СЪОБЩЕНИЕ

Община Белово на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ обявява, че е изработен проект ЧИ ПУП – ПР на кв. 64 А, кв. 60 Г и кв. 61Агр. Белово.

О Б Я В А

Ръководството на община  Белово организира на 9 май 2015 год. /събота/  от 11.00 ч. честване на 70-годишнината от края на Втората световна война и отбелязване на Деня на Европа.

На основание чл. 194, ал. 1от ЗУТ във връзка с искане с вх. № УТ-328/24.04.2015г. от ДП НКЖИ, относно изготвяне на ПУП и Технически проекти за участък Ихтиман - Септември.

С решение на Общото събрание на Организацията на Обединените нации от 10 април 2014 г., периода от 4-10 май 2015 г. е обявен за Трета глобална седмица за пътна безопасност. Пътната безопасност е резултат от целенасочени и обединени  усилия на различните правителствени и неправителствени структури и на цялото общество.

На основание чл.14, ал.1 и ал. 2 от ЗОС, чл.18, ал.1 и чл.65 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в община Белово и в изпълнение Заповед №  89 от 16.04.2015 г. на кмета на община Белово

Мотивирано предложение за инвестиционна инициатива Изх. № 01/31.03.2015г.