Агенция по заетостта

ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА" гр. Септември

Уведомява работодателите, че разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта /ЗНЗ/ през м. април 2016 г.

Обявление за разкриване на нови работни места

Обявление за разкриване на нови работни места

УВАЖАЕМИ ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ,

Съгласно разпоредбите на чл. 37и от ЗСПЗЗ  до 10.03.2016 г./вкл./ Община Белово обябвява Прием на заявления  за предоставяне на пасища и мери от общински поземлен фонд.

УВАЖАЕМИ ДАНЪКОПЛАТЦИ, 

            Уведомяваме Ви, че от 01.02.2016 г. започна плащането на данък върху недвижимите имоти, такса битови отпадъци и данък върху превозните средства за 2016 г.  Дължимите налози може да заплатите на две равни вноски както следва:

Община Белово на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ обявява, че е изработен проект ЧИ ПУП –  ПЗР  на квартали: 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 10а, 11, 12, 12а, 13, 14, 15, 15а, 15б, 16, 17, 19 и 21 с изменение на  ИПРЗ от 1971 г. и ПУП – ПУР от 2008 г. на курорт Чаира, в землище с. Сестримо, общ.Белово, изготвен съгласно Техническо задание към ПУП –  ПЗР  прието с решение № 782/ 30.01.2015 г. на ОС-Белово и във връзка с решение № 803/ 27.02.2015 г. на ОС-Белово.

УВАЖАЕМИ ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ,


Съгласно разпоредбите на ЗСПЗЗ и Решение № 44/28.01.2016 г. на Общински съвет – Белово община Белово предоставя под наем пасища и мери от общински поземлен фонд без търг или конкурс на собственици или ползватели, чиито животновъдни обекти са регистрирани на територията на община Белово и притежават пасищни селскостопански животни, вписани по надлежния ред в интегрираната информационна система на БАБХ, съобразно броя и вида на регистрираните животни за срок от 5/пет/ години и годишна наемна цена от 10 лв./дка.

Провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища
в страната и в чужбина, за времето от 16.05.2016 г. до 07.06.2016 г. в
61-ва механизирана бригада – Карлово и
2-ра механизирана бригада – Стара Загора

Обява - Изтегли