СПРАВКА във връзка с упражняването на контрола по изпълнение изискванията на Наредба № 2/2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.

Документи:

Разрешение за строеж № 33 / 16.10.2017 г. / - Изтегли

Протокол - Техническа инфраструктура / 16.10.2017 г. / - Изтегли