Заповед № ТУ-146/24.07.2017 г. на Областен управител на област Пазарджик за изработване на ПУП-ПП за обект на техническата инфраструктура - трасе на въздушен електропровод.

Приложено, изпращаме Ви Заповед № РД-02-15-69 / 25.07.2017г. на заместник - министъра на регионалното развитие и благоустройството за разрешаване изработването на Подробен устройствен план (ПУП) за обект: "Увеличаване на обема на долния изравнител на ПАВЕЦ "Чайра" с изграждане на язовир "Яденица" и реверсивен напорен тунел за връзка с язовир "Чайра" (Обект "Яденица") на територията на: община Велинград - с. Пашово, с. Юндола и община Белово - гр. Белово, с. Сестримо, за разгласяване по реда на чл. 124б, ал.2 от Закона за устройство на територията.

За вас работодатели

Агенция по заетостта

Дирекция "Бюро по труда"- Септември

Уведомява работодателите от общините Септември и Белово, че разполага с финансови средства за сключване на договори по програми за обучение и заетост по Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ), както следва:

ОБЯВА

Уведомяват се гражданите на община Белово, че в ПИ № 000352 на територията на "Импрегнация 2000" АД ще се изгражда обект "Площадкова газопреносна линия и котелно на природен газ".

Проектът ще отговаря на всички действащи изисквания за опазване на околната среда.

Обектът ще бъде завършен до края на Септември 2017 г.

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ" 2014-2020
ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ
№ BG05M9OP001-2.005 "АКТИВНО ВКЛЮЧВАНЕ"

П О К А Н А

Уважаеми клиенти,
Булгаргаз ЕАД ни уведоми неофициално, че в периода 28.08.2017 - 02.09.2017 г. са възможни смущения в газоподаването, включително прекратяването му в следствие на изпитания по транзитния газопровод на територията на Украйна и Румъния. Газоснабдяването ще се извършва за сметка на резервите по мрежата и хранилището в с.Чирен.

Възможно е да не се стигне до спиране на газоподаването но не е сигурно.

Настоящото писмо е предварително предупреждение за да можете да си планирате производствените процеси предварително.

Конкретните данни по предстоящото спиране ще Ви бъдат съобщени след изясняването им.

Община Белово в качеството си на бенефициент по Проект "Център за социална интеграция и рехабилитация" - община Белово по Оперативна програма
"Развитие на човешките ресурси", Процедура BG05M9OP001-2.005 "Активно включване" и на основание Договор № BG05M9OP001-2.005-0117, ще осъществи подбор на:  Рехабилитатор - 1бр

Инвестиционно Предложение (ИП) "Преустройство и ремонт на съществуваща многофункционална сграда в люпилня и реконструкция на съществуващи рибарници" в УПИ І-172, м.Яденица, Община Белово.