О Б Я В А

„НАЦИОНАЛНА  ЕЛЕКТРИЧЕСКА  КОМПАНИЯ”  ЕАД

На основание чл. 97, ал. 4 във връзка с чл. 81, ал. 1, т. 2 от Закона за опазване на околната среда

УВЕДОМЯВА

всички заинтересувани физически и юридически лица, че са организирани срещи за обществено обсъждане на доклад за оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) с всички приложения към него за инвестиционно предложение:

Проект „Яденица” за Увеличаване на обема на долния изравнител на ПАВЕЦ „Чаира” чрез изграждане на язовир „Яденица” и реверсивен напорен тунел за връзка с язовир „Чаира”.

към чл. 4, ал. 1 от Наредбата за ОВОС
(Ново - ДВ, бр. 12 от 2016 г.,
 в сила от 12.02.2016 г.)                  
      
ДО
ДИРЕКТОРА НА
РИОСВ ПАЗАРДЖИК


У В Е Д О М Л Е Н И Е
за инвестиционно предложение

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“ 2014-2020 ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ № BG05M9OP001-2.005 “АКТИВНО ВКЛЮЧВАНЕ“

НА ВНИМАНИЕТО НА ЖИТЕЛИТЕ ОТ ОБЩИНА БЕЛОВО!!!


НА 08. 05. 2017 г. ОТ 08:00 ЧАСА ЩЕ СЕ ИЗВЪРШИ ДЕЗАКАРИЗАЦИЯ НА ТРЕВНИТЕ ПЛОЩИ ПРОТИВ КЪРЛЕЖИ И КОМАРИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД БЕЛОВО И ПРИЛЕЖАЩИТЕ СЕЛА ОТ ОБЩИНАТА.

 

ОТ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Съобщение относно откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект - язовир "Белмекен" с цел промишлено водоснабдяване.

Община Белово в качествтото си на Възложител на основание чл.6, ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване оценка на въздействието върху околната среда (НУРИОВОС), уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че осигурява обществен достъп до Информацията за преценяване необходимостта от ОВОС по Приложение No.2 към чл. 93, ал.1, т.2 от Закона за опазване на околната среда за своето инвестиционно предложение за:
"Изграждане на инсталация за компостиране на зелени и/или биоразградими отпадъци с капацитет 2000 т/г." в законоустановения срок.

Днес 30.03.2017 г. в 10:30 часа в изпълнение на Решение № 339 от 24.02.2017г.на ОбС - гр. Белово и Заповед № 123 от 11.04.2016г. на Кмета на община Белово е назначена комисия в състав:

При проявен интерес, всеки заинтересован може да направи искане за закупуване, адресирано до община Белово, както и оглед на имотите.