Община Белово отново ще реализира проект за предоставяне на социалната услуга „Обществена трапезария”, финансиран от Министерството на труда и социалната политика, Фонд „Социална закрила”. Услугата ще стартира на 01.10.2014 година.

Целта на проекта е подобряване качеството на живот и осигуряване на помощ и подкрепа на лица и семейства на месечно подпомагане по реда и условията на чл. 9 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане; лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях; самотно живеещи лица и семейства, получаващи минимални пенсии /пенсии за осигурителен стаж и възраст; пенсии за инвалидност; наследствени пенсии; пенсии, несвързани с трудова дейност/; скитащи и бездомни деца и лица. Приоритет при подбора на бенефициети ще се даде на децата в неравностойно положение и в училищна възраст.

За целта всеки работен ден на одобрените потребителите ще им се предоставя безплатен топъл обяд, включващ: супа, основно ястие и хляб. Живеещите на територията на град Белово лица ще получават обяда си в сградата на Домашен социален патронаж, като на лицата с увреждания и трудно подвижните възрастни хора храната ще се доставя по домовете. На всички лица, живеещи в останалите населени места храната ще се  доставя на място по домовете с два автомобила, осигурени от община Белово.

Заявления и документи за включване в проекта ще се подават  от 17.09.2014 до 23.09.2014 г. вкл. в сградата на Общината, от 08,00 ч – 17,00 часа.

Проектът е със срок 31.12.2014 година, като усилията, които полага общинска администрация е в посока обществената трапезария да стане постоянна дейност през 2015 година.

Уведомление за инвестиционно предложение от "Родопи" АД гр. Белово
Характеристики на инвестиционното предложение:

Документ 1 изтегли

Документ 2 изтегли

Съобщение за публично обявяване за издаване на разрешително за водовземане от минерални води /съгласно чл. 75 от Закона за водите/.

Обект: "Общинска чешма" в гр. Белово, община Белово, област Пазарджик

Документ: изтегли

На основание чл.19 от ЗОС, чл. 30 и чл.65 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в община Белово и в изпълнение Решение №  666 от 26.06.2014 г. на Общински съвет Белово и Заповед № 381 от 02.09.2014 г. на кмета на община Белово

На основание чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 65, ал. 1 и ал 2 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество в община Белово и конкретните правомощия на кмета, Решение №  655 от 04.06.2014 г. на Общински съвет гр. Белово и в изпълнение Заповед №  380 от 02.09.2014 г. на кмета на община Белово

На 27.08.2014 г. от 14 : 00 часа в сградата на Общинска администрация – Белово, се проведоха консултации  с местните ръководства на парламентарно представените партии и тези, които имат представители в Европейския парламент.

В общината са сформирани 12 секции, 8 от които ще имат по 9 члена, а 4 – по 7 члена. Съгласно методиката партиите имат следното представителство на членове в СИК : ГЕРБ- 38, КБ – 34, ДПС – 15, АТАКА – 9, ББЦ – 2, РБ – 2. ГЕРБ има право на 12 ръководни поста, КБ – също на 12, ДПС на 8 и АТАКА на 4.

Вписване в избирателния списък по настоящ адрес
Вписване в списъка

Избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да поиска да бъде вписан в избирателния списък по настоящ адрес не по-късно от 14 дни преди изборния ден. Искането се прави писмено до кмета на общината, района, кметството или до кметския наместник и съдържа единния граждански номер на избирателя, вида и номера на документа му за самоличност и подпис или чрез електронно заявление през интернет страницата на съответната община по настоящия адрес на лицето. 20.09.2014г.