Близо 9 700 безработни и неактивни лица ще бъдат наети през 2018 г. по новия проект "Работа", който стартира на 16 февруари. Той е продължение на успешната реализация през миналата година на пилотната програма "Работа", която обхвана общините с най-висока безработица в Северозападна България и благодарение на която до края на 2017 г. 1 139 безработни от региона бяха включени в заетост.

За вас работодатели

Агенция по заетостта

Дирекция "Бюро по труда" - Септември

Уведомява работодателите от община Септември и Белово, че разполага с финансови средства за сключване на договори по програми за обучение и заетост по Закона на насърчаване на заетостта (ЗНЗ), както следва:

Относно: Декларация по чл.15 от НОАМТЦУ на територията на община Белово

Във връзка с подадените декларции по чл. 15 от НОАМТЦУ за определяне на такса битови отпадъци в зависимост от количеството изхвърлени отпадъци, Ви уведомяваме, че на територията на град Белово няма да се предоставя съд – тип "Кофа" с обем 0,11 м/куб и съд тип "Бургас" . Сметопочистването и сметоизвозването ще се осъществява само с контейнер тип "Бобър" с обем 1,1 м/куб на стойност 3 000 лв. На заявилите съд "Кофа" с обем 0,11 м/куб и съд тип "Бургас" ще бъде предоставен съд тип "Бобър" с обем 1,1 м/куб.

ИНЖ. КОСТАДИН ВАРЕВ

КМЕТ НА ОБЩИНА БЕЛОВО

Съобщение за публично обявление Открита процедура за издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект - два ръкава на река Карабаалица, с цел "Водоснабдяване за други цели"

Уважаеми замеделски стопани,
Съгласно разпоредбите на чл. 37и от ЗСПЗЗ  до 12.03.2018 г./вкл./ Община Белово обябвява Прием на заявления  за предоставяне на пасища и мери от общински поземлен фонд.

Агенция по заетосста

Дирекция "Бюро по труда" - Септември

Информация за работодателите, желаещи да участват в схема "Обучения и заетост за младите хора".

Проект: "Обучение и заетост за младите хора"

Справка във връзка с упражняването на контрола по изпълнение изискванията на Наредба № 2/2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.