За Вас работодатели

Агенция по заетостта
Дирекция "Бюро по труда" - гр. Септември

Уведомява работодателите от общините Септември и Белово, че разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на насърчителни мерки за заетост и обучение и обучение на възрастни по Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ) през 2019г., както следва:

ПРОТОКОЛ

Днес 14.03.2019г. в 10.30 часа в изпълнение на Решение № 339 от 24.02.2017г. на ОбС - гр. Белово и Заповед № 123 от 11.04.2016г. на Кмета на община Белово е назначена комисия в състав:

Председател: инж. Анета Кечева - ДД "Специализирана администрация"

Членове:
1. Ненка Тодорова - Зам.-кмет и гл. счетоводител
2. Мария Иванова Митова-Тодорова - юрист
3. Любка Хаджийска - гл.спец. "УС и УТ"
4. Ирена Искрова - гл. спец. "УС и ХП"

Която се събира със задача да разгледа подадените заявления по реда на чл.37 и, ал.5 от ЗСПЗЗ за участие в процедурата за отдаване на общински пасища и мери на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ.

П О К А Н А

за участие в еднодневна информационна среща,
свързана с подготовка на проекти по
Мярка 2.2.1 "Активно приобщаване, включително с оглед насърчаване на равните възможности и активното участие и по-добрата пригодност за заетост" от стратегията за ВОМР на МИГ "Белово, Септември, Велинград" посредством процедура на подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.017 МИГ "Белово, Септември, Велинград".

П О К А Н А

за участие в еднодневна информационна среща,
свързана с подготовка на проекти по
Мярка 2.2.1 "Активно приобщаване, включително с оглед насърчаване на равните възможности и активното участие и по-добрата пригодност за заетост" от стратегията за ВОМР на МИГ "Белово, Септември, Велинград" посредством процедура на подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.017 МИГ "Белово, Септември, Велинград".

ВОМР с подкрепата на ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
"Развитие на човешките ресурси" 2014 – 2020

"Местна Инициативна Група - Белово, Септември, Велинград" кани желаещите да представят проектни предложения по ОПРЧР Мярка 2.2.1 "Активно приобщаване, включително с оглед насърчаване на равните възможности и активното участие и по-добрата пригодност за заетост“ от стратегията за ВОМР на МИГ "Белово, Септември, Велинград“ посредством процедура на подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.017 "МИГ Белово, Септември, Велинград - активно приобщаване, включително с оглед насърчаване на равните възможности и активното участие и по-добрата пригодност за заетост“.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

ОТ
"В и К - Белово" ООД

Уважаеми абонати,

Уведомяваме Ви, че поради извършване на ремонтни дейности/аварии/, дезинфекция по водопроводната мрежа, чиито оператор е ВиК - Белово ООД, ви уведомяваме, че се налага да се преустанови временно водоподаването на питейна вода, както следва:

ЗАПОВЕД
№ 60 / 08.03.2019г.
град Белово

На основание чл.44, ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с Наредбата за условията и реда за изхвърлянето, събирането (включително разделното), транспортирането, претоварването, оползотворяването и обезвреждането на битови, строителни, биоразградими, опасни и масово разпространени отпадъци на територията на община Белово Раздел 11 чл.7, т.10, относно предстоящите СИРНИ ЗАГОВЕЗНИ - Поклади - през месец март 2019год, с оглед спазване на местните празници при запалване на традиционните огньове