Съобщение относно откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект - язовир "Белмекен" с цел промишлено водоснабдяване.

Община Белово в качествтото си на Възложител на основание чл.6, ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване оценка на въздействието върху околната среда (НУРИОВОС), уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че осигурява обществен достъп до Информацията за преценяване необходимостта от ОВОС по Приложение No.2 към чл. 93, ал.1, т.2 от Закона за опазване на околната среда за своето инвестиционно предложение за:
"Изграждане на инсталация за компостиране на зелени и/или биоразградими отпадъци с капацитет 2000 т/г." в законоустановения срок.

Днес 30.03.2017 г. в 10:30 часа в изпълнение на Решение № 339 от 24.02.2017г.на ОбС - гр. Белово и Заповед № 123 от 11.04.2016г. на Кмета на община Белово е назначена комисия в състав:

При проявен интерес, всеки заинтересован може да направи искане за закупуване, адресирано до община Белово, както и оглед на имотите.

 Съобщение за публично обявление за издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти "Река Крива река и река Чаирска - ПБВ".

УВАЖАЕМИ ДАНЪКОПЛАТЦИ,    

Уведомяваме Ви, че от 09.02.2017 г. започна плащането на данък върху недвижимите имоти, такса битови отпадъци и данък върху превозните средства за 2017 г.  Дължимите налози може да заплатите на две равни вноски както следва:


- първа вноска до 30.06.2017 г.
- втора вноска  до 31.10.2017 г.

Министърът на околната среда и водите, на основание чл. 62а, ал.1 във връзка с чл.52, ал.1, т.1, буква "а" от Закона за водите обявява, че е постъпила административна преписка с искане за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект.

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ И ОБСЪЖДАНЕ НА ИЗГОТВЕНИЯ ПРОЕКТ ЗА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА БЕЛОВО