Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС - ИН за "Рекултивация депо Дъбравите"

С Ъ О Б Щ  Е Н И Е

От "В и К - Белово" ООД

Уважаеми абонати,

В следствие на отстраняване на авария на водопровода, захранващ с.Момина Клисура, общ.Белово, Ви информираме, че се налага да се извърши повторно хиперхлориране, поради установени лоши микробиологични резултати след извършеното първо хиперхлориране.

За вас работодатели

Дирекция "Бюро по труда" - гр. Септември провежда процедури за кандидатстване на работодатели за преференции по програми и насърчителни мерки за заетост и обучение на безработни лица

Констативен протокол с изх.№ УТ-780/26.07.2019 г., относно сграда в УПИ Х-14, кв.10А, курорт Чаира.

ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл. 90, ал. 1 и чл. 91 от Кодекса на труда във връзка със Заповед № 202 от 19.07.2019 г. на кмета на община Белово

ОБЯВЯВАМ:

Конкурс за длъжността "Директор на Детска градина" по трудово правоотношение както следва:

СЪОБЩЕНИЕ

ДО
КМЕТА НА ОБЩИНА

Относно: Предоставяне на тестова версия на Единна система за туристическа информация, видео инструкции за работа и попълване на данни в Националния туристически регистър.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН/ГОСПОЖО КМЕТ,

Единната система за туристическа информация (ЕСТИ), разработена и внесена от Министерството на туризма, към настоящия момент функционира и поетапно в нея се включват със свои профили и подават данни лица, извършващи дейност в местата за настаняване.

СЪОБЩЕНИЕ

УПИ, X-14,кв.10А по плана на курорт Чайра одобрен с Решение № 803/2015г. на ОС - Белово и Заповед № 438/13.12.2017г. на кмета на Община Белово за одобрено ЧИ ПУП-ПРЗ ее собственост на Община Белово, съгласно АЧОС № 6255/09.02.2018г. Построено масивно жилище в имота е отразено в разписания лист с неустановен собственик.

Изходящ № РР-06-8/2019
ЕХП-329/05.07.2019г.

ДО
КМЕТА НА
ОБЩИНА БЕЛОВО
ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК

Приложено изпращаме Ви СЪОБЩЕНИЕ, съгласно чл.62а, ал.(1) и (2) от Закона за водите, за открита процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект - р.Марица, с цел "Реконструкция и изграждане на нови съоръжения за линейна инфраструктура, пресичаща воден обект" - мост (обект: "Основен ремонт на мост над река Марица, свързващ махала Дунева с центъра на село Момина Клисура") в землището на с. Момина Клисура, община Белово, област Пазарджик, съгласно чл.46, ал.1, т.1,буква "г" от ЗВ