На основание чл.37ж ал.4 от ЗСПЗЗ, във връзка с §3 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ (осн. - дв.бр. 13 от 2017 г. в сила от 07.02.2017 г. ) и във връзка с чл. 3, ал.3, т.1 от Устройствения правилник на Областните дирекции "Земеделие".

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА,чл.124 и чл. 125 ал.2 от Закона за горите, писмо с изх. № 06-00- 16/20.02.2017 г. на ТПДГС - Белово.

УВАЖАЕМИ ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ,

Съгласно разпоредбите на чл. 37и от ЗСПЗЗ  до 10.03.2017 г./вкл./ Община Белово обябвява Прием на заявления  за предоставяне на пасища и мери от общински поземлен фонд.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 и чл.134  от ЗУТ Общински съвет – Белово реши:

Официално откриване - 15 часа, 14.01.2017 г, в сградата на музея

Съпътстващо събитие - представяне на "Накити Калияне"

Със Заповед № 15 от 10.01.2017 г. на кмета на община Белово инж. Костадин Варев дните от 12.01.2017 г. до 13.01.2017 г. (вкл.) са обявени за неучебни за цялата община Белово за всички училища, детски градини и ДЦДУ.

ОБЩИНА БЕЛОВО

Община Белово на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ обявява, че във връзка с изготвяне на ПУП и технически проекти за проект „Модернизация на железопътната линия София-Пловдив: железопътни участъци София-Елин Пелин и Елин Пелин-Септември” за участък Ихтиман-Септември са коригирани:

Във връзка с влезлите в сила изменения на Закона за автомобилните превози Разрешенията за извършване на таксиметров превоз на пътници са валидни до изтичането на срока, за който са издадени, но не по-късно от 31 декември 2016 година.