Днес 24.07.2020г., Петя Стойкова - специалист "УТС, КР" при Община Белово на основание & 4 от ЗУТ изготви съобщение и го постави на видно място на информационното табло на Община Белово и сайта на общината.

Документи:

Съобщение УТ-828/24.07.20г. / 28.07.2020г. / - Изтегли