ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА"- ГР. СЕПТЕМВРИ

ОБЯВЯВА

ПРОЦЕДУРА ЗА ПРИЕМ НА ЗАЯВКИ И ПОДБОР НА РАБОТОДАТЕЛИ ОТ ЧАСТНИЯ СЕКТОР ПО КОМПОНЕНТ 1 ПО ПРОГРАМА ЗА ОБУЧЕНИЕ И ЗАЕТОСТ НА ПРОДЪЛЖИТЕЛНО БЕЗРАБОТНИ ЛИЦА

ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА"- ГР. СЕПТЕМВРИ

ОБЯВЯВА

ПРОЦЕДУРА ЗА ПРИЕМ НА ЗАЯВКИ И ПОДБОР НА РАБОТОДАТЕЛИ ОТ ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР ПО КОМПОНЕНТ 2 ОТ ПРОГРАМА ЗА ОБУЧЕНИЕ И ЗАЕТОСТ НА ПРОДЪЛЖИТЕЛНО БЕЗРАБОТНИ ЛИЦА

Документи:

Заповед № 237 / 27.06.2016 г. / - Изтегли

Открита процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект – р.Марица с цел – „Изграждане на нови съоръжения за линейна инфраструктура пресичаща воден обект (мост)" в землището на град Белово ЕКАТТЕ 03592, община Белово, област Пазарджик.

Агенция по заетостта Дирекция "Бюро по труда" гр. Септември уведомява работодателите, че разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта /ЗНЗ/ през м.Юни 2016 г.

Уведомяване на собствениците на земеделска техника и горска техника за предвидените технически прегледи на ЗГТ

Уведомление за инвестиционно намерение от "Теленор България" ЕАД за: Изграждане на Базова станция : 3234 върху съществуваща кула и в съществуваща сграда, находящи се в ПИ с идент : 03592.2.1072 по КК и КР на гр. Белово, м."Полето", община Белово, облас Пазарджик.