Уважаеми г-н/г-жо Кмет,

Във връзка с гроздоберната кампания 2016 г., Ви напомняме, че съгласно чл. 8 на Регламент 436/2009 г., всички производители на винено грозде са длъжни да подадат декларации за произведените количества грозде за реколта 2016 г. Същите трябва да бъдат подадени в два екземпляра в офиса на ТЗ на ИАЛВ гр. Пловдив.

ОБЩИНА БЕЛОВО търси да назначи служител по реда на КТ

Позиция: специалист "Счетоводител"
Код по НКПД 33433008

Дирекция “Бюро по труда”- Септември уведомява работодателите от общините Септември  и Белово, че разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на програми и насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ) през октомври 2016 г., както следва:

Проект на правилник, за устройството и дейността на Център за подкрепа за личностно развитие - Детски комплекс - Белово.

Проект на Наредба за публично-частно партньороство.

Заповеди - ОД "Земеделие" - гр. Пазарджик.

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Белово на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ обявява, че във връзка с изготвяне на ПУП и технически проекти за проект „Модернизация на железопътната линия София-Пловдив: железопътни участъци София-Елин Пелин и Елин Пелин-Септември” за участък Ихтиман-Септември са изготвени:

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Белово обявява на заинтересованите граждани, че във връзка със заявление вх. № АО-475/08.03.2016 г. от Васил Иванов Атанасов, решение № 84/30.06.2016 г. на ОС-Белово и Протокол № 5/09.08.2016 г. на ЕСУТ (решение IV) е прието ЧИ ПУП - ПР на УПИ IX - "Озеленяване", кв.63 /ПИ с идентификатор 03592.502.9614 / гр. Белово.

Документи:

Обявление / 16.08.2016 г. / - Изтегли