За инвестиционно предложение "Модернизация на железопътна линия София - Пловдив в участъка Елин Пелин - Септември", по което възложител е ДП "НКЖИ", от МОСВ е проведена изискващата се по глава шеста на ЗООС процедура по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), съвместена с процедура по оценка на съвместимост (ОС).
В резултат на проведената процедура е постановено Решение № 6-6/2014г. по ОВОС, с което се одобрява осъществяването на инвестиционното предложение по преработен Вариант С на трасето на железопътната линия.

Документи:

Инвестиционно предложение за "Модернизация на железопътна линия София - Пловдив в участъка Елин Пелин - Септември" / 02.01.2018 / - Изтегли