Контактни точки и документи във връзка със заболяването "Син език.

Приложения: Изтегли

Списък на официалните ветер.лекари: Изтегли

Списък на служителите в общински служби - Земеделие: Изтегли

Заповед: Изтегли

До участниците в открита процедура по реда на ЗОП изх. номер РОП-152/13.08.2014 с предмет: Изпълнение на СМР на обект: "Обновяване на туристическата инфраструктура в община Белово, чрез дейности по основен ремонт на музейна сграда и превръщането й в посетителски център за представяне на местното културно и природно богатство."

Документ:

Изтегли

 

Проектът е с наименование „Подобряване на професионалната компетентност на служителите в община Белово“ и е съфинансиран от ЕС чрез Европейския социален фонд.
    Проектът изцяло отговаря на стратегическата цел на ОПАК  „Подобряване на работата на държавната администрация за реализиране на ефективни политики, качествено обслужване на гражданите и бизнеса и създаване на условия за устойчив икономически растеж и заетост“.
    Обща цел на проекта е повишаване на професионалната компетентност на служителите в общинска администрация Белово за по-ефективно и ефикасно изпълнение на задълженията.

На основание чл. 71, ал. 2 и ал. 3 от Изборния кодекс и Решение № 647 -НС/ 05.08.2014 на Централната избирателна комисия, образувам избирателните секции и утвърждавам тяхната номерация и адрес за произвеждането на Изборите за народни представители в 43 – то Народно събрание на 5 октомври 2014 г. на територията на община Белово.

 

Документ:

Заповед №  362 / 12.08.2014 г. изтегли

„МИГ - Белово, Септември, Велинград“ обявява  СЕДМИ ПРИЕМ на Заявления за подпомагане по Стратегията за местно развитие в пeриода 2011-2013 г.

 

Документ:

ПОКАНА  изтегли

Във връзка с чл. 72, ал.3 и ал.4 от ППЗСПЗЗ,

 

Общинска служба по земеделие гр. Белово обявява за разглеждане предварителни регистри на имоти за ползване в землищата на гр. Белово, община Белово.

Материалите се намират в сградата на общинската служба гр. Белово,

ул.’’Христо Ботев’’ №  12, ет. 4