Съобщение относно обект "Рекултивация на депо за твърди битови отпадъци в землището на село Дъбравите"

Съобщение относно Предложение на кмета на Община Белово до ОС Белово за "Рекултивация на депо за твърди отпадъци в землището на село Дъбравите" и определяне на обекта за "Обект от първостепенно значение" по смисъла на ЗУТ и параграф 1, т.6 от ДР на ЗОС.

ЗАПОВЕД
№ 209/17.06.2020г.

На основание чл.44,ал.2 от ЗМСМА, и във връзка с писмо изх. № РД-12-02-504/15.06.2020г. на директора на ОД "Земеделие", гр.Пазарджик, на основание чл.4,ал.4 от Наредба №8121з-968/2014г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделски земи:

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

ОТ
"В и К - Белово" ООД

Уважаеми абонати,
Уведомяваме Ви, че поради извършване на ремонтни дейности/аварии/, дезинфекция по Водопроводната мрежа, чиито оператор е "ВиК - Белово" ООД, е възможно временно преустановяване на водоподаването на питейната вода:

За вас работодатели

Дирекция "Бюро по труда"- Септември провежда процедури за кандидатстване на работодатели за преференции по програми и насърчителни мерки за заетост и обучение на безработни лица

Дирекция "Бюро по труда" – Септември уведомява работодателите от общините Септември и Белово, че към 10.06.2020 година разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на насърчителни мерки за обучение и заетост и обучение на възрастни по Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ), както следва:

ДЕКЛАРАЦИЯ

Днес 23.03.2020г. долуподписаният инж.Костадин Варев - Кмет на община белово, ЕИК 000 351 558, гр. Белово, ул. Орфей №4a

Декларивам:

Противосвлачищните съоръжения за строежа на обект: "Укрепване на свлачища в кв.17 и кв.18, с.Габровица, община Белово" са разположени в:

- Урегулирани поземлени имоти (УПИ) VIII-126, УПИ IX-128; УПИ X-129, XI-130 в кв.17;
- УПИ XXXII-"За противоерозионни и укрепителни съоръжения и озеленяване" (образуван от УПИ XXVII-143, XXVII-138, УПИ XXIX-138. УПИ XXX-137, УПИ XXXI-134) в кв.18;
- В УПИ I-133, УПИ III-136, УПИ VIII-142, УПИ IX-146, УПИ XXVI-144, УПИ XXVI-145, в кв.18;
- В УПИ XI-130, кв.17 и УПИ I-133, УПИ VIII-142, УПИ IX-146, УПИ XXVI-144, УПИ XXVI-145, кв.18

по ПУП-ПРЗ на с.Габровица, одобрен със Заповед №248/1998г. и изменение ПУП-ПР за обект: "Свлачищни участъци в кв.17, 18, 25 и 26 с.Габровица, община Белово утвърдена с Решение №375/26.11.2009г. на ОС гр.Белово"

ИНЖ.КОСТАДИН ВАРЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА БЕЛОВО

Документи:

Декларация и удостоверение / 04.06.2020г. / - Изтегли

ЗАПОВЕД
№ 197/01.06.2020г.

Във връзка с реализация на проект "Неотложно аварийно укрепване на свлачища в кв.17 и кв.18 с.Габровица и издадени на основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.194 от ЗУТ Заповед № 131/27.03.2020г. Заповед №131a/27.03.2020г. и допусната явна фактическа и техническа грешка"

ЗАПОВЕД
№ 116Б / 23.03.2020г.

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.194,ал.1, 2 и 3 от ЗУТ, подписано споразумение между община Белово и МРРБ, изпратено писмо до собственик на УПИ XXIX-138, кв. 18 на с.Габровица и във връзка с реализация на проект "Неотложно аварийно укрепване на свлачище в кв.17 и кв.18 с.Габровица"