Съобщение относно обект "Рекултивация на депо за твърди битови отпадъци в землището на село Дъбравите"

Документи:

Съобщение Изх.№ УТ-703 / 29.06.2020г./ - Изтегли