До
ОБЩИНА БЕЛОВО

Относно: Профилактични ремонтни дейности на електросъоръжения

С цел подобряване качеството на предлаганите от нас услуги и свеждане до минимум причините за поява на аварийни ситуации, се налага извършване на профилактични ремонтни дейности по електросъоръжения, които захранват Ваши обекти. Тези дейности ще предизвикат временно прекъсване на електрозахранването на обектите, фигуриращи в приложената таблица, съдържаща и информация за времето и продължителността на прекъсванията.

РАЗЯСНИТЕЛНА КАМПАНИЯ

Уважаеми жители на Община Белово, във връзка със заболяванто Африканска чума по свинете /АЧС/ и промените в Закона за ветеринарномедицинската дейност, за отглеждане на свине в личното стопанство е необходимо да има регистриран животновъден обект по реда на чл.137,ал.11 от Закона за ветеринарномедицинската дейност.

Съгласно Наредба № 44 от 20.04.2006г. за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти, стопаните могат да отглеждат за "лични нужди", в личното стопанство до:

За вас работодатели

Дирекция "Бюро по труда"- Септември провежда процедури за кандидатстване на работодатели за преференции по програми и насърчителни мерки за заетост и обучение на безработни лица.

Дирекция "Бюро по труда" - Септември уведомява работодателите от общините Септември и Белово, че към 24.02.2020 година разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на програми и насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ), както следва:

УВАЖАЕМИ ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ,

Съгласно разпоредбите на чл. 37и от ЗСПЗЗ до 10.03.2020 г./вкл./ Община Белово обябвява Прием на заявления за предоставяне на пасища и мери от общински поземлен фонд.

Заявлението за предоставяне е по образец, одобрен със Заповед № РД 46-90 от 26.02.2016 год. на Минисъра на земеделието и храните и същото може да получите и подадете в Деловодството на Общината в рамките на работното време от 8.30 ч. до 17.00 ч.

ДО
Г-ЖА ЦВЕТЕЛИНА КЪНЕВА
ДИРЕКТОР НА БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ
"ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН"

гр. Пловдив
ул. "Янко Сакъзов" № 35

Относно: Инвестиционно предложение (ИП) "Отвеждане на канализационни" повърхностни и отпадъчни води във връзка с аварийно укрепване на ляв устой на мост за Дунева махала в с.Момина клисура, общ. Белово, обл. Пазарджик", внесено с уведомление с вх.№ ПД-01-45/29.01.2020г, съгласно плановете за управление на речните басейни и режимите по Закона за водите.

ДО
КМЕТА НА
ОБЩИНА БЕЛОВО
ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК

Приложено изпращаме Ви СЪОБЩЕНИЕ, съгласно чл.62а, ал.(1) и (2) от Закона за водите, за открита процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект - река "Яденица" с цел - "изграждане на нови съоръжения и реконструкция на съоръжения за защита от вредното въздействие на водите" ("корекция, укрепване и доизграждане на подпорни стени по коритото на р.Яденица") в землището на град Белово и с. Голямо Белово, община Белово, обл. Пазарджик, съгласно чл.46, ал.1,т.1, нуква "г" от ЗВ.

Изплащане на обезщетения на сервитутно право на имот с ограничен режим на ползване, съгласно чл.210 от Закон за устройство на територията /ЗУТ/, за изграждане на обект: "Модернизация на жп линията София – Пловдив, участък Ихтиман – Септември, разположени в землището на град Белово, ЕКАТТЕ 03592"

ДО
КМЕТА НА
ОБЩИНА БЕЛОВО
ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК

КОПИЕ ДО:

РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ- ПАЗАРДЖИК

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КМЕТ,

Приложено, изпращаме Ви СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ, съгласно чл.62а,ал.2 за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане на подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения - един каптиран естествен извор КЕИ "Владикин извор", разположен на територията на ПИ с идентификатор 03592.501.2128 по КККР на гр. Белово, община Белово, област Пазарджик, с цел на водовземане - "Обществено питейно-битово водоснабдяване".