До
Г-н Кмета на
Община Белово
Област Пазарджик

Приложено изпращаме Ви СЪОБЩЕНИЕ, съгласно чл.62а, ал.(1) и (2) от Закона за водите, за открита процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект - река Яденица, с цел - "Изграждане на нови съоръжения за линейна инфраструктура, пресичаща воден обект и за защита на вредното въздействие от водите" - (покриване на участък от р.Яденица, изграждане на 6 бр. дънни прага, облицовка на компроментирани участъци по речното корито), в регулацията на град Белово, община Белово, област Пазарджик, съгласно чл.46,ал.1,т.1,букви "б,г" от ЗВ.

Заповед № 324/29.10.2019г.

На основание чл.44,ал.2 от ЗМСМА и във връзка с чл.63, ал.2 от Закона за местните данъци и такси

ОПРЕДЕЛЯМ:

I. Границите на районите, в които ще се извършва събирането и извозването на битови отпадъци, както и честотата на сметоизвозване през 2018 - 2019г.

До
Кмета на Община
Белово

Относно: Гроздоберна кампания 2018г.

Уважаеми г-н/г-жо кмет,
Във връзка с гроздоберна кампания 2018г., Ви напомняме, че съгласно чл.8 на Регламен 436/2009г. всички производители на винено грозде са длъжни да подадат декларации за произведените количества грозде за реколта 2018г. Същите да бъдат подадени в два екземпляра в офиса на ТЗ на ИАЛВ гр.Пловдив

О Б Я В А

МИГ Белово, Септември, Велинград
с подкрепата на
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020г.

ОБЯВЯВА процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.074 МИГ Белово, Септември, Велинград мярка 4.1.1 "Инвестиции в земеделски стопанства", финансирана от ПРСР 2014-2020г. от стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Белово, Септември, Велинград.

ДО
ДИРЕКТОРА НА
РИОСВ ПАЗАРДЖИК

У В Е Д О М Л Е Н И Е
за инвестиционно предложение

З А П О В Е Д

№ РД-06-300/27.09.2018 г.

СТОЯН ТРАЯНОВ – директор на областна дирекция "Земеделие" гр. Пазарджик, след като разгледах, обсъдих и оцених доказателствения материал по административната преписка за землището на с. Аканджиево, община Белово, област Пазарджик, за стопанската 2018– 2019 г. (1.10.2018 г. – 1.10.2019 г.), а именно: заповед № РД 06-165/02.08.2018 г., по чл. 37в, ал. 1 ЗСПЗЗ, за създаване на комисия, доклада на комисията и приложените към него: служебно разпределение, проекта на картата за разпределение на масивите за ползване в землището, проекта на регистър към картата, които са неразделна част от служебното разпределение, както и всички останали документи по преписката, за да се произнеса установих от фактическа и правна страна следното:

З А П О В Е Д

№ РД-06-299/27.09.2018 г

СТОЯН ТРАЯНОВ – директор на областна дирекция "Земеделие" гр. Пазарджик, след като разгледах, обсъдих и оцених доказателствения материал по административната преписка за землището на с. Момина Клисура, община Белово, област Пазарджик, за стопанската 2018– 2019 г. (1.10.2018 г. – 1.10.2019 г.), а именно: заповед № РД 06-163/02.08.2018 г., по чл. 37в, ал. 1 ЗСПЗЗ, за създаване на комисия, доклада на комисията и приложените към него: служебно разпределение, проекта на картата за разпределение на масивите за ползване в землището, проекта на регистър към картата, които са неразделна част от служебното разпределение, както и всички останали документи по преписката, за да се произнеса установих от фактическа и правна страна следното:

З А П О В Е Д

№ РД-06-298/27.09.2018 г.

СТОЯН ТРАЯНОВ – директор на областна дирекция "Земеделие" гр. Пазарджик, след като разгледах, обсъдих и оцених доказателствения материал по административната преписка за землището на с. Габровица, община Белово, област Пазарджик, за стопанската 2018– 2019 г. (1.10.2018 г. – 1.10.2019 г.), а именно: заповед № РД 06-166/02.08.2018 г., по чл. 37в, ал. 1 ЗСПЗЗ, за създаване на комисия, доклада на комисията и приложените към него: служебно разпределение, проекта на картата за разпределение на масивите за ползване в землището, проекта на регистър към картата, които са неразделна част от служебното разпределение, както и всички останали документи по преписката, за да се произнеса установих от фактическа и правна страна следното: