Уважаеми замеделски стопани,
Съгласно разпоредбите на чл. 37и от ЗСПЗЗ  до 12.03.2018 г./вкл./ Община Белово обябвява Прием на заявления  за предоставяне на пасища и мери от общински поземлен фонд.

Заявлението за предоставяне е по образец, одобрен със Заповед № РД 46-214 от 23.02.2015 год. на Минисъра на земеделието и храните и същото може да получите и подадете в Деловодството на Общината в рамките на работното време от 8.00 ч. до 17.00 ч.

Към заявлението задължително се прилагат:
1.    Копие на документ за самоличност на физическите лица;
2.    Копие на документ за регистрация или единен идентификационен код на юридическото лице или едноличния търговец, съгл. чл. 23 от Закона за търговския регистър;
3.    Копие на документ за самоличност на физическото лице, представляващо търговеца при провеждане на процедурата или документ за самоличност и нотариално заверено пълномощно на упълномощеното от него лице;
4.    Удостоверение за регистрация на животновъден обект с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ;
5.    Декларация за липса на задължения от НАП

Документи:

Съобщение / 02.02.2018 г. / - Изтегли

Заявление по чл. 37и, ал. 5 от ЗСПЗЗ / 02.02.2018 г. / - Изтегли

Декларация задължения / 02.02.2018 г. / - Изтегли

Приложение 1 / 02.02.2018 г. / - Изтегли

Приложение 2 / 02.02.2018 г. / - Изтегли

Приложение 3 / 02.02.2018 г. / - Изтегли

Пасища Аканджиево / 02.02.2018 г. / - Изтегли

Пасища Белово / 02.02.2018 г. / - Изтегли

Пасища Дъбравите / 02.02.2018 г. / - Изтегли

Пасища Габровица / 02.02.2018 г. / - Изтегли

Пасища Мененкьово / 02.02.2018 г. / - Изтегли

Пасища Момина Клисура / 02.02.2018 г. / - Изтегли

Пасища Сестримо / 02.02.2018 г. / - Изтегли