До
"Родопи" АД
бул. Освобождение № 83
4470 гр. Белово

ЕХП-129/27.02.2019

На Ваше уведомление от 21.11.2018г. и
допълнителна информация от 31.01.2019г.

Относно:
Инвестиционно предложение (ИП): Допълнение на използваните материали, за горене в парен котел, към съществуваща електрическа и топлоцентрала на "Родопи" АД в ПИ с идентификатор 03592.501.1564 по КККР на гр. Белово, общ. Белово, обл. Пазарджик

На 9ти и 10ти март от 10 часа / начален час 10,00 часа/ в сградата на общински съвет Белово в гр. Белово, ще се проведе безплатно обучение по проект "Предприемачеството - нова възможност за моето бъдеще" на СНЦ "Институт за интеграция, научноизследователска и развойна дейност и образование" (ИНИРДО) в партньорство с Община Рудозем, финансиран от ОПРЧР.

Съобщение за публично обявление за издаване на Разрешително за водовземане  чрез изградени съоръжения от повърхностен воден обект.

На основание чл.26, ал.3 от Закона за нормативните актове и във връзка с чл.77 от АПК, Община Белово чрез настоящото публикуване предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и изразят становища по проекта за Процедура за избор на финансова/кредитна институция или финансов посредник, в законоустановения срок от 30 дни.

УВАЖАЕМИ ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ,

Съгласно разпоредбите на чл. 37и от ЗСПЗЗ до 11.03.2019 г./вкл./ Община Белово обябвява Прием на заявления за предоставяне на пасища и мери от общински поземлен фонд.

Заявлението за предоставяне е по образец, одобрен със Заповед № РД 46-90 от 26.02.2016 год. на Минисъра на земеделието и храните и същото може да получите и подадете в Деловодството на Общината в рамките на работното време от 8.30 ч. до 17.00 ч.

Обява за обществено обсъждане на предложение за поемане на дългосрочен обществен дълг, с цел финансиране на инвестиционен проект

Изх. № ФД - 350/18.02.2019г.

Община Белово кани местната общественост на 22.02.2019год. от 16.00 часа в залата на общински съвет Белово, етаж 4-ти на ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПОЕМАНЕ НА ДЪЛГОСРОЧЕН ДЪЛГ, С ЦЕЛ ФИНАНСИРАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ "Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци" В ПОЛЗА НА МЕСТНАТА ОБЩНОСТ НА ОБЩИНА БЕЛОВО, с цел вземане на Решение за поемане на общински дълг чрез сключване на договор за кредит с "ФЛАГ" ЕАД за изпълнение на дейности по АДФИ № BG16M1ОP002-2.002-0004-C1 от 15.02.2018 година, чрез ОПОС.

Съобщение от "В и К - Белово" ООД

Уважаеми абонати,
Уведомяваме Ви
, че поради извършване на ремонтни дейности/аварии/дезинфекция по В и К мрежата ви уведомяваме, че от 00.00ч. на 15.02.2019г. до 24.00ч. на 15.02.2019г. ще се извърши гореописаната дейност, като водоподаването за с. Дъбравите ще бъде преустановено.

Уведомяваме жителите на с.Дъбравите да се запасят с необходимите им водни количества.

Извиняваме се за причиненото Ви неудобство.

При въпроси от Ваша страна може да ни потърсите на e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. и тел. 03581/21-50.

ДО
ДИРЕКТОРА НА
РИОСВ ПАЗАРДЖИК

У В Е Д О М Л Е Н И Е
за инвестиционно предложение

от "ЕКО – ХИДРО – 90" ООД гр.Пазарджик, ЕИК: 112580619

УВАЖАЕМИ Г-Н ДИРЕКТОР,
Уведомяваме Ви, че "ЕКО – ХИДРО – 90" ООД гр.Пазарджик, ЕИК: 112580619 има следното инвестиционно предложение:

Дружеството, възоснова на изготвения и одобрен "Доклад за резултатите от детайлните георогопроучвателни работи с изчисляване на запасите от мрамори, годни за производство на трошени фракции за пътно строителство, асфалтови смеси и бетон, извършени в "Чешмата", находище "Чешмата", в землището на с.с. Дъбравите и Мененкьово, община Белово, с изчислени запаси по състояние към 01.09.2013 год.", след регистриране на търговското откритие и на основание чл.2, т.2 от Закона за подземните богатства има следното инвестиционно предложение (ИП):

"Добив на скални материали от находище "Чешмата", община Белово, област Пазарджик"

Документи:

Уведомление за инвестиционно предложение/ 12.02.2019г. / - Изтегли