Проект на Наредба за публично-частно партньороство.

Заповеди - ОД "Земеделие" - гр. Пазарджик.

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Белово на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ обявява, че във връзка с изготвяне на ПУП и технически проекти за проект „Модернизация на железопътната линия София-Пловдив: железопътни участъци София-Елин Пелин и Елин Пелин-Септември” за участък Ихтиман-Септември са изготвени:

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Белово обявява на заинтересованите граждани, че във връзка със заявление вх. № АО-475/08.03.2016 г. от Васил Иванов Атанасов, решение № 84/30.06.2016 г. на ОС-Белово и Протокол № 5/09.08.2016 г. на ЕСУТ (решение IV) е прието ЧИ ПУП - ПР на УПИ IX - "Озеленяване", кв.63 /ПИ с идентификатор 03592.502.9614 / гр. Белово.

Документи:

Обявление / 16.08.2016 г. / - Изтегли

 

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Белово обявява на заинтересованите граждани, че във връзка със заявление вх. № УТ-830/15.07.2016 г. от "КМХ Белово" ЕАД чрез Севдалина Антонова Аспарухова и Решение № 49/12.02.2016 г. на ОС-Белово и Протокол № 5/09.08.2016 г. на ЕСУТ (решение III) е прието ЧИ ПУП - ПР на УПИ I-"Завод за хартия", кв.5, /ПИ с идентификатор 03592.501.1480 / гр. Белово.

Документи:

Обявление / 16.08.2016 г. / - Изтегли

 

ОБЯВЛЕНИЕ - ОС "Земеделие" - Септември съобщава а заинтересованите лица, че са изготвени предварителни регистри на имотите по чл. 72., ал.3 от ППЗСПЗЗ, участващи в процедурата за създаване на масиви за ползване в землищата на: Община Септември, Обшина Белово, Община Лесичово.

За които да подадени декларации и заявления за участие в споразумения за ползване за стопанската 2016.2017г.

Регистрите и картите са на разположение в офис Септември, Офис Белово и офис Лесичово на общинската служба по земедели.

Дирекция "Бюро по труда" - гр. Септември уведомява работодателите, че разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта /ЗНЗ/ през м. Юли 2016 г.

Работодателите могат да получат допълнителна информация и подадат заявки за свободни работни места в 7 - дневен срок до: 04.08.2016 г. /включително/ на адрес: Дирекция "Бюро по труда" – Септември, бул. "България" № 19

Обявата е публикувана във вестник "Сега" на 28.07.2016 г. Срока за кандидатстване на работодателите е до 04.08.2016 г. включително.

Община Белово - "Спортни бази и спорт за всички" организира на 29.07.2016 год. от 16:00 часа, в заседателната зала на общинска администрация гр.Белово, общо събрание за учредяване на Волейболен клуб.