Община Белово стартира процедура по подбор на потребители на социалната услуга „Център за настаняване от семеен тип за хора с физически увреждания – село Дъбравите”.

Ред за кандидатстване и необходими документи на кандидат - потребителите:

•    Заявление за ползване на социалната услуга;

Към заявлението се прилагат следните документи:


1.    Решение на ТЕЛК/НЕЛК, протокол от ЛКК, медицински документи удостоверяващи здравословното състояние на лицата, епикризи, становища;
2.    Лична карта – за справка;
3.    Декларация за липса на досъдебни производства или влязла в сила присъда;
4.    Декларация за данни за семейно положение и доход;

    Желащите лица до ползват социалната услуга Център за настняване от семеен тип за лица с физически увреждания в село Дъбравите или техни роднини и законни представители могат да подават необхидимите документи в сградата на общинска администрация – Белово, етаж 1, деловодство, всеки работен ден от 08,00 часо до 17,00 часа.


    Одобрените кандидат – потребители ще бъдат уведомени в 14 дневен срок от подаване на заявлението за решението на Комисията по подбор.
    Срокът  за подаване на заявленията е постоянен.