СЪОБЩЕНИЕ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ "ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН"

ДО
Г-Н КМЕТА НА
ОБЩИНА БЕЛОВО
ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК

Приложено изпращаме Ви СЪОБЩЕНИЕ, съгласно чл.62а, ал.(1) и (2) от Закона за водите, за открита процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект - р. Яденица, с цел "поддържане проводимостта на речни легла с цел почистване от храсти, дървесна разстителност и отпадъци в зоните по чл.119а, ал.1, т.5 от ЗВ", (обект: Почистване от прораснали и паднали дървета, дънери и храсти, на участък от река Яденица), съгласно чл.46, ал.1, т.10 от ЗВ, в землището на гр. Белово, община Белово, област Пазарджик.

ОБЯВА
до заинтересованите лица и общественост

На основание чл.95, ал.1 от Закона за опазване на околната среда и чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)

"НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ
ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"
гр. София, СО - район "Сердика", бул. Кн. Мария Луиза 110

СЪОБЩАВА

на всички заинтересовани физически и юридически лица за инвестиционното си предложение:

"Проектиране и изграждане на ETCS в жп участък София - Септември"

МИГ "Белово, Септември, Велинград", кани желаещите да представят проектни предложения по мярка 1.6. "Подобряване на равния достъп до възможностите за учене през целия живот за всички възрастови групи" от стратегията за ВОМР на МИГ "Белово, Септември, Велинград" посредством процедура на подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ: № BG05M9OP001-1.036 МИГ "Белово, Септември, Велинград - предоставяне на възможности за учене през целия живот на заети лица".

ОБЯВА

МИГ Белово, Септември, Велинград
с подкрепата на ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020

ОБЯВЯВА процедура за подбор на проектни предложения # BG06RDNP001-19.031 МИГ Белово, Септември, Велинград Мярка 21 "Съхраняване, развитие и валоризиране на местното природно, културно наследство и традиции" , финансирана от ПРСР 2014-2020г. от стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Белово, Септември, Велинград.

ПОКАНА/ОБЯВА


МИГ Белово, Септември, Велинград
с подкрепата на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014 – 2020


на 21.06.2018 г. ОТВОРИ ЗА ПРИЕМ

процедура за подбор на проектни предложения # BG16RFOP002-1.007 МИГ Белово, Септември, Велинград "Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията", финансирана от ОПИК 2014-2020г. от стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Белово, Септември, Велинград.

ОБЯВЯВА процедура за подбор на проектни предложения № BG16RFOP002-1.007 МИГ Белово, Септември, Велинград „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“, финансирана от ОПИК 2014-2020г. от стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Белово, Септември, Велинград.

ОБЯВЯВА процедура за подбор на проектни предложения # BG06RDNP001-19.031 МИГ Белово, Септември, Велинград Мярка 21 "Съхраняване, развитие и валоризиране на местното природно, културно наследство и традиции" , финансирана от ПРСР 2014-2020г. от стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Белово, Септември, Велинград.

ИЗХ. НОМЕР ФД – 721/15.05.2018г.

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
На основание чл. 15 от Закона за общинския дълг Кмета на Община Белово кани местната общност - всички граждани, обществени организации и юридически лица, които имат регистрация, осъществяват дейности и ползват услуги на територията на община Белово, на ОБСЪЖДАНЕ НА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ПОЕМАНЕ НА ДЪЛГОСРОЧEН ДЪЛГ от Община Белово чрез сключване на договор за кредит с Фонд "ЕЕВИ".