Във връзка с гроздоберната кампания 2015г, Ви напомняме, че съгласно чл.8 на Регламент 436/2009г. всички производители на винено грозде са длъжни да подадат декларации за произведените количества грозде за реколта 2015г.

Относно: Издадена от заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството Заповед № РД-02-15-157/26.11.2015 г. за допускане изработване на проекти на Подробни устройствени планове-изменение на плана за регулация и плана за застрояване (ПУП-ИПРЗ) за имоти засегнати от трасето на жп линията "София-Пловдив", в железопътен участък Ихтиман-Септември

Покана за публично обсъждане на намерение за поемане на общински дълг за "Избор на финансова/кредитна институция за отпускане на банков заем за финансиране на плащанията на инвестиционни обекти реализирани на територията на община Белово"

На основание чл.44, ал.1, т.1 и ал.2 от ЗМСМА и във връзка с чл. 63, ал.2 от Закона за местните данъци и такси

Документация:

Заповед - Изтегли

 

 

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА и във връзка за произвеждане на балотаж за местни избори на 01.11.2015 г.

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА и във връзка с провеждане на изборите за общински съветници, кметове и национален референдум на 25.10.2015г.

Документация:

ЗАПОВЕД № 390 / 19.10.2015 г. - Изтегли

Съобщение на МВР относно издаване на валидни документи за самоличност за български граждани, за да упражнят правото си на  глас в изборния ден на 25 октомври и за произвеждания на 25 октомври 2015 национален референдум.

Община Белово, област Пазарджик на основание чл. 13а, ал. 6, т.1 от ППЗСПЗЗ съобщава, че е с протокол от 05.06.2015г. на Комисията, назначена със заповед № 106/05.05.2015г. на Кмета на община Белово, е приет актуализацията на помощен план на курорт „Чаира”, землище с. Сестримо за имотите в квартали 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 и 19.