ОБЯВЛЕНИЕ - ОС "Земеделие" - Септември съобщава а заинтересованите лица, че са изготвени предварителни регистри на имотите по чл. 72., ал.3 от ППЗСПЗЗ, участващи в процедурата за създаване на масиви за ползване в землищата на: Община Септември, Обшина Белово, Община Лесичово.

За които да подадени декларации и заявления за участие в споразумения за ползване за стопанската 2016.2017г.

Регистрите и картите са на разположение в офис Септември, Офис Белово и офис Лесичово на общинската служба по земедели.

Дирекция "Бюро по труда" - гр. Септември уведомява работодателите, че разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта /ЗНЗ/ през м. Юли 2016 г.

Работодателите могат да получат допълнителна информация и подадат заявки за свободни работни места в 7 - дневен срок до: 04.08.2016 г. /включително/ на адрес: Дирекция "Бюро по труда" – Септември, бул. "България" № 19

Обявата е публикувана във вестник "Сега" на 28.07.2016 г. Срока за кандидатстване на работодателите е до 04.08.2016 г. включително.

Община Белово - "Спортни бази и спорт за всички" организира на 29.07.2016 год. от 16:00 часа, в заседателната зала на общинска администрация гр.Белово, общо събрание за учредяване на Волейболен клуб.

ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА"- ГР. СЕПТЕМВРИ

ОБЯВЯВА

ПРОЦЕДУРА ЗА ПРИЕМ НА ЗАЯВКИ И ПОДБОР НА РАБОТОДАТЕЛИ ОТ ЧАСТНИЯ СЕКТОР ПО КОМПОНЕНТ 1 ПО ПРОГРАМА ЗА ОБУЧЕНИЕ И ЗАЕТОСТ НА ПРОДЪЛЖИТЕЛНО БЕЗРАБОТНИ ЛИЦА

ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА"- ГР. СЕПТЕМВРИ

ОБЯВЯВА

ПРОЦЕДУРА ЗА ПРИЕМ НА ЗАЯВКИ И ПОДБОР НА РАБОТОДАТЕЛИ ОТ ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР ПО КОМПОНЕНТ 2 ОТ ПРОГРАМА ЗА ОБУЧЕНИЕ И ЗАЕТОСТ НА ПРОДЪЛЖИТЕЛНО БЕЗРАБОТНИ ЛИЦА

Документи:

Заповед № 237 / 27.06.2016 г. / - Изтегли

Открита процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект – р.Марица с цел – „Изграждане на нови съоръжения за линейна инфраструктура пресичаща воден обект (мост)" в землището на град Белово ЕКАТТЕ 03592, община Белово, област Пазарджик.