За Вас работодатели
Агенция по заетостта
Дирекция "Бюро по труда" - гр.Септември

Уведомява работодателите от общините Септември и Белово, че към 02.09.2019г. разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на програми за обучение и заетост и обучение на възрастни по Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ), както следва:

Община Белово търси да назначи служители по реда на КТ

Позиции:

За Вас безработни лица

Агенция по заетостта

Дирекция "Бюро по труда" - Септември

Уведомява безработните лица от общините Септември и Белово, че към 26.08.2019г. разполага с финансови средства за сключване на договор за стимулиране на мобилността и/или предприемачеството по насърчителни мерки от Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ) и/или обучение както следва:

П Р О Т О К О Л № 2/ 27.08.2019г.

относно заседание за избор на директор на Исторически музей, гр. Белово

Днес, 27.08.2019 г. от 11.00 ч. в Община Белово, гр.Белово, ул."Орфей" № 4А, се проведе заседание за избор на директор на Исторически музей, гр. Белово, съгласно Заповед 232/21.08.2019 г. на кмета на община Белово.

Изх.№ 291/27.08.2019г.

О Б Я В А

за набиране на предложения за доставка на продукти по Схема "Училищен плод" и Схема "Училищно мляко"

в ОУ "Отец Паисий"- с.Сестримо

Изх.№ 12/27.08.2019г.

О Б Я В А

за набиране на предложения за доставка на продукти по Схема "Училищен плод" и Схема "Училищно мляко"

в ДГ - с.Сестримо

З А П О В Е Д
№ 234
гр. Белово, 22.08.2019г.

На основание чл.44,ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.33, ал.1 от Наредба № 15 от 22.07.2019г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и други педагогически специалности (обн.ДВ бр.61 от 02.08.2019г.) и чл.99 от АПК.

До
ОБЩИНА БЕЛОВО

АО-1179/19.08.2019г.

Относно: Профилактични ремонтни дейности на електросъоръжения