Списък на възрастните хора от община Белово, предоставен от НОИ, които ще получават ваучери от кампанията "Великден за всеки"

Заповед за определяне на противопожарен сезон на Областен управител на област Пазарджик.

Разпределение на общински пасища и мери от собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни във връзка с чл.37 и, ал.5 от ЗСПЗЗ.

Агенция по заетостта

ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА" гр. Септември

Уведомява работодателите, че разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта /ЗНЗ/ през м. април 2016 г.

Обявление за разкриване на нови работни места

Обявление за разкриване на нови работни места

УВАЖАЕМИ ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ,

Съгласно разпоредбите на чл. 37и от ЗСПЗЗ  до 10.03.2016 г./вкл./ Община Белово обябвява Прием на заявления  за предоставяне на пасища и мери от общински поземлен фонд.

УВАЖАЕМИ ДАНЪКОПЛАТЦИ, 

            Уведомяваме Ви, че от 01.02.2016 г. започна плащането на данък върху недвижимите имоти, такса битови отпадъци и данък върху превозните средства за 2016 г.  Дължимите налози може да заплатите на две равни вноски както следва: