УВАЖАЕМИ ДАНЪКОПЛАТЦИ, 

            Уведомяваме Ви, че от 01.02.2016 г. започна плащането на данък върху недвижимите имоти, такса битови отпадъци и данък върху превозните средства за 2016 г.  Дължимите налози може да заплатите на две равни вноски както следва:

Община Белово на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ обявява, че е изработен проект ЧИ ПУП –  ПЗР  на квартали: 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 10а, 11, 12, 12а, 13, 14, 15, 15а, 15б, 16, 17, 19 и 21 с изменение на  ИПРЗ от 1971 г. и ПУП – ПУР от 2008 г. на курорт Чаира, в землище с. Сестримо, общ.Белово, изготвен съгласно Техническо задание към ПУП –  ПЗР  прието с решение № 782/ 30.01.2015 г. на ОС-Белово и във връзка с решение № 803/ 27.02.2015 г. на ОС-Белово.

УВАЖАЕМИ ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ,


Съгласно разпоредбите на ЗСПЗЗ и Решение № 44/28.01.2016 г. на Общински съвет – Белово община Белово предоставя под наем пасища и мери от общински поземлен фонд без търг или конкурс на собственици или ползватели, чиито животновъдни обекти са регистрирани на територията на община Белово и притежават пасищни селскостопански животни, вписани по надлежния ред в интегрираната информационна система на БАБХ, съобразно броя и вида на регистрираните животни за срок от 5/пет/ години и годишна наемна цена от 10 лв./дка.

Провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища
в страната и в чужбина, за времето от 16.05.2016 г. до 07.06.2016 г. в
61-ва механизирана бригада – Карлово и
2-ра механизирана бригада – Стара Загора

Обява - Изтегли

Приложено изпращаме Ви съобщение за публично обявяване, съгласно чл.62а ал.1 и ал.2 за открита процедура, за издаване на разрешително за ползване на воден обект - Река Марица, част от водно тяло с код BG3MA900R201 - "Река Марица от град Долна Баня до град Белово", с цел заустване на температурно замърсени производствени отпадъчни води за проектиране на обект: "Електрическа топлоцентрала за производство на електрическа и топлинна енергия от биомаса с растителен произход с електрическа мощност 1,5 MW", град Белово, община Белово, Област Пазарджик.

От месец май 2015 година в община Белово се реализира проект „Нови възможности за грижа” по Схема за безвъзмездно предоставяне на финансова помощ „Нови алтeрнативи”, финансиран от ОП ”РЧР”, Европейски социален фонд. По проекта се осъществяват дейности по предоставяне на социалната услуга „Личен асистент”. Обслужваните потребители са 42 лица и деца с увреждания, като има назначени 35 лица като лични асистенти на 4, 6 или 8 часов работен ден.

На основание Заповед № 30/22.01.2016г. на Кмета на Община Белово,област Пазарджик, обявява търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5/пет/ години на имоти, публична общинска собственост.

На 21.12.2015 година кметът на община Белово - инж. Костадин Варев подписа договор с МТСП по проект "Център за почасово предоставяне на социални услуги в общността или в домашна среда - община Белово".