С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Поради аварийна дейност "В и К" Белово ООД временно ще преустанови водоснабдяването в град Белово на следните улици:

бул."Освобождение
ул."Раковица"
ул."Щрабан войвода"
ул."Кокиче"
ул."Климент Охридски"
ул."Акациева"

ПРЕСЦЕНТЪР - АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА
Информация до медиите
18.01.2019г.

Нов разширен прием на заявления от родители за осигуряване на детегледачи

Агенцията по заетостта стартира нов разширен прием на заявления по проект "Родители в заетост" в периода 21 Януари - 28 Февруари 2019г. Проектът е съфинансиран от Европейския социален фонд на Европейския съюз чрез Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 и подпомага родителите за по-доброто съвместяване на професионалния с личния живот, като същевременно предоставя възможност за заетост на безработни лица за полагане на грижи за отглеждане на деца.

На 16.01.2019год. в община Белово е постъпило "Приложение № 2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС"
придружено с Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС

0т "Кемпфайър БГ" ЕООД ; ЕИК: 204364474; с.Аканджиево, Община Белово, Област Пазарджик ул. Четвърта 6
и приложени към него документи, които са обявени на 16.01.2019год. на информационното табло в деловодството на Община Белово.

Министъра на околната среда и водите, на основание чл.72, ал.1,т.2 и чл.75,ал.1 във връзка с чл.52,ал.1,т.1,буква "a" от Закона за водите и чл.49, ал.2 от Наредбата за ползването на повърхностните води обявява, че започва процедура за изменение на раздел "Лимит на ползваната вода" от Разрешително №1280/05.11.2002 г. (за водовземане от повърхностен воден обект - язовир "Белмекен", с цели на водовземане - питейно-битово водоснабдяване, промишлено водоснабдяване и охлаждане), както следва:

Изх. № ФД -1610/27.12.2018 година.

Община Белово кани местната общественост на 11.01.2019год. от 16.00 часа в залата на общински съвет Белово, етаж 4-ти на
ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПОЕМАНЕ НА ДЪЛГОСРОЧЕН ДЪЛГ, С ЦЕЛ ФИНАНСИРАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ В ПОЛЗА НА МЕСТНАТА ОБЩНОСТ НА ОБЩИНА БЕЛОВО.

На основание чл. 84, ал. 6 от Закона за публичните финанси и Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Белова , кметът на Община Белово г-н Костадин Варев кани местната общност на

ОБЩИНА БЕЛОВО

РЕШЕНИЕ № 596/31.10.2018 г.

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.110, ал.1, т.5 и чл.129, ал.1 от ЗУТ Общински съвет – Белово реши:

ОДОБРЯВА проект на ПУП – ПП (парцеларен план) за трасе, обект: Захранващ водопровод, кабел и канал до имот 000087 в т.ч. и новообразуван УПИ "За изграждане на компостиране на битови отпадъци" в местността "Вучата могила", землище Дъбравите, ЕКАТТЕ 24414, Община Белово.

Председател на ОбС:
В. Савов

ВОМР с подкрепата на ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
"Развитие на човешките ресурси 2014 – 2020"

МИГ "Белово, Септември, Велинград", кани желаещите да представят проектни предложения по мярка 1.7 "Приспособяване на работниците, предприятията и предприемачите към промените" от стратегията за ВОМР на МИГ "Белово, Септември, Велинград" посредством процедура чрез подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ: № BG05M9OP001- 1.033 "МИГ Белово, Септември, Велинград - приспособяване на работниците, предприятията и предприемачите към промените"