Вписване в избирателния списък по настоящ адрес
Вписване в списъка

Избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да поиска да бъде вписан в избирателния списък по настоящ адрес не по-късно от 14 дни преди изборния ден. Искането се прави писмено до кмета на общината, района, кметството или до кметския наместник и съдържа единния граждански номер на избирателя, вида и номера на документа му за самоличност и подпис или чрез електронно заявление през интернет страницата на съответната община по настоящия адрес на лицето. 20.09.2014г.    

Контактни точки и документи във връзка със заболяването "Син език.

Приложения: Изтегли

Списък на официалните ветер.лекари: Изтегли

Списък на служителите в общински служби - Земеделие: Изтегли

Заповед: Изтегли

До участниците в открита процедура по реда на ЗОП изх. номер РОП-152/13.08.2014 с предмет: Изпълнение на СМР на обект: "Обновяване на туристическата инфраструктура в община Белово, чрез дейности по основен ремонт на музейна сграда и превръщането й в посетителски център за представяне на местното културно и природно богатство."

Документ:

Изтегли

 

Проектът е с наименование „Подобряване на професионалната компетентност на служителите в община Белово“ и е съфинансиран от ЕС чрез Европейския социален фонд.
    Проектът изцяло отговаря на стратегическата цел на ОПАК  „Подобряване на работата на държавната администрация за реализиране на ефективни политики, качествено обслужване на гражданите и бизнеса и създаване на условия за устойчив икономически растеж и заетост“.
    Обща цел на проекта е повишаване на професионалната компетентност на служителите в общинска администрация Белово за по-ефективно и ефикасно изпълнение на задълженията.

На основание чл. 71, ал. 2 и ал. 3 от Изборния кодекс и Решение № 647 -НС/ 05.08.2014 на Централната избирателна комисия, образувам избирателните секции и утвърждавам тяхната номерация и адрес за произвеждането на Изборите за народни представители в 43 – то Народно събрание на 5 октомври 2014 г. на територията на община Белово.

 

Документ:

Заповед №  362 / 12.08.2014 г. изтегли

„МИГ - Белово, Септември, Велинград“ обявява  СЕДМИ ПРИЕМ на Заявления за подпомагане по Стратегията за местно развитие в пeриода 2011-2013 г.

 

Документ:

ПОКАНА  изтегли