Заповед № РД-04-193/ 30.09.2019г. - с. Мененкьово

Заповед № РД-04-192/ 30.09.2019г. - гр. Белово

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

ОТ
"В и К - Белово" ООД

Уважаеми абонати,

Уведомяваме Ви, че поради извършване на ремонтни дейности/аварии/, дезинфекция по Водопроводната мрежа, чиито оператор е ВиК - Белово ООД, ви уведомяваме, че се налага да се преустанови временно водоподаването на питейна вода, както следва:

ДО
ДИРЕКТОРА НА
РИОСВ-ПАЗАРДЖИК

У В Е Д О М Л Е Н И Е
за инвестиционно предложение

УВАЖАЕМИ Г-Н/Г-ЖО ДИРЕКТОР,
Уведомяваме Ви, че община Белово има следното инвестиционно намерение: "Корекция, укрепване и доизграждане на подпорни стени по коритото на река Яденица, в участъците на град Белово и село Голямо Белово, с цел превантивно елиминиране на нагативното влияние от наводненията"

Относно: Преценяване на необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение (ИП) "Закриване и рекултивация на депо за твърди битови отпадъци (ТБО)" в поземлени имоти (ПИ) № 000086 и № 000087, местността "Вучата могила", землището на с.Дъбравите ЕКАТТЕ 24414, Общ.Белово, Обл.Пазарджик, с вх.№ ПД-01-2415(9)/13.09.2019

За Вас безработни лица

Агенция по заетостта

Дирекция "Бюро по труда" - Септември

Уведомява безработните лица от общините Септември и Белово, че към 18.09.2019 г. разполага с финансови средства за сключване на договори за стимулиране на мобилността и/или предприемачеството по насърчителни мерки от Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ) и/или обучение както следва:

Инвестиционното предложение (ИП) за "Закриване и рекултивация на депо за твърди битови отпадъци (ТБО) на територията на община Белово" в поземлени имоти (ПИ) с № 000086 и 000087, местността "Вучата могила"