Уведомление за инвестиционно предложение за бетонова площадка с площ от 1000 кв.м., в рамките на отреденото за това УПИ III – 86 "За предварително третиране на отпадъци и сепарираща инсталация" .

Документи:

Уведомление за инвестиционно предложение / 05.01.2018г. / - Изтегли