ОБЩИНА БЕЛОВО

СПОРТНИ БАЗИ И СПОРТ ЗА ВСИЧКИ

ОРГАНИЗИРАТ

 

ИЗКАЧВАНЕ НА ВРЪХ МУСАЛА

 

02.09.2017 г. / СЪБОТА /

ТРЪГВАНЕ 07:00 ч. ОТ АВТОГАРА БЕЛОВО

 

ТАКСА 20 лв.

 

ЗАПИСВАНИЯ И ИНФОРМАЦИЯ НА

ТЕЛЕФОН 0879 155 663

ОБЩИНА БЕЛОВО

СПОРТНИ БАЗИ И СПОРТ ЗА ВСИЧКИ

ОРГАНИЗИРАТ

 

ПЪРВИ ОБЩИНСКИ ТУРНИР ПО ТЕНИС НА КОРТ

ЗА ЖЕНИ И МЪЖЕ

 

НАЧАЛО НА ТУРНИРА

01.09.2017 г. / ПЕТЪК / - 18:00 часа

 

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ :

КВ. "РАЗСАДНИКА"

 

КРАЕН СРОК ЗА ЗАПИСВАНЕ : 31.08.2017 г.

 

ТАКСА ЗА УЧАСТИЕ : 10 лв.

 

ЗАПИСВАНИЯ И ИНФОРМАЦИЯ

ТЕЛЕФОН 0879 155 663

Обявление
за заседания на комисиите по чл. 37В от ЗСПЗЗ

За сключване на доброволни споразумения за ползване на земеделските имоти по масиви в землищата, за стопанската 2017/2018г. на територията на община Септември, община Белово и община Лесичово.

ДО

ДИРЕКТОРА НА

РИОСВ ПАЗАРДЖИК

Искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС)

от "МАРКОВ 88" ООД със седалище и адрес на управление на дейността: с. Габровица, ул. "Десета" 10, община Белово, област Пазарджик, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 203734243, представлявано от Йорданка Кирилова Костадинова.

На основание чл.4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за изрършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003.,изм. и доп.)

ОС "Земеделие" - Септември съобщава на заинтересованите лица, че са изготвени предварителни регистри на имотите по чл. 72, ал.4 от ППЗСПЗЗ участващи в процедурата за създаване на масиви за ползване в землищата на: Община Септември, Община Белово, Община Лесичово.

На 12.08.2017г. от 08:00 часа ще се извърши дезакаризация на тревните площи против кърлежи и комари на територията на град Белово и прилежащите села от общината.

ОТ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

"В и К-Белово" ЕООД уведомява жителите на ул. "Христо Ботев", гр. Белово за авария на захранващ питеен водопровод на 02.08.2017 г.

Спряна е подаването на питейна вода в горепосочения район до отстраняване на аварията. В резултат на аварията и ремонтните дейности, които ще се извършват водата в ниските участъци на района ще бъде с влошено качество за определен период от време. При необходимост от спиране на водоподаването при други налагащи се аварийно-ремонтни дейности ще информираме своевременно потребителите и населението чрез обяви.

"В и К-Белово" ЕООД