ОБЩИНА БЕЛОВОтърси да назначи служител по реда на КТ по заместване

Позиция: Медицинска сестра / Фелдшер в СОУ Александър Иванов –Чапай гр.Белово

Код по НКПД 22215001

Изискване към кандидатите

Средно или висше медицинско образование

ОБЯВА

    НЧ „Св. Св. Кирил и Методий-1927” съвместно със  СОУ ”Ал. Иванов - Чапай”, гр. Белово организира поклонение в памет на Апостола на българската свобода - Васил Левски, което ще се състои на 19.02.2015 г. от 10.00 ч. в двора на музея в гр. Белово.

     Поканват се гражданите да присъстват.

Община Белово на основание чл. 128, ал. 1 и ал. 2 от ЗУТ обявява, че е приет ПУП – Парцеларен план за трасе на подземен електропровод в землището на с.Габровица, общ. Белово, свързващ кв. 10 от кв. „Хановете” (спирка „Бойка”) със с. Габровица, минаващ през път ІV клас – ПИ с № 000 091.

На 9 февруари /понеделник/ 2015 г. ще се проведе изнесена приемна на областния управител на Област ПазарджикТрендафил Величков за гражданите на Община Белово.

О Б Я В А

От  „НАЦИОНАЛНА  ЕЛЕКТРИЧЕСКА  КОМПАНИЯ"  ЕАД

На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда на инвестиционни предложения (ДВ бр. 25 / 2003 г.)

У В Е Д О М Я В А М Е:

Съобщение за публично обявяване за издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект - р. Яденица, с цел "Изграждане на нови, реконструкция или модернизация на съществуващи системи и съоръжения за водовземане от повърхностни води " и "Линейна инфраструктура, пресичаща воден обект - провод" в землището на гр. Белово, община Белово, област Пазарджик.