Задание за обхват и съдържание на екологична оценка на общ устройствен план (ОУП) на община Белово, област Пазарджик.

Заповед № РД 06-4/08.01.2018 г. на Директора на ОД "Земеделие" - Пазарджик

Решение № ПК-01-ЕО/2018г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на директора на РИОСВ-Пазарджик, с характер "да не се извършва екологична оценка" на Проект за частично изменение на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване (ЧИ на ПУП-ПРЗ) с изменение на ИПРЗ от 1971 г. и ПУП-ПУР от 2008г. на курорт Чаира в землище с. Сестримо, общ. Белово, обл. Пазарджик

На основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА, чл. 124 и чл. 125 от Закона за горите, и писмо с изх.№ 06-00-4/05.01.2018г. на ТПДГС - Белово

Позиция: специалист "Устройство на територията и строителство, Незаконно строителство и архив"
Код по НКПД 33433008

Уведомление за инвестиционно предложение за бетонова площадка с площ от 1000 кв.м., в рамките на отреденото за това УПИ III – 86 "За предварително третиране на отпадъци и сепарираща инсталация" .

За инвестиционно предложение "Модернизация на железопътна линия София - Пловдив в участъка Елин Пелин - Септември", по което възложител е ДП "НКЖИ", от МОСВ е проведена изискващата се по глава шеста на ЗООС процедура по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), съвместена с процедура по оценка на съвместимост (ОС).
В резултат на проведената процедура е постановено Решение № 6-6/2014г. по ОВОС, с което се одобрява осъществяването на инвестиционното предложение по преработен Вариант С на трасето на железопътната линия.

На основание чл. 84, ал. 6 от Закона за публичните финанси и Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Белова , кметът на Община Белово г-н Костадин Варев кани местната общност на