Изплащане на обезщетения на сервитутно право на имоти, съгласно чл.210 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ за изграждане на обект: "Модернизация на железопътна линия София - Пловдив: Железопътни участъци София- Елин Пелин и Елин Пелин – Септември" – разположени в землището на с. Момина Клисура с ЕКАТТЕ и с. Габровица с ЕКТТЕ 14163, община Белово.

Документи:

Съобщение и протокол / 08.10.2020г. / - Изтегли