Изх.№ 12/27.08.2019г.

О Б Я В А

за набиране на предложения за доставка на продукти по Схема "Училищен плод" и Схема "Училищно мляко"

в ДГ - с.Сестримо

З А П О В Е Д
№ 234
гр. Белово, 22.08.2019г.

На основание чл.44,ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.33, ал.1 от Наредба № 15 от 22.07.2019г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и други педагогически специалности (обн.ДВ бр.61 от 02.08.2019г.) и чл.99 от АПК.

До
ОБЩИНА БЕЛОВО

АО-1179/19.08.2019г.

Относно: Профилактични ремонтни дейности на електросъоръжения

До
ОБЩИНА БЕЛОВО

АО-1179/19.08.2019г.

Относно: Профилактични ремонтни дейности на електросъоръжения

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ
ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ - ПАЗАРДЖИК

Уведомяваме Ви, че на 13.09.2019г от 10.00ч. до 15.00ч. експерт от ТП на НОИ - Пазарджик, ще консултира гражданите на община Белово при избор на по-благоприятен индивидуален коефициент за изчисляване размера на пенсията.

Уведомление от  "БУЛГАР МИН ИНЖЕНЕРИНГ" АД

До
ОБЩИНА БЕЛОВО

Дата 15.08.2019

Относно: Профилактични ремонтни дейности на електросъоръженияи

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

От "В и К - Белово" ООД

Уважаеми абонати,
Уведомяваме Ви, че поради извършване на ремонтни дейности/аварии/, дезинфекция по Водопроводната мрежа, чиито оператор е "В и К - Белово" ООД, ви уведомяваме, че се налага да се преустанови временно водоподаването на питейна вода, както следва: