УВАЖАЕМИ ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ,

Съгласно разпоредбите на чл. 37и от ЗСПЗЗ до 10.03.2020 г./вкл./ Община Белово обябвява Прием на заявления за предоставяне на пасища и мери от общински поземлен фонд.

Заявлението за предоставяне е по образец, одобрен със Заповед № РД 46-90 от 26.02.2016 год. на Минисъра на земеделието и храните и същото може да получите и подадете в Деловодството на Общината в рамките на работното време от 8.30 ч. до 17.00 ч.

Към заявлението задължително се прилагат:

1. Документ за самоличност на физическите лица за проверка при подаване на заявлението;

2. Копие на документ за регистрация или единен идентификационен код на юридическото лице или едноличния търговец, съгл. чл. 23 от Закона за търговския регистър;

3. Удостоверение за регистрация на животновъден обект с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ;

4. Декларация за липса на задължения

Документи:

Съобщение / 18.02.2020г. / - Изтегли

Приложение 1 / 18.02.2020г. / - Изтегли

Приложение 2 / 18.02.2020г. / - Изтегли

Заявление / 18.02.2020г. / - Изтегли

 Пасища Белово/ 18.02.2020г. / - Изтегли

Пасища Габровица / 18.02.2020г. / - Изтегли

Пасища Аканджиево / 18.02.2020г. / - Изтегли

Пасища  Дъбравите / 18.02.2020г. / - Изтегли

Пасища М.Клисура / 18.02.2020г. / - Изтегли

Пасища Мененкьово / 18.02.2020г. / - Изтегли

Пасища Сестримо / 18.02.2020г. / - Изтегли

Протокол / 16.03.2020г. / - Изтегли