УВЕДОМЛЕНИЕ
за инвестиционно предложение

от "Импрегнация 2000" АД, гр. Белово. Индустриална зона, тел. 03581 / 2126
 

Уважаеми г-н Кмет,

Уведомяваме Ви, че "Импрегнация 2000" АД
има следното инвестиционно предложение: Изграждане на площадкова газопреносна линия и котелно на природен газ на територията на Завод за импрегниране на дървени траверси в ПИ Н 000352, землище на с. Момина клисура, община Белово.

Решение № ПК-07-ЕO/2017 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на директора на РИОСВ - Пазарджик

 

Документи:

Решение № ПК-07-ЕO/2017 г. - 17.05.2017 - Изтегли

РЕШЕНИЕ № 355/31.03.2017

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 129, ал. 1  от ЗУТ Общински съвет – Белово реши:

ОДОБРЯВА ПУП – ПРЗ на ПИ № 000093 в землище на с. Сестримо, като територия за рекреационни дейности „вилна зона”, ЕКАТТЕ 66319 Община Белово, Област Пазарджик.

Председател:

В. Савов

Документи:

Решение / 16.05.2017 г. / - Изтегли

 

Община Белово в качеството си на бенефициент по Проект "Развитие на ЦСРИ на лица в неравностойно положение и техните семейства в община Белово", по процедура BG05M9OP001-2.005 "Активно включване", договор № BG05M9OP001-2.005-0117-C01, ще осъществи подбор на ръководител - 1бр.

О Б Я В А

„НАЦИОНАЛНА  ЕЛЕКТРИЧЕСКА  КОМПАНИЯ”  ЕАД

На основание чл. 97, ал. 4 във връзка с чл. 81, ал. 1, т. 2 от Закона за опазване на околната среда

УВЕДОМЯВА

всички заинтересувани физически и юридически лица, че са организирани срещи за обществено обсъждане на доклад за оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) с всички приложения към него за инвестиционно предложение:

Проект „Яденица” за Увеличаване на обема на долния изравнител на ПАВЕЦ „Чаира” чрез изграждане на язовир „Яденица” и реверсивен напорен тунел за връзка с язовир „Чаира”.

към чл. 4, ал. 1 от Наредбата за ОВОС
(Ново - ДВ, бр. 12 от 2016 г.,
 в сила от 12.02.2016 г.)                  
      
ДО
ДИРЕКТОРА НА
РИОСВ ПАЗАРДЖИК


У В Е Д О М Л Е Н И Е
за инвестиционно предложение

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“ 2014-2020 ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ № BG05M9OP001-2.005 “АКТИВНО ВКЛЮЧВАНЕ“

НА ВНИМАНИЕТО НА ЖИТЕЛИТЕ ОТ ОБЩИНА БЕЛОВО!!!


НА 08. 05. 2017 г. ОТ 08:00 ЧАСА ЩЕ СЕ ИЗВЪРШИ ДЕЗАКАРИЗАЦИЯ НА ТРЕВНИТЕ ПЛОЩИ ПРОТИВ КЪРЛЕЖИ И КОМАРИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД БЕЛОВО И ПРИЛЕЖАЩИТЕ СЕЛА ОТ ОБЩИНАТА.

 

ОТ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ