До Кмета на гр. Белово

У В Е Д О М Л Е Н И Е

От "БулгарМин Инженеринг" АД - гр. Панагюрище
ЕИК: 112532478
ул. "Гаврил Кръстевич" 2

Уважаеми Господин Кмет,

Уведомяваме Ви, че ще се извършва взривяване на 27.03.2018 г. в периода между 13:00 - 18:00 часа в кариера "Малък Гайтановец" - гр. Белово.

За вас работодатели

Агенциа по заетостта Дирекция "Бюро по труда" - Септември

Уведомява работодателите от общините Септември и Белово, че разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ) през 2018 г.


- Безработни на "зелени работни места" (чл. 55д от ЗНЗ)
- Обучение на възрастни по чл. 63 от ЗНЗ

ОБЯВА

Връзка с избор на изпълнител за организиране и провеждане на "Професионално информиране, консултиране и ориентиране" по проект "Разкриване на център за социална рехабилитация и интеграция на лица в неравностойно положение и техните семейства в община Белово", Схема за безвъзмездна финансова помощ "Активно включване" по Оперативна програма развитие на човешките ресурси, договор № BG05M9OP001-2.005-0117– С01.

УВЕДОМЛЕНИЕ

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ,
УВЕДОМЯВАМЕ ВИ, ЧЕ ПО ДАННИ НА "БУЛГАРМИН ИНЖЕНЕРИНГ" АД-ГР. ПАНАГЮРИЩЕ,
НА 27.03.2018 г. В ПЕРИОДА МЕЖДУ 13:00 – 18:00 ч. В КАРИЕРАТА "МАЛЪК ГАЙТАНОВЕЦ" ГР. БЕЛОВО ЩЕ СЕ ИЗВЪРШИ ВЗРИВЯВАНЕ.

 

Общинска администрация-Белово

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.) , "АЛЕКСА-БЪЛГАРИЯ" ЕООД, ЕИК: 203955416, област Пазарджик, община Белово, гр. Белово ПК4470, ул. “Освобождение" № 62, ет. 2

 

За вас работодатели
Агенция по заетостта
Дирекция "Бюро по труда" - Септември

Бюрото по труда в град Септември започва прием на заявления на безработни лица за включване в обучение за придобиване на професионална квалификация.
Безработните лица, които искат да се обучат и да си намерят работа, могат да подадат заявление в бюрото по труда за обучение по професия:

ДО
ОБЩИНА БЕЛОВО

Дата 20.02.2018

ОТНОСНО: Профилактични ремонтни дейности на електросъоръжения

Уважаеми клиенти,

С цел подобряване качеството на предлаганите от нас услуги и свеждане до минимум причините за поява на аварийни ситуации, се налага извършване на профилактични ремонтни дейности по електросъоръжения, които захранват Ваши обекти. Тези дейности ще предизвикат временно прекъсване на електрозахранването на обектите, фигуриращи в приложената таблица, съдържаща и информация за времето и продължителността на прекъсванията.