ДО
КМЕТА НА
ОБЩИНА БЕЛОВО
ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК

КОПИЕ ДО:

РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ- ПАЗАРДЖИК

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КМЕТ,

Приложено, изпращаме Ви СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ, съгласно чл.62а,ал.2 за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане на подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения - един каптиран естествен извор КЕИ "Владикин извор", разположен на територията на ПИ с идентификатор 03592.501.2128 по КККР на гр. Белово, община Белово, област Пазарджик, с цел на водовземане - "Обществено питейно-битово водоснабдяване".

Съгласно чл.621, ал.3 от Закона за водите (обн.ДВ бр. 67/1999г., изм. и доп. ДВ бр.65/2006г.) е необходимо да направите публично обявяване, като поставите СЪОБЩЕНИЕТО на определените за това места в общината, КАТО В ЗАКОНОУСТАНОВЕНИЯ ТРИ ДНЕВЕН СРОК НИ УВЕДОМИТЕ ПИСМЕНО ЗА ТОЧНАТА ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕТО.

Приложение: Съгласно текста.

С уважение,
ИНЖ. ЦВЕТЕЛИНА КЪНЕВА
Директор на Басейнова дирекция "Източнобеломорски район"

Документи:

Съобщение / 21.01.2020г. / - Изтегли