Уведомление за инвестиционно предложение от "Хен хаус" ЕООД.

Община Белово на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ обявява, че с Решение № 278/15.11.2016 г. на ОС-Белово е одобрен проект за ЧИ ПУП –  ПЗР  за квартали: кв.75, кв.116а, кв.74, кв.76, кв.78, кв.122, кв.117 по плана на гр.Белово, община Белово, област Пазарджик, като се променя отреждането за производствени и складови дейности.

Обява

За обществеността

Уведомяваме Ви, че "Валди МК" ЕООД има следното инвестиционно предложение:

"Изграждане на Административно-битова сграда и навес за земеделско стопанство в УПИ XI 349, кв. 19, с.Аканджиево, общ. Белово, обл. Пазарджик и система за капково напояване XI-349, XIV-351".

Уважаеми г-н/г-жо Кмет,

Във връзка с гроздоберната кампания 2016 г., Ви напомняме, че съгласно чл. 8 на Регламент 436/2009 г., всички производители на винено грозде са длъжни да подадат декларации за произведените количества грозде за реколта 2016 г. Същите трябва да бъдат подадени в два екземпляра в офиса на ТЗ на ИАЛВ гр. Пловдив.

ОБЩИНА БЕЛОВО търси да назначи служител по реда на КТ

Позиция: специалист "Счетоводител"
Код по НКПД 33433008

Дирекция “Бюро по труда”- Септември уведомява работодателите от общините Септември  и Белово, че разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на програми и насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ) през октомври 2016 г., както следва:

Проект на правилник, за устройството и дейността на Център за подкрепа за личностно развитие - Детски комплекс - Белово.

Проект на Наредба за публично-частно партньороство.