Реконструкция на съществуващо съоръжение за линейна инфраструктура, пресичаща воден обект.

Община Белово Ви уведомява за Инвестиционно предложение: Изграждане на Базова станция №3061 върху съществуваща ж.р. кула и в съществуваща сграда, находящи се в ПИ№000128 в землището на с. Дъбравите с ЕКАТТЕ 24414, община Белово, област Пазарджик.

ПРЕДСТОЯЩО СЪБИТИЕ

На  02 април 2015г. от  9:30ч. в залата на Общински съвет Белово,  Агенция за регионално развитие на Рила организира еднодневен семинар за селскостопански производители от община Белово. Ще бъдат разгледани възможности за финансиране по програма „Развитие на селските райони“, биологично производство, ползите от различните форми на сдружаване, способи за увеличаване на добивите в условия на планинско земеделие и др. Осигурени са лектори от Министерство на земеделието и храните,  БАН, Национална служба за съвети в земеделието и др.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Община Белово в партньорство с Агенцията за социално подпомагане ще реализира дейности по проект „Нови възможности за грижа”, схема „Нови алтернативи”.

Агенция по заетостта

Дирекция "Бюро по труда" - Септември

Уведомява работодателите, че разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на насърчаване мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта /ЗНЗ/ през м.март 2015г., както следва:

Обява

Всички земеделски стопани кандидатстващи за финансово подпомагане, чрез очертаване на обработваемите от тях площи всистема”ИСАК”, е необходимо да бъдат регистрирани като земеделски производители. Регистрацията се извършва в Общинската служба по земеделие.

График за провеждане на срещи със земеделски производители за разясняване на схемите и мерките за директни плащания  и ЕНП /екологично насочени площи/ за програмния период 2015-2020 г.

Заповед № РД-02-15-152/04.12.2014 във връзка с изпълнението на проект "Модернизация на железопътната линия София - Пловдив: железопътни участъци София - Елин Пелин и Елин Пелин -Септември"