Съобщение за публично обявление Открита процедура за издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект - два ръкава на река Карабаалица, с цел "Водоснабдяване за други цели"

Документи:

Съобщение Изх.Nо.PP-03-7/2017г. / 06.02.2018г. / - Изтегли