ОБЯВА

ЗА НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ ЗА ОБЩИНСКО СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ „ПОДДЪРЖАНЕ, ПРОМОТИРАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА КУЛТУРНИТЕ ОБЕКТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЕЛОВО“

Дирекция "Бюро по труда” - Септември уведомява работодателите от общините Септември и Белово, че разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на програми и насърчителни мерки за заетост и обучение и обучение на възрастни по Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ), както следва:

ДО
КМЕТА
НА ОБЩИНА БЕЛОВО

УВЕДОМЛЕНИЕ
за инвестиционно предложение

от "БЕСИ" ЕООД
Област Пазарджик, община Белово, гр. Белово, ул. Латинка 22, ЕИК 205209575

УВАЖАЕМИ Г-Н/Г-ЖО ДИРЕКТОР,
Уведомяваме Ви, че "БЕСИ" ЕООД има следното инвестиционно предложение: стартиране на стопанска дейност в поземлен имот с идентификатор 03592.503.1688, гр. Белово 4470, общ. Белово, обл. Пазарджик в сектор "Производство на дървен материал и изделия от дървен материал" и по-конкретно "Разкрояване рендосване и импрегниране на дървен материал" /код 16.10 от Класификацията на икономическите дейности/ посредством закупуване и въвеждане в експлоатация на иновативно, високотехнологично оборудване и разкриване на 25 /двадесет и пет/ нови работни места.

ПОКАНА/ОБЯВА

МИГ Белово, Септември, Велинград
с подкрепата на
Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014 – 2020

ОБЯВЯВА процедура за подбор на проектни предложения № BG16RFOP002-2.020 МИГ Белово, Септември, Велинград "Подобряване на производствения капацитет в МСП" по мярка 2.2 "Подобряване на производствения капацитет в МСП" , финансирана от ОПИК 2014-2020г. от стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Белово, Септември, Велинград.

СЪОБЩЕНИЕ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ "ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН"

ДО
Г-Н КМЕТА НА
ОБЩИНА БЕЛОВО
ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК

Приложено изпращаме Ви СЪОБЩЕНИЕ, съгласно чл.62а, ал.(1) и (2) от Закона за водите, за открита процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект - р. Яденица, с цел "поддържане проводимостта на речни легла с цел почистване от храсти, дървесна разстителност и отпадъци в зоните по чл.119а, ал.1, т.5 от ЗВ", (обект: Почистване от прораснали и паднали дървета, дънери и храсти, на участък от река Яденица), съгласно чл.46, ал.1, т.10 от ЗВ, в землището на гр. Белово, община Белово, област Пазарджик.

ОБЯВА
до заинтересованите лица и общественост

На основание чл.95, ал.1 от Закона за опазване на околната среда и чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)

"НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ
ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"
гр. София, СО - район "Сердика", бул. Кн. Мария Луиза 110

СЪОБЩАВА

на всички заинтересовани физически и юридически лица за инвестиционното си предложение:

"Проектиране и изграждане на ETCS в жп участък София - Септември"

МИГ "Белово, Септември, Велинград", кани желаещите да представят проектни предложения по мярка 1.6. "Подобряване на равния достъп до възможностите за учене през целия живот за всички възрастови групи" от стратегията за ВОМР на МИГ "Белово, Септември, Велинград" посредством процедура на подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ: № BG05M9OP001-1.036 МИГ "Белово, Септември, Велинград - предоставяне на възможности за учене през целия живот на заети лица".

ОБЯВА

МИГ Белово, Септември, Велинград
с подкрепата на ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020

ОБЯВЯВА процедура за подбор на проектни предложения # BG06RDNP001-19.031 МИГ Белово, Септември, Велинград Мярка 21 "Съхраняване, развитие и валоризиране на местното природно, културно наследство и традиции" , финансирана от ПРСР 2014-2020г. от стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Белово, Септември, Велинград.