Открита процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект – р.Марица с цел – „Изграждане на нови съоръжения за линейна инфраструктура пресичаща воден обект (мост)" в землището на град Белово ЕКАТТЕ 03592, община Белово, област Пазарджик.

Документи:

Съобщение / 14.06.2016 г. / - Изтегли