Уведомление

за инвестиционно предложение

от "БГ КАПРА" ЕООД със седалище и адрес на управление: гр.Сапарева баня, ул. Хан Аспарух 12, ЕИК 204243400, представлявано от Станимира Маркова

О Б Я В Л Е Н И Е

ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

                        по чл.62а , ал.3,т.2 и във връзка с чл.127, ал.1 от ЗУТ

На основание чл.62а, ал.3,т.2 и във връзка с чл.127, ал.1 от ЗУТ, ще се проведе обществено обсъждане за промяна предназначението на ПИ с идентификатор 03592.502.2095 по КККР на гр. Белово,  номер  по предходен план -1545,кв.30,УПИ  XIX-Озеленяванепо ПУП на гр.Белово в  незастроен имот за жилищни нужди.

Общественото обсъждане, ще се проведе на 23.01.2017г. от 14.00 ч. в Община Белово, ет.4 голяма заседателна зала.

Уведомление

за инвестиционно предложение

от "Профарм 2000" ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. Лозенец, бул. Джеймс Баучер 54 ЕИК 204244484, представлявано от Йован Спасов.

Уведомление

за инвестиционно предложение

от "Голд Барн" ЕООД, гр. Созопол, ул. Драва № 10, ЕИК 204243820, представлявано т Лиляна Николаева Христова.

"Голд Барн" ЕООД има следното Инвестиционно предложение: ИЗГРАЖДАНЕ НА ОБЕКТ ПРОИЗВОДСТВЕНИ И ОБСЛУЖВАЩИ СГРАДИ - сгради за селскостопански дейности / животновъдни обекти за кози майки и техните приплоди в УПИ I-производствени и складови дейности, кв. 116А, гр. Белово, общ. Белово, обл. Пазарджик.

Уведомление за инвестиционно предложение от "Хен хаус" ЕООД.

Община Белово на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ обявява, че с Решение № 278/15.11.2016 г. на ОС-Белово е одобрен проект за ЧИ ПУП –  ПЗР  за квартали: кв.75, кв.116а, кв.74, кв.76, кв.78, кв.122, кв.117 по плана на гр.Белово, община Белово, област Пазарджик, като се променя отреждането за производствени и складови дейности.

Обява

За обществеността

Уведомяваме Ви, че "Валди МК" ЕООД има следното инвестиционно предложение:

"Изграждане на Административно-битова сграда и навес за земеделско стопанство в УПИ XI 349, кв. 19, с.Аканджиево, общ. Белово, обл. Пазарджик и система за капково напояване XI-349, XIV-351".

Уважаеми г-н/г-жо Кмет,

Във връзка с гроздоберната кампания 2016 г., Ви напомняме, че съгласно чл. 8 на Регламент 436/2009 г., всички производители на винено грозде са длъжни да подадат декларации за произведените количества грозде за реколта 2016 г. Същите трябва да бъдат подадени в два екземпляра в офиса на ТЗ на ИАЛВ гр. Пловдив.