О Б Я В Л Е Н И Е

Министърът на регионалното развитие и благоустройството, на основание чл. 34а, ал. 3 от Закона за държавната собственост (ЗДС) обявява, че е започнала процедура по отчуждаване на имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект "Модернизация на железопътната линия София – Пловдив, железопътни участъци София – Елин Пелин и Елин Пелин – Септември; участък Ихтиман - Септември", в землището на село Сестримо, община Белово, област Пазарджик, подробно описани в Решение № 727 на Министерския съвет от 2020 г.

Инвестиционно предложение (ИП): "Аварийно укрепване на десен и среден устой на мост за "Дунева махала" и изграждане на подпорни стени на десен и ляв бряг на река Марица в с.Момина Клисура, общ.Белово, обл.Пазарджик, внесено с уведомление с вх.№ ПД-01-565/08.10.2020г."

Заповеди за разпределение на масивите за ползване на земеделски земи  в землищата на община Белово, за стопанската 2020-2021 г.

ДО
ДИРЕКТОРА НА БДИБР ПЛОВДИВ

ЗАЯВЛЕНИЕ

За изменение и продължаване
на разрешително № 32170677/24.07.2019 за ползване на
повърхностен воден обект

СЪОБЩЕНИЕ

От
"В и К - Белово" ООД

Информираме Ви, че поради наложилото се почистване на резервоара в кв. "Разсадника", се налага спиране на водоподаването за жителите от квартала, които се водоснабдяват от този резервоар, до приключване на дейността по почистването му.

"В и К - Белово" ООД

О Б Я В А

От 05.10.2020 г. стартира процедура за кандидатстване в централните ведомства по Програма „Старт на кариерата” за заетост през 2021 г.

Срок на кандидатстване до 30.10.2020 г. включително.

Изплащане на обезщетения на сервитутно право на имоти, съгласно чл.210 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ за изграждане на обект: "Модернизация на железопътна линия София - Пловдив: Железопътни участъци София- Елин Пелин и Елин Пелин – Септември" – разположени в землището на с. Момина Клисура с ЕКАТТЕ и с. Габровица с ЕКТТЕ 14163, община Белово.

СЪОБЩЕНИЕ

От
"В и К - Белово" ООД

Уважаеми абонати,
Уведомяваме Ви, че поради извършване на ремонтни дейности/аварии/, дезинфекция по Водопроводната мрежа, чиито оператор е "В и К - Белово" ООД, ви уведомяваме, че се налага да се преустанови временно водоподаването на питейна вода, както следва: