За Вас работодатели

Агенция по заетостта
Дирекция "Бюро по труда" - Септември

Уведомява работодателите от общините Септември и Белово, че разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на програми за обучение и заетост и обучение на възрастни по Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ) към месец май 2019 г., както следва:

Общ устройствен план - Белово 2019г.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ

ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ – ПАЗАРДЖИК

ТП на НОИ – Пазарджик уведомява, че на 20 май 2019г. от 10:00 часа до 15:00 часа, в НЧ „Св.Св.Кирил и Методий-1927”гр.Белово, мобилни екипи от експерти на ТП на НОИ по график ще консултира гражданите при избор на по-благоприятен индивидуален коефициент за изчисляване размера на пенсията. Консултации ще се извършват само срещу документ за самоличност (лична карта) и представен оригинален документ за брутното трудово възнаграждение или доход, върху който са внесени осигурителни вноски за 3 последователни години от последните 15 години осигурителен стаж по избор преди 01.01.1997 г. За лицата, които нямат поне 36 месеца осигурителен доход след 31.12.1999 г., електронната услуга „Изчисляване на прогнозна пенсия“ не изчислява индивидуален коефициент по новата методика.

ДО
ДИРЕКТОРА НА
РИОСВ ПАЗАРДЖИК

У В Е Д О М Л Е Н И Е
за инвестиционно предложение

От инж. Костадин Варев – Кмет на община Белово, тел/ факс 03581/27-70
/име, адрес и телефон за контакт, гражданство на възложителя – физическо лице/

За Вас работодатели

Агенция по заетостта
Дирекция "Бюро по труда" - Септември

Уведомява работодателите от общините Септември и Белово, че разполага с финансови средства за сключване на договори за обучение на възрастни по Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ) през 2019г, както следва:

ПОКАНА/ОБЯВА

МИГ Белово, Септември, Велинград
с подкрепата на
Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014 – 2020

ОБЯВЯВА процедура за подбор на проектни предложения № BG16RFOP002-2.050 МИГ Белово, Септември, Велинград "Подобряване на производствения капацитет в МСП" по мярка 2.2 "Подобряване на производствения капацитет в МСП" , финансирана от ОПИК 2014-2020г. от стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Белово, Септември, Велинград.

ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА , чл. 90 и чл. 91 от Кодекса на труда и във връзка с чл. 8, ал. 5 от Закона за развитие и закрила на културата и чл. 28, ал. 5 и ал. 6 от Закона за културното наследство и Заповед № 91/ 15.04.2019 година на Кмета на Община Белово

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА
ДИРЕКТОР на ОБЩИНСКИ КУЛТУРУН ИНСТИТУТ –
ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – гр. Белово
при Община Белово

До
Областните управители

Уважаеми Госпожи и Господа,
Ромският образователен фонд е фондация със седалище Будапеща, Унгария, чиято основна цел е да спомага за намаляването на огромната разлика в образованието на ромите и неромите чрез политики и програми, които подпомагат качественото образование на ромите, включително десегрегацията на образователната система. Основен приоритет на Ромския Образователен Фонд е да пропомага изработването и осъществяването на образователни политики, които допринасят за включването на ромите в образователната система.