Изх. № 20/31.01.2019г.

До кмета
на
община Белово

Уважаеми г-н кмете,
На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии (Ниво - ДВ, бр.12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г.) "ВиК Белово" ООД - Белово, гр. Белово 4470, ул. "Яденица" 1, Ви уведомява и обществеността на община Белово, че има инвестиционно предложение за

"Изготване на обосновка за водовземане на подземни води от каптирани извори КЕИ "Малко Белово" и КЕИ "Реката", предназначен за питейно-битово водоснабдяване на кв. "Малко Белово" на гр. Белово и с. Мененкьово, а тази от КЕИ "Реката" - само за кв. "Малко Белово" намиращи се в ПИ с идентификатор 03592.303.187 (КЕИ "Малко Белово") и 03592.4.741 (КЕИ "Реката") от КК на гр. Белово с ЕКАТТЕ 03592, община Белово с ЕКАТТЕ PAZ04, Област Пазарджик с ЕКАТТЕ PAZ", с цел получаване на разрешително за водоползване от БД ИБР - Пловдив.

За Вас безработни лица

Агенция по заетостта
Дирекция "Бюро по труда" - Септември

Уведомяваме безработните лица от общините Септември и Белово, че към 31.01.2019г. разполага с финансови средства за сключване на договори за стимулиране на мобилността и/или предприемачеството по насърчителни мерки от Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ), както следва:

За Вас работодатели

Агенция по заетостта
Дирекция "Бюро по труда" - Септември

Уведомява работодателите от общините Септември и Белово, че разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на програми за заетост и обучение и обучение на възрастни по Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ) пред м. Февруари 2019г, както следва:

ЗАПОВЕД №30/29.01.2019г.

На основание чл.44, ал.2, във връзка 44, ал.1,т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.48,ал.3,т.3 и чл.49,ал.1 от Закона за защита при бедствия, както и за организирането, ръководството и кординацията на превантивните дейности по защита на населението при възникване на бедствия, аварии и инциденти на територията на Община Белово и във връзка с чл.99, т.2 от АПК.

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Поради аварийна дейност "В и К" Белово ООД временно ще преустанови водоснабдяването в град Белово на следните улици:

бул."Освобождение
ул."Раковица"
ул."Щрабан войвода"
ул."Кокиче"
ул."Климент Охридски"
ул."Акациева"

ПРЕСЦЕНТЪР - АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА
Информация до медиите
18.01.2019г.

Нов разширен прием на заявления от родители за осигуряване на детегледачи

Агенцията по заетостта стартира нов разширен прием на заявления по проект "Родители в заетост" в периода 21 Януари - 28 Февруари 2019г. Проектът е съфинансиран от Европейския социален фонд на Европейския съюз чрез Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 и подпомага родителите за по-доброто съвместяване на професионалния с личния живот, като същевременно предоставя възможност за заетост на безработни лица за полагане на грижи за отглеждане на деца.

На 16.01.2019год. в община Белово е постъпило "Приложение № 2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС"
придружено с Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС

0т "Кемпфайър БГ" ЕООД ; ЕИК: 204364474; с.Аканджиево, Община Белово, Област Пазарджик ул. Четвърта 6
и приложени към него документи, които са обявени на 16.01.2019год. на информационното табло в деловодството на Община Белово.

Министъра на околната среда и водите, на основание чл.72, ал.1,т.2 и чл.75,ал.1 във връзка с чл.52,ал.1,т.1,буква "a" от Закона за водите и чл.49, ал.2 от Наредбата за ползването на повърхностните води обявява, че започва процедура за изменение на раздел "Лимит на ползваната вода" от Разрешително №1280/05.11.2002 г. (за водовземане от повърхностен воден обект - язовир "Белмекен", с цели на водовземане - питейно-битово водоснабдяване, промишлено водоснабдяване и охлаждане), както следва: