Съобщава на заинтересованите лица и население, че има инвестиционно предложение за: "Добив скални материали от находище "Чешмата" с площ 0,263 кв.м в землището на с.с. Дъбравите и Мененкьово".

Уважаеми съграждани,

През месец ноември  предстои приемането на бюджета на Община Белово за 2015 година. По традиция това става след широко обществено обсъждане с местната общност, за да може да се вземат предвид мненията, препоръките и предложенията на гражданите, бизнеса и неправителствените организации.

На основание чл.84.ал.2от Закона за публичните финанси и  чл. 29 и чл. 30 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности, както и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на Бюджета на Община Белово, представяме на Вашето внимание   проекта на бюджет на община Белово за 2015г.

От 24 ноември /понеделник/ до  28 ноември /петък/  от 10,00 до 16,00 часав Дирекция „Бюро по труда” гр. Септември и филиал Белово ще се реализира  Инициатива „Отворени врати за младежи”.

Наредба за условията и реда за изхвърлянето, събирането (включително разделното), транспортирането, претоварването, оползотворяването и обезвреждането
на битови, строителни, биоразградими, опасни и масово разпространени отпадъци на територията на Община Белово.

На основание  чл.6, ал.9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ДВ, бр.94 от 30 Ноември 2012 г.).

Община Белово търси да назначи служители по реда на КТ за Център за настаняване от семеен тип за хора с физически увреждания в с.Дъбравите