От 25.05. 2015 г. Агенция по заетостта стартира новапроцедура по приемане на заявки по Проект "Нова възможност за младежка заетост"

За вас работодатели

Агенция по заетостта

Дирекция „Бюро по труда” – Септември

Дирекция Бюро по труда гр. Септември

уведомява работодателите, че стартира прием на заявки за разкриване на работни места по Програма за обучение и заетост на продължително безработни лица.

СЪОБЩЕНИЕ

Община Белово на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ обявява, че е изработен проект ЧИ ПУП –  ПЗР  на квартали: кв. 1, кв. 2, кв. 5, кв. 8А, кв. 8Б, кв. 8В, кв. 8Г, кв.18 и кв. 20 с изменение на  ИПРЗ от 1971 г. и ПУП – ПУР от 2008 г. на курорт Чаира, в землище с. Сестримо, общ.Белово, изготвен съгласно Техническо задание към ПУП –  ПЗР  прието с решение № 782/ 30.01.2015 г. на ОС-Белово и във връзка с решение № 803/ 27.02.2015 г. на ОС-Белово.

СЪОБЩЕНИЕ

Община Белово на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ обявява, че е изработен проект ЧИ ПУП – ПР на кв. 64 А, кв. 60 Г и кв. 61Агр. Белово.

О Б Я В А

Ръководството на община  Белово организира на 9 май 2015 год. /събота/  от 11.00 ч. честване на 70-годишнината от края на Втората световна война и отбелязване на Деня на Европа.