УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ, УВЕДОМЯВАМЕ ВИ, ЧЕ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС ЗАБОЛЯВАНЕТО АФРИКАНСКА ЧУМА ПО СВИНЕТЕ, ОТ 10.01.2020 г. ще започне извършването на проверки от ветеринарномедицински специалисти в личните стопанства за отглеждане на свине и при установяване на отглеждане на свине без регистрация на животновъдния обект, неспазване на мерките за биосигурност, без идентификация на животните и не съхраняване на документи ще се предприемат действия за евтаназия на животните по хуманен начин и налагане на глоба.

Общинска администрация – Белово

З А П О В Е Д
№ 23 / 21.01.2020г.

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл. 124 и чл. 125, ал.2 от Закона за горите и във връзка с писмо с изх.№ 06-00-2/07.01.2020г. на Директора на ТП "Държавно горско стопанство Белово" - гр. Белово,

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ "ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН"

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ
за издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект

О Б Я В А

Общински съвет – Белово открива процедура за избор на трима съдебни заседатели към Пазарджишки районен съд за мандат 2020 – 2024 година.

О Б Я В А

Общински съвет - Белово открива процедура за избор на един съдебен заседател към Пазарджишки окръжен за мандат 2020 – 2024 година.

Кандидатите за съдебни заседатели следва да отговарят на следните изисквания:

Общественото обсъждане по ЕО към ОУП ще се проведе на 14.01.2020год. от 11.00 часа в залата на общински съвет Белово, обявата за провеждане на консултации и документите са публикувани на сайта на Община Белово.

П О К А Н А

ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ ЗА НАМЕРЕНИЕ ЗА ПОЕМАНЕ НА ДЪЛГОСРОЧЕН ОБЩИНСКИ ДЪЛГ ОТ ОБЩИНА БЕЛОВО

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

На основание чл.15,ал.1 от Закона за общинския дълг, Общинска администрация Белово кани местната общност, всички обществени организации и юридически лица от общината да участват в публично обсъждане за намерение за поемане на дългосрочен дълг - временен безлихвен заем от Централния бюджет на Република България по реда на чл.103,ал.1 от Закона за публичните финанси, при следните параметри:

ДО
ДИРЕКТОРА НА
РИОСВ-ПАЗАРДЖИК

У В Е Д О М Л Е Н И Е
за инвестиционно предложение

от Община Белово, ул. Орфей, №4 A
Обл. Пазарджик, гр. Белово

УВАЖАЕМИ Г-Н/Г-ЖО ДИРЕКТОР,

Уведомяваме Ви, че ОБЩИНА БЕЛОВО

има следното инвестиционно предложение: РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛИЦИ В ГРАД БЕЛОВО, подобект: РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ЧАСТ ОТ ВОДОПРОВОДНАТА МРЕЖА НА ГРАД БЕЛОВО.