ОБЯВЛЕНИЕ

Община Белово, област Пазарджик на основание чл.28б, ал.4 от ППЗСПЗЗ обявява, че са приети:

Помощен план на ползвателите и бившите собственици /ПП/ и план на новообразуваните имоти /ПНИ/ в цифров и графичен вид в М 1:1000 на земеделски земи по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ в землището на гр.Белово ЕКАТТЕ 03592 и с.Момина клисура ЕКАТТЕ 48903 в обхват на поземлени имоти с идентификатори 03592.2.1004 (стар 000039) и идентификатори 03592.2.1008 (стар 000044) в местност „Кутела – Додови ниви”, з-ще гр.Белово и за: 48903.29.545 (стар 000545) и 48903.84.483 (стар 000483) в местност „Горен друм – Друма”, з-ще с.Момина клисура.

ПИСМЕНО СЪОБЩЕНИЕ

УТ-1003/21.08.2020г.

Днес 21.08.2020г., Петя Стойкова - специалист "УТС, КР" при Община Белово на основание &4 от ЗУТ изготви писмено съобщение и го постави на видно място на информационното табло на Община Белово и сайта на общината:

ОБЯВА
ЗА ЗАСЕДАНИЯ НА КОМИСИИТЕ ПО ЧЛ.37В, АЛ.1 ОТ ЗСПЗЗ

За сключване на доброволни споразумения и/или служебни разпределения за ползване на земеделски имоти по масиви в землищата за стопанската 2020/2021г. на територията на Община Септември, Община Белово и Община Лесичово.

ПРЕПИС ОТ ЗАПОВЕД

ЗАПОВЕД № 275/05.08.2020г.
гр. Белов
о

Във връзка с Решение № 89/22.05.2020г. и Решение № 152/29.07.2020г. на ОС-Белово и Протокол № 3/21.07.2020г., решение V на ЕСУТ.

На основание чл.60, ал. 1 от АПК, в административният акт може да се допусне предварително изпълнение. В настоящия слчай считам, че с допускането на предварително изпълнение на настоящия административен акт, ще се защити важен обществен интерес

ДО
Г-Н ПЕТЪР ИЛИЕВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА НЕК ЕАД,
УЛ. ТРИАДИЦА № 8
ГР.СОФИЯ
СТОЛИЧНА ОБЩИНА

КОПИЕ ДО:

ОБЩИНА БЕЛОВО
ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ИЛИЕВ,

Приложено изпращаме Ви разрешително № 32150158 от 05.08.2020г. на Директора на БДИБР за ползване на повърхностен воден обект - язовир "Станкови бараки", с цел - "изземване на наносни отложения от повърхностен воден обект" (обект: Почистване и поддръжка, чрез изземване на наносни отложения от чашата на язовир "Станкови бараки"), в землището на с. Сестриомо, общ. Белово, обл. Пазарджик.

ЗАПОВЕД

№ РД-07-57/04.08.2020г.
гр. Пазарджик

На основание чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ, във връзка с чл. 72б, ал.1, изр. второ от ППЗСПЗЗ и във връзка счл.3, ал.3, т.1 от Устройствения правилник на Областните дирекции "Земеделие".

ЗАПОВЯДВАМ:

ЗАПОВЕД

№ РД-07-56/04.08.2020г.
гр. Пазарджик

На основание чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ и във връзка счл.3, ал.3, т.1 от Устройствения правилник на Областните дирекции "Земеделие".

ЗАПОВЯДВАМ:

ЗАПОВЕД

№ РД-07-55/04.08.2020г.
гр. Пазарджик

На основание чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ и във връзка счл.3, ал.3, т.1 от Устройствения правилник на Областните дирекции "Земеделие".

ЗАПОВЯДВАМ: