„МИГ - Белово, Септември, Велинград“ обявява  СЕДМИ ПРИЕМ на Заявления за подпомагане по Стратегията за местно развитие в пeриода 2011-2013 г.

 

Документ:

ПОКАНА  изтегли

Във връзка с чл. 72, ал.3 и ал.4 от ППЗСПЗЗ,

 

Общинска служба по земеделие гр. Белово обявява за разглеждане предварителни регистри на имоти за ползване в землищата на гр. Белово, община Белово.

Материалите се намират в сградата на общинската служба гр. Белово,

ул.’’Христо Ботев’’ №  12, ет. 4

Монтирани са съоръженията на детската полощадка в кв.”Разсадника”.Умоляват се гражданите при ползването й да съблюдават правилата, посочени на указателната табела.

Уважаеми граждани и гости на община Белово,

Община Белово съвместно с Общинския съвет на БЧК и Районния център за трансфузионна хематология - гр. Пловдив организират акция за безвъзмездно и доброволно кръводаряване за гражданите и гостите на общината ни. Акцията ще се проведе на 18.07.2014 г. от 9.00 до 12.30 часа под мотото: „ДАРЕТЕ КРЪВ, ПОДАРЕТЕ ЖИВОТ!”.
Подвижният кабинет за кръводаряване МЕРЦЕДЕС СПРИНТЕР  с рег.№ РВ 2293 КМ ще бъде разположен на паркинга пред сградата на общината.
Нека съхраним традицията и покажем своята съпричастност, човешка отговорност и хуманност, като се включим в това благородно дело!

От ръководството на общината

 "Подобряване на управлението и развитието на човешките ресурси в община Белово, чрез повишаване квалификация- та на служителите", договор № А 12-22-130/26.04.2013
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Администра-
тивен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

На основание чл.44, ал.1, т.1 и ал.2 и във връзка с  чл. 63, ал.2 от Закона за местните данъци и такси ОПРЕДЕЛЯМ:
І.Границите на районите, в които ще се извършва събирането и извозването   на битови отпадъци,  както и честотата на сметоизвозване през 2014 г.: 1.Град Белово /вкл. кв.Малко Белово/ - почистване 4 пъти в месеца на следните райони: 1.1. В рамките на урбанизираната територия, както следва:

На основание чл.15, т.1 на Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (ДВ, бр.94 от 30 Ноември 2012 г.).
Община Пазарджик Ви уведомява за:
„Регионална програма за управление на отпадъците на регион Пазарджик”, обл. Пазарджик

Attachments:
Download this file (documentaciq-36.doc)documentaciq-36.doc[Решение]41 kB