За вас работодатели

Дирекция "Бюро по труда" - гр. Септември провежда процедури за кандидатстване на работодатели за преференции по програми и насърчителни мерки за заетост и обучение на безработни лица

Дирекция "Бюро по труда"- гр. Септември уведомява работодателите от общините Септември и Белово, че разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на програми и насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ) през февруари 2019 г., както следва:

ОБЯВА

МИГ Белово, Септември, Велинград
с подкрепата на
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020

ОБЯВЯВА процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.074 МИГ Белово, Септември, Велинград мярка 4.1.1 "Инвестиции в земеделски стопанства", финансирана от ПРСР 2014-2020г. от стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Белово, Септември, Велинград.

Цел на процедурата за безвъзмездна финансова помощ:
Повишаване на конкурентоспособността на земеделските стопанства

Очакваните резултати от подпомагането се изразяват в подобряване на цялостната дейност на земеделските стопанства, в т.ч. внедрени нови продукти, процеси и технологии и обновяване на наличните производствени материални и/или нематериални активи; постигане на сътрудничество с производителите и преработвателите на земеделски продукти; повишена енергийната ефективност в земеделските стопанства; подобрени условията на труд, подобрени хигиенни, ветеринарни, фитосанитарни, екологични и други условия на производство; подобрено качество на произвежданите земеделски продукти; осигурени възможности за производство на биологични земеделски продукти.

Изх. № 23/31.01.2019г.

До кмета
на
община Белово

Уважаеми г-н кмете,
На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии (Ниво - ДВ, бр.12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г.) "ВиК Белово" ООД - Белово, гр. Белово 4470, ул. "Яденица" 1, Ви уведомява и обществеността на община Белово, че има инвестиционно предложение за

"Изготване на обосновка за водовземане на подземни води от каптиран извор "Мердевен", предназначен за питейно-битово водоснабдяване на с. Голямо Белово, намиращ се в имот с идентификатор 03592.5.124 по КК гр. Белово с ЕКАТТЕ 03592, община Белово с ЕКАТТЕ PAZ04, Област Пазарджик с ЕКАТТЕ PAZ", с цел получаване на разрешително за водоползване от БД ИБР - Пловдив.

Изх. № 22/31.01.2019г.

До кмета
на
община Белово

Уважаеми г-н кмете,
На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии (Ниво - ДВ, бр.12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г.) "ВиК Белово" ООД - Белово, гр. Белово 4470, ул. "Яденица" 1, Ви уведомява и обществеността на община Белово, че има инвестиционно предложение за

"Изготване на обосновка за водовземане на подземни води от каптиран извор КЕИ "Яловарника", предназначен за питейно-битово водоснабдяване на с. Момина Клисура, намиращ се в ПИ 000440 по КВС на с. Момина Клисура с ЕКАТТЕ 48903, община Белово с ЕКАТТЕ PAZ04, Област Пазарджик с ЕКАТТЕ PAZ", с цел получаване на разрешително за водоползване от БД ИБР - Пловдив.

Изх. № 21/31.01.2019г.

До кмета
на
община Белово

Уважаеми г-н кмете,
На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии (Ниво - ДВ, бр.12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г.) "ВиК Белово" ООД - Белово, гр. Белово 4470, ул. "Яденица" 1, Ви уведомява и обществеността на община Белово, че има инвестиционно предложение за

"Изготване на обосновка за водовземане на подземни води от каптиран извор КЕИ "Владикин извор", предназначен за питейно-битово водоснабдяване на с. Дъбравите, намиращ се в ПИ с 03592.501.2128 от КК на гр. Белово с ЕКАТТЕ 03592, община Белово с ЕКАТТЕ PAZ04, Област Пазарджик с ЕКАТТЕ PAZ", с цел получаване на разрешително за водоползване от БД ИБР - Пловдив.

Изх. № 20/31.01.2019г.

До кмета
на
община Белово

Уважаеми г-н кмете,
На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии (Ниво - ДВ, бр.12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г.) "ВиК Белово" ООД - Белово, гр. Белово 4470, ул. "Яденица" 1, Ви уведомява и обществеността на община Белово, че има инвестиционно предложение за

"Изготване на обосновка за водовземане на подземни води от каптирани извори КЕИ "Малко Белово" и КЕИ "Реката", предназначен за питейно-битово водоснабдяване на кв. "Малко Белово" на гр. Белово и с. Мененкьово, а тази от КЕИ "Реката" - само за кв. "Малко Белово" намиращи се в ПИ с идентификатор 03592.303.187 (КЕИ "Малко Белово") и 03592.4.741 (КЕИ "Реката") от КК на гр. Белово с ЕКАТТЕ 03592, община Белово с ЕКАТТЕ PAZ04, Област Пазарджик с ЕКАТТЕ PAZ", с цел получаване на разрешително за водоползване от БД ИБР - Пловдив.

За Вас безработни лица

Агенция по заетостта
Дирекция "Бюро по труда" - Септември

Уведомяваме безработните лица от общините Септември и Белово, че към 31.01.2019г. разполага с финансови средства за сключване на договори за стимулиране на мобилността и/или предприемачеството по насърчителни мерки от Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ), както следва:

За Вас работодатели

Агенция по заетостта
Дирекция "Бюро по труда" - Септември

Уведомява работодателите от общините Септември и Белово, че разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на програми за заетост и обучение и обучение на възрастни по Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ) пред м. Февруари 2019г, както следва: