Община Белово отново ще реализира проект за предоставяне на социалната услуга „Обществена трапезария”, финансиран от Министерството на труда и социалната политика, Фонд „Социална закрила”. Услугата ще стартира на 01.10.2014 година.

Целта на проекта е подобряване качеството на живот и осигуряване на помощ и подкрепа на лица и семейства на месечно подпомагане по реда и условията на чл. 9 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане; лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях; самотно живеещи лица и семейства, получаващи минимални пенсии /пенсии за осигурителен стаж и възраст; пенсии за инвалидност; наследствени пенсии; пенсии, несвързани с трудова дейност/; скитащи и бездомни деца и лица. Приоритет при подбора на бенефициети ще се даде на децата в неравностойно положение и в училищна възраст.

За целта всеки работен ден на одобрените потребителите ще им се предоставя безплатен топъл обяд, включващ: супа, основно ястие и хляб. Живеещите на територията на град Белово лица ще получават обяда си в сградата на Домашен социален патронаж, като на лицата с увреждания и трудно подвижните възрастни хора храната ще се доставя по домовете. На всички лица, живеещи в останалите населени места храната ще се  доставя на място по домовете с два автомобила, осигурени от община Белово.

Заявления и документи за включване в проекта ще се подават  от 17.09.2014 до 23.09.2014 г. вкл. в сградата на Общината, от 08,00 ч – 17,00 часа.

Проектът е със срок 31.12.2014 година, като усилията, които полага общинска администрация е в посока обществената трапезария да стане постоянна дейност през 2015 година.