ЗАПОВЕД

№ РД-07-52/04.08.2020г.
гр. Пазарджик

На основание чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ и във връзка счл.3, ал.3, т.1 от Устройствения правилник на Областните дирекции "Земеделие".

ЗАПОВЯДВАМ:

ЗАПОВЕД

№ РД-07-51/04.08.2020г.
гр. Пазарджик

На основание чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ и във връзка счл.3, ал.3, т.1 от Устройствения правилник на Областните дирекции "Земеделие".

ЗАПОВЯДВАМ:

О Б Я В А

ОС "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - Септември съобщава на заинтересованите лица, че са изготвени предварителни регистри на имотите по чл.72, ал.4 от ППЗСПЗЗ участващи в процедурата за създаване на масиви за ползване в землищата на:

Уважаеми жители на град Белово,
Аварията на ВиК мрежата на град Белово е отстранена. Водоподаването на територията на града ще бъде възстановено до два часа.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

ОТ
"В и К - Белово" ООД

Уважаеми абонати,
Уведомяваме Ви, че поради извършване на ремонтни дейности/аварии/, дезинфекция по Водопроводната мрежа, чиито оператор е "ВиК - Белово" ООД, ви уведомяваме, че се налага да се преустанови временно водоподаването на питейната вода, както следва:

Днес 24.07.2020г., Петя Стойкова - специалист "УТС, КР" при Община Белово на основание & 4 от ЗУТ изготви съобщение и го постави на видно място на информационното табло на Община Белово и сайта на общината.

ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА" - СЕПТЕМВРИ

В дните 21 (вторник) юни и 23 (четвъртък) юни 2020 г. от 09.30.ч. до 16.00ч. в гр. СЕПТЕМВРИ в ПАРК „КОСТНИЦА“ срещу офиса на „ЕКОНТ“ ще проведе информационни дни ,които са част от национална информационна кампания на открито за бизнеса „Новите мерки по Ваша мярка”. Експертите от бюрото по труда ще бъдат на разположение на представителите на бизнеса за консултации във връзка с пакета ЗАЕТОСТ х 3 – проект „Заетост за теб”; подкрепата в сферата на транспорта и туризма чрез проект „КРАТКОСРОЧНА ПОДКРЕПА ЗА ЗАЕТОСТ В ОТГОВОР НА ПАНДЕМИЯТА ОТ COVID-19” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. и стартиралата в сряда (15.07.2020 г.) мярка с нов дизайн 60/40. Служителите ще посрещнат работодателите на открито, за да отговорят на техните въпроси за новите антикризисни мерки, които предлага Агенцията. Целта е бърза и оперативна подкрепа за бизнеса в условията на ограничения, наложени с въведената извънредна обстановка по повод разпространението на COVID-19.Експертите от бюрото по труда ще бъдат готови да отговарят на въпроси, да консултират и да дават насоки, за да могат възможно най-голям брой представители на бизнеса и търсещи работа да се възползват от подкрепата на държавата.

ДО
Г-Н КОСТАДИН ВАРЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА БЕЛОВО
ГР.БЕЛОВО,
ПК 4470
УЛ.ОРФЕЙ 4А

Към наш № ЖИ-23844/06.07.20г.

Относно: Обявление на РМС № 450 от 03.07.2020г. за отчуждаване на имоти - частна собственост , за държавна нужда за изграждане на Обект "Модернизация на железопътна линия София - Пловдив: железопътни участъци София - Елин Пелин и Елин Пелин - Септември; участък Ихтиман - Септември, в обхвата от км 87+ 735 до км 90+916", на територията на гр.Белово, община Белово, област Пазарджик.