ДО
ДИРЕКТОРА НА
РИОСВ ПАЗАРДЖИК

У В Е Д О М Л Е Н И Е
за инвестиционно предложение

От инж. Костадин Варев – Кмет на община Белово, тел/ факс 03581/27-70
/име, адрес и телефон за контакт, гражданство на възложителя – физическо лице/

Община Белово,БУЛСТАТ 000351558 ул. Орфей 4а, град Белово,4470
/ седалище и единен идентификационен номер на юридическото лице/

УВАЖАЕМИ Г-Н ДИРЕКТОР,

Уведомяваме Ви, че имам следното инвестиционно предложение: Аварийно укрепване на ляв устой на мост на "Дунева Махала" село Момина клисура, община Белово

Документи:

Уведомление за Инвестиционно предложение /30.04.2019г. / - Изтегли