Съобщение за публично обявяване за издаване на Разрешително за водовземане чрез изградени съоръжения от повърхностен воден обект -

Басейнова дирекция "Източнобеломорски район"

Документ:

Съобщение за публично обявяване Изх. № РЯ 21/ 2013 г.- Изтегли