Бюрото по труда в град Септември започва прием на заявления на безработни лица за включване в обучение за придобиване на професионална квалификация.
Безработните лица, които искат да се обучат и да си намерят работа, могат да подадат заявление в бюрото по труда за обучение по професия:

 - Работник в озеленяването – общо 20 лица;


Кандидатите трябва да са регистрирани в бюрото по труда лица, попадащи в една от  следните групи:

 - Безработни младежи до 29г.;
 - Продължително безработни лица;
 - Продължително безработни лица, в т.ч. без квалификация или с нетърсена квалификация и с ниско образование, безработни лица от ромски произход, безработни лица на социално подпомагане, мигранти;
 - Безработни лица над 50-годишна възраст;
 - Безработни над 50-годишна възраст, в т.ч. с ниско образование и без квалификация или с нетърсена на пазара на труда професионална квалификация, в предпенсионна възраст, с недостиг на ключови компетентности, безработни лица от ромски произход на социално подпомагане, продължително безработни;
 - Безработни лица без професионална  квалификация или с нетърсена на пазара на труда професионална квалификация;
 - Безработни лица без професионална квалификация;
 - Безработни с ниска или не търсена на пазара на труда професионална квалификация и недостиг на ключови компетентности, в т.ч. безработни с ниско образование;
 - Неактивни лица, желаещи да работят, в т.ч. обезкуражени лица;

 - Лица извън работната сила, желаещи да работят, в т.ч. обезкуражени лица
 - Безработни с трайни увреждания;
 - Безработни лица с трайни увреждания с право на работа, без квалификация.

За обучението могат да кандидатстват и нерегистрирани в бюрото по труда лица, които не работят и не учат. Тези лица могат да подадат заявление след регистрация в дирекция "Бюро по труда" в гр. Септември или във филиала към нея в гр.Белово.


Курсът ще се проведе в периода март – май, като  ще стартира от 19.03.2018г. По време на обучението на курсистите ще бъде изплащана стипендия в размер на    8 лв. за всеки присъствен ден, както и транспортни разходи за тези, които живеят в населено място извън град Септември.


Обучението се финансира със средства от Държавния бюджет по проект  "РЕСТАРТ", реализиран от Агенцията по заетостта в партньорство с "Асоциация на индустриалния капитал в България". В рамките на проекта на минимум 40% от обучените лица ще бъде предложена работа по придобитата професия.


Необходимо е безработните да представят копие на документ за завършен клас или степен на образование. Срокът за подаване на заявление за обучение е до 12.03.2018г. включително.