Проект на "Общ устройствен план /ОУП/ на община Белово" /Доклад/

Протокол на комисия за разпределение на пасища по чл. 37и от ЗСПЗЗ

Организиране и провеждане на "Професионално информиране, консултиране и ориентиране" на лица от целевата група ползващи услугите на ЦСРИ – гр. Белово.

ОП "ОКОЛНА СРЕДА 2014-2020"

Община Пазарджик стартира изпълнението на проект: "Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци за общини: Батак, Белово, Брацигово, Лесичово, Пещера, Пазарджик и Септември".

МИГ - Белово, Септември, Велинград отваря прием на проектни предложения по мярка 2.2 "Подобряване на производствения капацитет в МСП", финансирана от ОПИК 2014-2020г. от СВОМР на МИГ Белово, Септември, Велинград.

ДO
КМЕТА НА
ОБЩИНА БЕЛОВО

ул. "Орфей" № 4А
4470 гр. Белово

КОПИЕ:
"АЛЕКСА-БЪЛГАРИЯ" ЕООД

гр. Белово
ул. "Освобождение" № 62, ет.2

Относно: Преценяване на необходимостт от ОВОС на инвестиционно предложение: "Изграждане на промишлено предприятие за производство на алуминиеви детайли под налягане" в поземлен имот (ПИ) с индетификатор 03592.1.2239, м. "Крайчинец" по КККР на гр.Белово, обл. Пазарджик, с вх.№ ПД-01-1068/12.04.2018 г.

Дирекция "Бюро по труда"- Септември уведомява работодателите от общините Септември и Белово, че разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на програми и насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ) през април 2018 г., както следва:

Уважаеми младежи,

Заповядайте на 17.04.2018г. от 10.00 часа в Кафе - сладкарница "Загоре" гр.Септември, ул. "Симеон Велики" на Трудова Борса по

Проект "Готови за работа"

на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси".

Ще присъстват работодатели, които ще предложат възможности за Вашата трудова реализация.

З А П О В Я Д А Й Т Е !