От 01 Юли 2019 г.
Агенция по заетостта стартира в цялата страна:

- 3 нови услуги ,
- 5 подобрени услуги,
- 7 пакета стандартизирани услуги за безработни лица от уязвимите групи на пазара на труда.

Уважаеми абонати,
Уведомяваме Ви, че поради извършване на ремонтни дейности/аварии/, дезинфекция по Водопроводната мрежа, чиито оператор е "ВиК - Белово" ООД, ви уведомяваме, че се налага да се преустанови временно водоподаването на питейна вода, както следва:

ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл. 90 и чл. 91 от Кодекса на труда и във връзка с чл. 8, ал. 5 от Закона за развитие и закрила на културата и чл. 28, ал. 5 и ал. 6 от Закона за културното наследство и заповед № 178/24.06.2019 г. на Кмета на община Белово обявява конкурс за длъжността Директор на Общински културен институт – Исторически музей, гр. Белово.

Място на работа: гр.Белово; Характер на работата: организация, ръководство и контрол на цялостната работа в Общинския културен институт – Исторически музей – гр. Белово.

Правоотношението с Директора на музея е срочно за 5 години, съгласно чл. 28, ал. 6 от Закона за културното наследство.

Заповед и Протокол от извършена проверка относно спазване на изискванията за извършване на адресна регистрация или промяна на адрес в периода 2018-2019г. в Община Белово.

Съобщение за публично обявяване за издаване на Разрешение за водовземане и ползване на повърхностен воден обект - река Яденица.

ОБЩИНА БЕЛОВО

РЕШЕНИЕ № 644/28.03.2019 г.

На основание чл.110, ал.1, т.5 и чл.126, ал.6, т.1 от ЗУТ, чл. 1, ал. 1, т.11 от ЗМСМА и чл.129, ал.1 от ЗУТ Общински съвет – Белово реши:

ОДОБРЯВА Проект на ПУП- ПП /парцеларен план/ за подземно трасе на оптична кабелна линия, започващо от съществуващ оптичен кабел в регулацията на гр.Белово, преминаващо в югозападна посока по селскостопански пътища /ПИ с идентификатори 03592.2.990, 03592.2.1033, 03592.2.1013, 03592.2.1035 и 03592.2.1036/. продължаващо в посока запад по местни пътища /ПИ с идентификатори 03592.2.1025, 03592.2.1041 и 03592.2.1039/ до достигането на землищната граница на гр.Белово със с.Момина Клисура.

За Вас работодатели
Агенция по заетостта
Дирекция "Бюро по труда" - гр.Септември

Уведомява работодателите от общините Септември и Белово, че разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на програми и насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ) към месец Юни 2019г, както следва:

ВОМР с подкрепата на ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА

"Развитие на човешките ресурси" 2014 – 2020

"Местна Инициативна Група - Белово, Септември, Велинград" кани желаещите да представят проектни предложения по ОПРЧР Мярка 2.3"Повишаване на достъпа до услуги, които са на достъпна цена, устойчиви и висококачествени, включително здравни и социални услуги от общ интерес" от стратегията за ВОМР на МИГ "Белово, Септември, Велинград" посредством процедура чрез подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.044 "МИГ Белово, Септември, Велинград - повишаване качеството на живот на хората в неравностойно положение"