ДО
КМЕТА НА
ОБЩИНА БЕЛОВО
ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК

КОПИЕ ДО:

РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ- ПАЗАРДЖИК

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КМЕТ,

Приложено, изпращаме Ви СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ, съгласно чл.62а,ал.2 за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане на подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения - един каптиран естествен извор КЕИ "Владикин извор", разположен на територията на ПИ с идентификатор 03592.501.2128 по КККР на гр. Белово, община Белово, област Пазарджик, с цел на водовземане - "Обществено питейно-битово водоснабдяване".

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ, УВЕДОМЯВАМЕ ВИ, ЧЕ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС ЗАБОЛЯВАНЕТО АФРИКАНСКА ЧУМА ПО СВИНЕТЕ, ОТ 10.01.2020 г. ще започне извършването на проверки от ветеринарномедицински специалисти в личните стопанства за отглеждане на свине и при установяване на отглеждане на свине без регистрация на животновъдния обект, неспазване на мерките за биосигурност, без идентификация на животните и не съхраняване на документи ще се предприемат действия за евтаназия на животните по хуманен начин и налагане на глоба.

Общинска администрация – Белово

З А П О В Е Д
№ 23 / 21.01.2020г.

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл. 124 и чл. 125, ал.2 от Закона за горите и във връзка с писмо с изх.№ 06-00-2/07.01.2020г. на Директора на ТП "Държавно горско стопанство Белово" - гр. Белово,

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ "ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН"

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ
за издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект

О Б Я В А

Общински съвет – Белово открива процедура за избор на трима съдебни заседатели към Пазарджишки районен съд за мандат 2020 – 2024 година.

О Б Я В А

Общински съвет - Белово открива процедура за избор на един съдебен заседател към Пазарджишки окръжен за мандат 2020 – 2024 година.

Кандидатите за съдебни заседатели следва да отговарят на следните изисквания:

Общественото обсъждане по ЕО към ОУП ще се проведе на 14.01.2020год. от 11.00 часа в залата на общински съвет Белово, обявата за провеждане на консултации и документите са публикувани на сайта на Община Белово.

П О К А Н А

ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ ЗА НАМЕРЕНИЕ ЗА ПОЕМАНЕ НА ДЪЛГОСРОЧЕН ОБЩИНСКИ ДЪЛГ ОТ ОБЩИНА БЕЛОВО

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

На основание чл.15,ал.1 от Закона за общинския дълг, Общинска администрация Белово кани местната общност, всички обществени организации и юридически лица от общината да участват в публично обсъждане за намерение за поемане на дългосрочен дълг - временен безлихвен заем от Централния бюджет на Република България по реда на чл.103,ал.1 от Закона за публичните финанси, при следните параметри: