от "Родопи" - АД - гр. Белово

Уважаеми г-н/г-жа Директор,
Уведомяваме Ви, че "Родопи" - АД - гр. Белово ЕИК: 82105467
седалище и адерес на управлението:

Област Пазарджик, община Белово, гр. Белово 4470 гр. Белово, бул. Освобождение 83
лице, управляващо/предоставляващо дружеството/едноличния търговец (лице за контакти):
Венцислав Борисов Славчев,
Борислав Кирилов Тенчев

има следното инвестиционно предложение: Допълнение на използваните материали, за горене в парен котел, към съществуваща електрическа и топлоцентрала на "Родопи" АД в ПИ с идентификатор 03592.501.1564 по КККР на гр. Белово, общ. Белово, обл. Пазарджик.

ПОКАНА

ОБЩИНА БЕЛОВО

има удоволствието да покани всички заинтересовани страни на заключително събитие за представяне на постигнатите резултати по проект:

"РАЗКРИВАНЕ НА ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ НА ЛИЦА В НЕРАВНОСТОЙНО ПОЛОЖЕНИЕ И ТЕХНИТЕ СЕМЕЙСТВА В ОБЩИНА БЕЛОВО",
които се осъществява по ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
"РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ" 2014-2020 ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ № BG05M9OP001-2.005 "АКТИВНО ВКЛЮЧВАНЕ"

ОБЯВА

МИГ Белово, Септември, Велинград
с подкрепата на
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020

ОБЯВЯВА процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.127 МИГ Белово, Септември, Велинград – Мярка 7.5 "Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура", финансирана от ПРСР 2014-2020г. от стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Белово, Септември, Велинград.